19. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Zane, Zuzanna

Ekonomika

Matīšu bekas Romā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Fir­ma «Cie­tais rieksts» Ma­tī­šos: koks (bērzs gal­ve­no­kārt mē­be­lēm aiz­iet Zvied­ri­jas, So­mi­jas, Igau­ni­jas un nu arī Lie­tu­vas tir­gū), ogas un sē­nes (ie­kār­to­ta ap­jo­mī­ga sal­dē­ta­va).

Ar radošu pieeju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko da­rīt, ja mā­jas vai bi­ro­ja di­zai­nā gri­bas ie­nest jau­nus ak­cen­tus, bet diem­žēl ne­sa­nāk nau­das glez­nai? Dau­dzi šo pro­blē­mu sek­mī­gi at­ri­si­na, ie­rā­mē­jot kā­du fo­to­grā­fi­ju vai arī pie­lī­mē­jot sie­nai fo­to­ta­pe­ti. La­bi, ja to var iz­ga­ta­vot pēc in­di­vi­du­ā­la pa­sū­tī­ju­ma. Iz­rā­dās, ka Val­mie­rā jau vai­rā­kus ga­dus to pro­fe­si­o­nā­li veic SIA Fo­to­ta­pe­tes. Par šo biz­ne­su stās­ta ne­lie­lā uz­ņē­mu­ma di­rek­tors Ivars Ceriņš un val­des lo­cek­le Indra Lapiņa.

"Gunaspalete" plašajā pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Amat­nie­ce Guna Miķelsone stel­lēs sēž kopš pus­au­dzes ga­diem, bet kā in­di­vi­du­ā­lā dar­ba vei­cē­ja grīd­se­gas auž četr­pa­dsmi­to ga­du. Tā sa­nā­cis, ka tie­ši pē­dē­jais uz­ņē­mēj­dar­bī­bas gads pa­vē­ris pla­šāk lo­gu amat­nie­ka dar­ba no­vēr­tē­ju­mam. Lūk, veik­smes stāsts par lat­vie­šu lu­pa­tu de­ķu ce­ļu pa­sau­lē.

Gribas palikt Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā da­žā­du lī­me­ņu va­dī­tā­ji un ie­rēd­ņi skais­ti, bet diem­žēl vē­lē­ju­ma iz­teik­smē ru­nā, ka jā­at­bal­sta jau­nu cil­vē­ku pa­lik­ša­na Lat­vi­jā. At­ro­das pat tā­di fan­ta­zē­tā­ji, kas ga­ta­vi saukt mā­jās jau aiz­brau­ku­šos. Cik re­ā­la paš­laik ir vēl­me ie­sak­ņo­ties dzim­ta­jā pu­sē un sākt tur no nul­les pa­šam sa­vu lauk­saim­nie­cis­ko ra­žo­ša­nu? Kā ar šo ie­ce­ri vei­cas ARTŪRAM RAKECKIM?

Valmierieši gatavo sieru Francijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nupat — no 9. līdz 23. aprīlim — starptautiskā Da Vinči projekta ietvaros 10 Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas audzēkņi kopā ar divām skolotājām pabija siera ražošanas praksē Francijā. Iespaidos par šajā laikā veikto, redzēto un izjusto viņceturtdien dalījās franču grupa teju pilnā sastāvā.

Abpusēji saprasties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­da­vas cen­trā pre­tim kul­tū­ras na­mam lie­lās ēkas lo­gi il­gi bi­ja ak­li. At­vē­rās vai­rā­ki ma­zi vei­ka­li­ņi, bet ap­saim­nie­kot tā­du pla­šu­mu ne­viens ne­ris­kē­ja. Ka­mēr šo vie­tu no­lū­ko­ja kla­ses­bied­ri, strau­pē­nie­ši Jā­nis Lau­ga un Mā­ris Šķes­te­ris.

Ja pircējs prasa, precei jābūt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar šā­du at­tiek­smi pret pa­tē­rē­tā­ju jau ga­diem sa­vās dau­dza­jās maiz­nī­cās strā­dā SIA Liep­kal­ni. Ar­vien tiek uz­svērts, ka šā iz­teik­ti lat­vis­kā uz­ņē­mu­ma mi­si­ja ir no­dro­ši­nāt ie­dzī­vo­tā­jus ar vi­ņu vēl­mēm un mai­zes lie­to­ša­nas pa­ra­du­miem at­bil­sto­šiem aug­stas kva­li­tā­tes mai­zes pro­duk­tiem, pie kam ar īpa­šu — Liep­kal­nu — gar­šu. Vai tas ir maiz­nie­ku vai kon­di­to­ru darbs lie­lā vai arī pa­vi­sam ma­zā cep­tu­vē, at­bil­dī­ba pret pir­cē­ju ir vien­līdz sva­rī­ga.

Mežā ir darbs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par zie­mas snieg­gā­zēm un snieg­lau­zēm un to ne­ga­tī­vo ie­spai­du uz me­žiem sa­bied­ris­ka­jā tel­pā ru­nāts daudz. Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas or­ga­ni­zē­ta­jā re­ģi­o­nā­lās pre­ses die­nā par to vēl­reiz at­gā­di­nā­ja a/s Lat­vi­jas Valsts me­ži val­des priekš­sē­dē­tājs Roberts Strīpnieks.

Nerēķina, tikai dara

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­cei sil­tum­nī­cas nāk klāt. Vis­pirms stā­diem, tad arī ra­žai, kas te ie­nāk­sies va­sa­rā.

— Es ne­rē­ķi­nu, es ti­kai da­ru,— tau­jā­ta par ap­jo­mu, sa­ka ren­cē­nie­te Dace Lohina. — Mū­su val­stī kaut ko rē­ķi­nāt nav vērts, ir ti­kai jā­da­ra.

Var iekrist lamatās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­mez­glo­ju­mus ko­men­tē zem­ko­pī­bas mi­nistrs Jānis Dūklavs un spe­ci­ā­lis­ti.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri