21. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Agne, Agnese, Agnija

Ekonomika

Vieglas peļņas dēļ nedrīkst zaudēt vietējo tirgu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Baltijas valstīs un Baltkrievijā sākuši darboties kartupeļu uzpircēji no Krievijas, piedāvājot pat par 15 % augstāku cenu. Vilinoši! Kādēļ tā notiek?

Burtnieks: ledus, zivis un nauda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burtnieku ezers šoziem biezā ledū kalts un tāpēc ir īpaši pievilcīgs bļitkotājiem. Lielākā daļa zemledus makšķerēšanas fanu šo prieku ierodas baudīt likuma atļautā kārtībā, t. i., līdzi ņemot gan makšķernieka karti, gan Burtnieku ezera makšķerēšanas licenci.

Par nozari, nevis hobiju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­dī­bā ap­stip­ri­nāts Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jā iz­strā­dā­tais pro­jekts par kār­tī­bu, kā­dā tiek pie­šķirts valsts un ES at­balsts lauk­saim­nie­cī­bai tie­šā at­bal­sta shē­mās. Tas aiz­stās līdz šim spē­kā eso­šos at­bil­sto­šos Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta no­tei­ku­mus, in­for­mē Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ja.

Darba vieta pašai sev

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­no­ties valsts eko­no­mis­ka­jai krī­zei un sa­rū­kot ie­dzī­vo­tā­ju no­dar­bi­nā­tī­bai, jo­pro­jām skan mu­di­nā­ju­mi ne­pa­do­ties grū­tī­bām un ne­braukt prom no Lat­vi­jas, bet ris­kēt, sākt sa­vu uz­ņē­mēj­dar­bī­bu un ra­dīt kaut vie­nu, bet pa­šam sa­vu dar­ba vie­tu. Val­mie­rie­te ILZE OPMANE tie­ši tā iz­da­rī­ja un ne mir­kli ne­no­žē­lo, ka 2009. ga­da no­ga­lē Val­mie­rā, Smil­šu ie­lā, iz­vei­do­ju­si sa­vu de­ko­ra­tī­vo rām­ju darb­nī­cu.

Kā uzņēmējdarbībā iztikt bez puniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu, kaut vai pa­pra­sīt pa­do­mu kā­dam pie­re­dzes ba­gā­tam cil­vē­kam, kas par bal­tu vel­ti ga­tavs pa­da­lī­ties sa­vās at­zi­ņās. Šāds sko­lo­tājs ar pie­re­dzi biz­ne­sa va­dī­ša­nā un or­ga­ni­zē­ša­nā tiek dē­vēts par men­to­ru. Šī kus­tī­ba Lat­vi­jā ti­kai ta­gad sāk uz­ņemt ap­grie­zie­nus. Dar­bī­ba men­to­rings ir at­va­si­nā­ta no grie­ķu va­lo­das vār­da Men­tor — tā Ho­mē­ra epo­sā Odi­se­ja ap­zī­mēts Odi­se­ja dē­la Tē­le­ma­ha au­dzi­nā­tājs — gudrs sirm­gal­vis. Men­to­ri šo­die­nas Lat­vi­jā gan lie­lā­ko­ties ir vēl sa­lī­dzi­no­ši jau­nos ga­dos, vi­ņu vi­dū arī Aigars Ruņģis, Val­mier­mui­žas alus da­rī­ta­vas saim­nieks.

Aivis izvēlas smiltsērkšķi ar mango

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­ras­ti ne­pie­vēr­šam uz­ma­nī­bu, ka piens ne­maz nav ko­ši balts, bet ti­kai pien­balts un kā­pēc ma­nis ie­cie­nī­tais jo­gur­tiņš šķiet gar­šī­gāks par pā­rē­jiem. Ie­dzi­ļi­nā­ties iz­vē­lē mu­di­na ak­ci­ju sa­bied­rī­bas Val­mie­ras piens tik­ko ie­di­bi­nā­tie cen­tie­ni ie­sais­tīt pir­cē­jus un bau­dī­tā­jus jau­nu pie­na pro­duk­tu tap­ša­nā. TV in­ter­ak­tī­vās spē­les Aiz­sar­gā il­gāk! uz­va­rē­tājs Ai­vis Va­ļu­lis bal­vā ie­gu­vis tie­sī­bas iz­vē­lē­ties gar­šu jau­nu­mam pre­o­bio­tis­kā jo­gur­ta dzē­rie­na BI’ OK sē­ri­jas tur­pi­nā­ju­mā.

Gandrīz visās stellēs — iesākti darbi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA At­spo­le šo­gad at­zī­mē des­mi­to gads­kār­tu. Aus­tu­vē Rū­jie­nā no li­na die­giem auž dvie­ļus, gald­au­tus, se­dzi­ņas, sal­ve­tes un pat šal­les, bet no vil­nas dzi­jas top dī­vā­nu se­gas, krēs­lu pār­klā­ji, de­ko­ra­tī­vie spil­ve­nu pār­val­ki. Pē­dē­jos ga­dos ar­vien vai­rāk pa­sū­tī­ju­mu ir tau­tis­ka­jiem brun­čiem. Pro­duk­ci­jas klās­tā ir arī ko­ši lu­pa­tu ce­li­ņi un ci­ti iz­strā­dā­ju­mi, kam ir lie­la pie­vie­no­tā vēr­tī­ba — ro­ku darbs.

Stās­ta SIA At­spo­le īpaš­nie­ce, va­dī­tā­ja, uz­ņē­mē­ja Gunita Velpa.

Premjera redzējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir sva­rī­gi zi­nāt, ko un kā Lat­vi­jas šo­die­nas eko­no­mis­ka­jā si­tu­ā­ci­jā sa­ska­ta mū­su valsts iz­pild­va­ras pir­mā per­so­na. Lūk, bū­tis­kā­kais no tā, ko Mi­nis­tru pre­zi­dents Valdis Dombrovskis piekt­dien Ces­vai­nē klās­tī­ja vid­zem­nie­kiem.

Pavasaris jau kopš rudens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gar Abu­la ma­lu, gar Tri­kā­tas pa­mat­sko­lu ved ceļš uz kād­reiz ro­sī­go kūd­ras ie­gu­ves vie­tu Ka­čo­ros. Ce­ļa la­ba­jā pu­sē ne­tā­lu no pa­gas­ta cen­tra ir Jaun­ap­sī­tes: Sku­ji­ņu sil­tum­nī­cu saim­nie­cī­ba. Par to lie­ci­na trīs pa­ma­tī­gi an­gā­ri, arī vēl jau­na, uz se­niem pa­ma­tiem cel­ta mā­ja, pa­pla­ši­nā­ta, skais­ta, ar lie­liem lo­giem.

Pa māla ceļu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar ke­ra­mi­ķiem ANDI BĀRĪTI un DACI MELNALKSNI sa­ru­nā­jā­mies nā­ka­ma­jā die­nā pēc lie­lā no­ti­ku­ma — il­gi gai­dī­tās jau­nās krāsns uz­stā­dī­ša­nas.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri