21. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Matīss, Modris, Mariss

Ekonomika

Atkal ir restorāns "Gauja"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau mē­ne­si Val­mie­rā, ga­le­ri­jā Val­le­ta, ap­mek­lē­tā­jiem gar­dus ēdie­nus ko­pā ar eks­klu­zī­vu pil­sē­tas pa­no­rā­mu pa­sniedz res­to­rā­na Gau­ja pro­fe­si­o­nā­lā pa­vā­ru un ofi­ci­an­tu ko­man­da. Res­to­rā­nu, ra­dot as­to­ņas jau­nas dar­ba vie­tas, at­klā­ja vie­tē­jā uz­ņē­mē­ja Lija Buka, vi­ņai ir uz­ņē­mēj­dar­bī­bas pie­re­dze zoo­pre­ču ma­zum­tirdz­nie­cī­bā un vai­rum­tirdz­nie­cī­bā, bet so­lis ēdi­nā­ša­nas biz­ne­sā ir jauns iz­ai­ci­nā­jums.

Rūjieniešu plānos — koģenerācijas stacija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut arī Rū­jie­nā cen­tra­li­zē­tās ap­ku­res ta­rifs nav mai­nīts kopš 2008. ga­da 1. jan­vā­ra, tas ne­būt ne­no­zī­mē, ka sil­tum­ap­gā­des at­tīs­tī­ba stāv uz vie­tas. Par si­tu­ā­ci­ju un jau­nām ide­jām stās­ta SIA Rū­jie­nas sil­tums val­des lo­cek­lis Indulis Āboltiņš.

Pievilcīgais veiksmes «Labirints»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­jas un Lat­vi­jas in­ves­tī­ci­ju un at­tīs­tī­bas aģen­tū­ras kon­kur­sa «Eks­por­ta un ino­vā­ci­jas bal­va 2010» lau­re­ā­tos šo­gad at­kal ir ro­ta­ļu ra­žo­tājs no Ren­cē­nu pa­gas­ta «Va­ris Toys» kon­kur­sa jau­na­jā ka­te­go­ri­jā «Rūp­nie­cis­kais di­zains», kur tiek vēr­tēts, kā rūp­nie­cis­kais di­zains sek­mē­jis kon­ku­rēt­spē­ju. Ren­cē­nie­šiem tā ir ko­ka ro­taļ­lie­ta «La­bi­rints» — bum­bi­ņu skrē­jie­na tra­se. Šī ro­taļ­lie­ta sniedz bēr­nam mil­zu ie­spē­jas ik rei­zi vei­dot at­šķi­rī­gu tra­si, lie­kot lie­tā sa­vu iz­do­mu un fan­tā­zi­ju.

Par tīru, labu un godīgu pārtiku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­ras sā­tī­gas zu­pas pa­ma­tā ir da­bīgs bul­jons. Kopš par Kris­tī­gās žēl­sir­dī­bas bied­rī­bas zu­pas vir­tu­ves lab­da­riem ir kļu­vu­ši Ko­cē­nu pa­gas­ta z/s Maz­dzēr­vī­tes saim­nie­ki AISMA un JĀNIS LOČMEĻI, vai­rāk ne­kā simts Val­mie­ras maz­no­dro­ši­nā­to ģi­me­ņu bēr­niem ga­ta­vo­tās zu­pas nu sa­nāk daudz gar­dā­kas, jo ta­jās ir bul­jons no Maz­dzēr­vī­tēs īpa­ši au­dzē­tu ga­ļas lo­pu kau­li­ņiem. Pal­dies LOČMEĻU ģi­me­nes uz­ņē­mu­mam par zu­pas vir­tu­vei snieg­to ma­te­ri­ā­lo at­bal­stu!

Šī vēs­tu­le bi­ja par ie­mes­lu, lai vie­so­tos vies­mī­lī­ga­jās Maz­dzēr­vī­tēs un uz­klau­sī­tu to saim­nie­kus.

Rekonstruēta apakšstacija Valmiera

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­ši pirms Zie­mas­svēt­kiem sa­ņē­mu­ši lie­lis­ku dā­va­nu — eks­plu­a­tā­ci­jā no­do­ta re­kons­tru­ē­tā 20 ki­lo­vol­tu sa­da­le apakš­sta­ci­jā Val­mie­ra, kas no­dro­ši­na elek­tro­ap­gā­di gan pa­šā Val­mie­rā, to­starp, Pār­gau­jā, cen­trā un Bur­kān­cie­mā, kā arī da­ļai klien­tu Be­ve­rī­nas no­va­dā, Stren­čos, kā arī vir­zie­nos Val­mie­ra — Ren­cē­ni un Val­mie­ra — Se­da.

Ziemassvētku gardumi no Rūjienas ceptuves

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maiz­nī­cas Liep­kal­ni daudz­vei­dī­gā pro­duk­ci­ja, kā zi­nāms, top vai­rā­kās cep­tu­vēs. Arī Rū­jie­nā, kur, vei­cot ra­žot­nes spe­ci­a­li­zā­ci­ju un strā­dā­jot mai­ņās, pa die­nu cep sal­dos un sā­ļos ce­pu­mus, bet nak­tīs — pēc pa­sū­tī­ju­miem tor­tes un kliņ­ģe­rus. Rū­jie­nas ce­ha ra­žo­ju­mi no­nāk Liep­kal­nu fir­mas vei­ka­li­ņos un dau­dzās tir­go­ta­vās vai vi­sā Lat­vi­jā.

Kāds Rū­jie­nas cep­tu­vē ir smar­žī­gais Zie­mas­svēt­ku gai­dī­ša­nas laiks, vai­cā­jām kon­di­to­re­jas va­dī­tā­jai Baibai Gailītei.

«Latvijas piena» plānos — siera rūpnīca

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­ope­ra­tī­vi «Tri­kā­ta KS», «Dzē­se» un «Pie­na part­ne­ri KS» no­di­bi­nā­ju­ši SIA «Lat­vi­jas piens» ar mēr­ķi celt jau­nu pie­na pār­strā­des rūp­nī­cu. Bū­vēts tiks par Ei­ro­pas nau­du, ko sie­ra rūp­nī­cas pro­jekts cer ie­gūt kon­kur­sā.

Jel­ga­vas do­me no­lē­mu­si iz­no­māt uz­ņē­mē­jiem čet­rus hekt­ārus ze­mes.

Garšas dizaineri paaugstina kvalitāti un paplašina eksportu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Mil­da KM 15 pa­stā­vē­ša­nas ga­dos spē­ju­si sa­gla­bāt bū­tis­kā­ko at­šķi­rī­bu no kon­ku­ren­tiem — tā jo­pro­jām ir 100% Lat­vi­jas ra­žo­tājs ar vie­tē­jo in­ves­to­ru vai­rāk ne­kā di­vi mil­jo­ni ei­ro ie­gul­dī­ju­mu ra­žot­nē. Par ju­bi­le­jas ga­dā pa­veik­to stās­ta SIA Mil­da KM val­des priekš­sē­dē­tājs, viens no in­ves­to­riem GINTS ČAKĀNS un uz­ņē­mu­ma iz­pild­di­rek­to­re LĪGA ĀBOLIŅA.

PSRS medaļnieks der arī kapitālismā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pār­lū­ko­jot uz­ņē­mī­gu ļau­žu da­ri­nā­ju­mus iz­stā­dē Ra­žots Lat­vi­jā 2010, ie­kri­ta acīs to­brīd bez saim­nie­ka uz­rau­dzī­bas at­stāts stends, ku­rā bi­ja vai­rā­ki stin­gri bū­vē­ti skrej­ri­te­ņi. Sa­vu­laik lī­dzī­gus pār­vie­to­ša­nās lī­dzek­ļus, lie­lā­ko­ties pus­au­džu au­di­to­ri­jai, sau­ca par sa­mo­ka­tiem, un vis­vien­kār­šā­ka­jā va­ri­an­tā tos da­ri­nā­ja, kā pa­mat­ma­te­ri­ā­lu ņe­mot di­vus col­lī­gos dē­lī­šus un di­vus ga­rā­žas lā­dē at­ras­tus un pa­sle­pen no­pri­va­ti­zē­tus lo­dī­šu gult­ņus... Pa as­fal­tu ar tā­du skriet va­rē­ja bra­ši — gult­ņi grie­zās ņerk­stē­da­mi!

Izzina meža gudrības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien bi­ja pē­dē­jā no­dar­bī­ba SIA «Lat­vi­jas lau­ku kon­sul­tā­ci­ju un iz­glī­tī­bas centrs» Zie­meļ­vid­ze­mes no­da­ļas or­ga­ni­zē­to mā­cī­bu cik­lā. Centrs ar­vien vai­rāk pie­vērš uz­ma­nī­bu me­žu īpaš­nie­ku iz­glī­to­ša­nai. Ap­tau­ja lie­ci­na, ka va­sa­rā saim­nie­ko­tā­ji par mā­cī­bām do­mā maz, jo ir aiz­ņem­ti lau­ku dar­bos, tā­dēļ šo­ru­den or­ga­ni­zē­ti jau pie­ci pa­sā­ku­mi, ko ap­mek­lē­ju­ši vai­rāk ne­kā 120 ie­in­te­re­sē­to.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri