14. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Fricis, Vikentijs

Ekonomika

Cilvēks — lauksaimniecības sabiedrībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­nām ie­pa­zīs­ti­nāt ar Zem­nie­ku sa­ei­mas or­ga­ni­zē­tā Lat­vi­jas jau­no lauk­saim­nie­ku kon­kur­sa Sen­ču ai­ci­nā­jums lau­re­ā­tiem. Zem­nie­ku sa­ei­mas bal­vu ar no­sau­ku­mu Cil­vēks lauk­saim­nie­cī­bas sa­bied­rī­bai sa­ņē­ma Alo­jas no­va­da z/s Dāl­de­ri jau­nais saim­nieks Didzis Neimanis. Vē­lē­jā­mies no­skaid­rot, par ko vi­ņam ti­cis ap­bal­vo­jums tik in­tri­ģē­jo­šā no­mi­nā­ci­jā.

Somi izvēlas Valmieru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ce­turt­dien no rī­ta sva­rīgs no­ti­kums bi­ja SIA Val­pro — pro­jek­ta Gā­zes ba­lo­nu in­spi­cē­ša­na un at­bil­stī­bas pār­vēr­tē­ša­na ie­tva­ros val­mie­rie­ši pa­rak­stī­ja lī­gu­mu ar AGA So­mi­jas uz­ņē­mu­mu par ša­jā val­stī ap­ri­tē eso­šo AGA gā­zes ba­lo­nu in­spi­cē­ša­nu.

Maza, bet lepna

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mier­mui­žas alus da­rī­ta­vas saim­nieks Aigars Ruņģis lab­prāt pie­krīt šā­dam uz­ņē­mu­ma ap­zī­mē­ju­mam, kas vien­lai­kus ie­tver gan ra­žot­nes pa­tie­šām kom­pak­tos ap­mē­rus, gan arī te brū­vē­tā alus tirdz­nie­cī­bas fi­lo­so­fi­ju.

Kooperatīvs: ne tikai tiesības, bet arī pienākumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kon­kur­sā par Ga­da la­bā­ko lauk­saim­nie­cī­bas ko­ope­ra­tī­vu no­bal­so­ja 871 lauk­saim­nieks. Lau­re­ā­tus eks­per­tu ko­mi­si­ja no­tei­ca, bal­sto­ties uz bal­so­ša­nas re­zul­tā­tiem: kat­rā no­mi­nā­ci­jā trīs vis­vai­rāk bal­su sa­ņē­mu­šos ko­ope­ra­tī­vus.

Par ga­da la­bā­ko Vid­ze­mē at­zī­ta arī LPKS Vid­ze­mes ag­ro­eko­no­mis­kā ko­ope­ra­tī­vā sa­bied­rī­ba. Pie­dā­vā­jam sa­ru­nu ar Vid­ze­mē lie­lā­kā un mo­der­nā­kā grau­du pirm­ap­strā­des un re­a­li­zā­ci­jas uz­ņē­mu­ma val­des priekš­sē­dē­tā­ju INDULI JANSONU.

Par spīti visam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA «Eg­lī­tes mežs» kok­snes pār­strā­des uz­ņē­mums ir viens no ne­dau­dza­jiem dar­ba de­vē­jiem Ra­ma­tas pa­gas­tā. Ta­jā no­dar­bi­nā­ti 23 strād­nie­ki. Arī krī­zei sā­ko­ties, uz­ņē­mu­ma īpaš­nie­ki dar­bi­nie­ku skai­tu nav sa­ma­zi­nā­ju­ši.

Ķiploki, dzērvenes, loki un dilles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas In­fek­to­lo­ģi­jas centrs zi­ņo, ka gri­pas iz­pla­tī­bas epi­de­mi­o­lo­ģis­kais sliek­snis jau pār­sniegts Jel­ga­vā, Jē­kab­pi­lī, Dau­gav­pi­lī, Gul­be­nē, Val­mie­rā un Rī­gā.

Godina par neatlaidību un stabilitāti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas jau­no lauk­saim­nie­ku kon­kur­sa gal­ve­no bal­vu Sen­ču ai­ci­nā­jums ne­sen sa­ņē­ma In­ga un Zig­munds Kal­ni­ņi no Aiz­pu­tes no­va­da, bet at­zi­nī­bu vēl sep­ti­ņās no­mi­nā­ci­jās iz­tei­ca vai­rā­kiem ga­dos jau­niem lauk­saim­nie­kiem. Lat­vi­jas lauk­saim­nie­ku ko­ope­ra­tī­vu aso­ci­ā­ci­jas bal­vu Par ne­at­lai­dī­bu un sta­bi­li­tā­ti pa­snie­dza Stren­ču no­va­da z/s Le­jas Ru­ķi saim­nie­kam Jānim Siliņam. Ap­bal­vo­jums bi­ja ie­mesls, lai arī Lies­ma pie­teik­tos uz in­ter­vi­ju ar Jā­ni.

A&A Projekts: trīs ņipri gadi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA A&A Pro­jekts di­bi­nā­ta 2008. ga­dā. Šis uz­ņē­mums ir viens no tiem, kas pra­tis vi­sai āt­ri at­tīs­tī­ties, iz­man­to­jot Val­mie­ras biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­ra pie­dā­vā­tās ie­spē­jas. Nu jau dar­bi­nie­ki pār­cē­lu­šies no ie­priek­šē­jām tel­pām Vid­ze­mes pro­fe­si­o­nā­lās iz­glī­tī­bas cen­trā, kur A&A Pro­jekts bi­ja aiz­ņem­tās pla­tī­bas zi­ņā no­piet­nā­kā fir­ma, uz in­ku­ba­to­ra jau­nās celt­nes ot­rā stā­va gai­šo hal­li, kam bla­kus at­ro­das ne­liels ka­bi­nets uz­ņē­mu­ma va­dī­tā­jam. SIA A&A Pro­jekts val­des priekš­sē­dē­tājs Andis Krauklis par tri­jos ga­dos jau pa­veik­to, pat­la­ban da­rā­mo un arī plā­no­ta­jiem dar­biem:

Būt lielākajiem bioloģiskās cietes ražotājiem Eiropā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Alo­ja Star­kel­sen ko­pā ar sa­dar­bī­bas part­ne­riem cie­tes kar­tu­pe­ļu au­dzē­tā­jiem šo­ne­dēļ iz­vēr­tē­ja 2010. ga­da se­zo­nu un ko­pā ar Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas, kā arī Na­ci­o­nā­lās pār­ti­kas kva­li­tā­tes shē­mas jeb pre­ču zī­mes Za­ļā ka­ro­tī­te ser­ti­fi­kā­ci­jas spe­ci­ā­lis­tiem ap­sprie­da cie­tes ra­žo­ša­nas no­za­res at­bal­sta ie­spē­jas līdz 2013. ga­dam un to lie­lo ne­zi­nā­mo, kas lauk­saim­nie­kus sa­gai­da ar 2014. ga­du.

VSŠ plāno 10 % ražošanas apjoma pieaugumu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ne­dēļ, kad vie­so­jos Val­mie­ras stik­la šķied­ras ad­mi­nis­trā­ci­jas kor­pu­sā, abos stā­vos pa gai­te­ņiem kā skud­ri­ņas te­ka­lē­ja celt­nie­ki, mai­not sa­vu lai­ku no­kal­po­ju­šās ka­bi­ne­tu dur­vis pret jau­nām, stik­lo­tām un klā­jot jau­nu li­no­le­ju. Kā­dus des­mit ga­dus ne­kas ša­jās tel­pās ne­esot re­mon­tēts, at­zīst uz­ņē­mu­ma pre­zi­dents Andris Oskars Brutāns, pie tam esot bū­tis­ki la­bi iz­ska­tī­ties arī biz­ne­sa part­ne­ru acīs:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri