20. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Ramona, Ritma

Ekonomika

Kaltes un kaltnieki ražas laikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes ag­ro­eko­no­mis­kās ko­ope­ra­tī­vās sa­bied­rī­bas grau­du pie­ņem­ša­nas, pirm­ap­strā­des, uz­gla­bā­ša­nas un re­a­li­zā­ci­jas bā­zē Val­mie­rā pē­dē­jo lie­ta­vu dēļ grau­du kra­vu rin­da ir ne­daudz sa­ru­ku­si, to­mēr dar­bi uz­ņē­mu­ma grau­du kal­tēs nav pie­ri­mu­ši, jo nu uz pirm­ap­strā­di at­ves­tā jau­nā la­bī­ba ir ie­vē­ro­ja­mi mit­rā­ka, tā­dēļ arī kalt­nie­kiem jā­strā­dā div­tik rū­pī­gi.

Zeme atalgo

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ILMĀRS IMMURS no Bren­gu­ļu pa­gas­ta Jau­no­zo­liem mū­su laik­rak­stā ik pa lai­kam pie­mi­nēts, bil­dēts.  Arī cit­viet zi­ņas par vi­ņu. Jo: dar­bīgs, gudrs, dāsns zem­nieks. Ne­lie­lā sa­ru­nā tie­ka­mies pēc tam, kad uz Val­mie­ru aiz­sū­tī­ta ša­jā se­zo­nā pir­mā kar­tu­pe­ļu kra­va. (Tā­da sa­dar­bī­ba ar bēr­nu­dār­ziem jau dau­dzus ga­dus, arī ar sko­lām.) Bet lie­tus tik­mēr bi­ja pār­trau­cis kul­ša­nu. Un mū­su sa­ru­nas fo­nā ir ābo­lu pār­pil­dī­ta ba­gā­tī­ba ko­kos, arī zā­lē, virs mums pie se­nas klēts — Il­mā­ra un vi­ņa sie­vas Bi­ru­tas Por­tu­gā­lē dzī­vo­jo­šās mei­tas Ie­vas at­sū­tīts dā­vi­nā­jums bur­tos uz flī­zēm: mā­jas vārds: JAUNOZOLI. Vi­ņi tur pie mei­tas bi­ju­ši, zi­na: tā­dā vei­dā kār­to­ti uz­rak­sti Por­tu­gā­lē  daudz­viet. Il­mārs sa­ka, ir sa­krā­ti, sa­gla­bā­ti dau­dzi dzim­tas mā­jas vi­sai da­žā­di rak­stī­ti no­sau­ku­mi. Jau no Lat­vi­jas pir­mās brīv­valsts lai­kiem. (Var­būt kād­reiz va­rēs vei­dot  iz­stā­di...) Bet vi­ņa tī­ru­mu pa­mats, sā­kot­ne: vec­tē­va Pē­te­ra Im­mu­ra ze­me. Pla­tī­bas gan kriet­ni pa­pla­ši­not.

20 jubilejas sezonu gaidot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

2. sep­tem­brī ap­ri­tēs 20 ga­di, kopš ko­merc­re­ģis­trā ir re­ģis­trēts ko­mer­sants — SIA Alo­ja Star­kel­sen. Vie­tē­jos un ār­val­stu tir­gos šis Na­ci­o­nā­lās pār­ti­kas kva­li­tā­tes shē­mas jeb tau­tā tik po­pu­lā­rās pre­ču zī­mes Za­ļās ka­ro­tī­tes uz­ņē­mums se­vi kā kar­tu­pe­ļu cie­tes ra­žo­tā­ju pie­sa­ka di­vos spe­ci­a­li­zā­ci­jas vir­zie­nos: in­te­grē­ta­jā un bio­lo­ģis­ka­jā. Kas ta­jos pa­veikts apa­ļās ju­bi­le­jas ga­dā?

Lielā reģionā — lielas ražas atšķirības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par pa­veik­to jau­nās ra­žas no­vāk­ša­nā un pie­ņem­ša­nā uz pirm­ap­strā­di un re­a­li­zā­ci­ju Lies­mu in­for­mē Vid­ze­mes ag­ro­eko­no­mis­kās ko­ope­ra­tī­vās sa­bied­rī­bas ag­ro­no­me ZINTA JANSONE.

Mežsaimniekus iepazīstina ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cī­ņā ar kli­ma­ta pār­mai­ņām Ei­ro­pas Sa­vie­nī­ba iz­vir­zī­ju­si mēr­ķi — līdz 2020. ga­dam pa­lie­li­nāt at­jau­no­ja­mo ener­go­re­sur­su iz­man­to­ša­nu. Vai­rāk ne­kā pu­se Ei­ro­pas me­žu pie­der pri­vā­ta­jiem īpaš­nie­kiem. No­vē­rots, ka sa­dar­bī­ba starp me­žu īpaš­nie­kiem ne­re­ti ir vā­ja, un tre­šās pu­ses ie­sais­tī­ša­na at­bal­stī­tu jau­nu biz­ne­sa at­tie­cī­bu vei­do­ša­nos.

Novada lielākais uzņēmums turpina attīstīties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu no­va­dā viens no lie­lā­ka­jiem uz­ņē­mu­miem ir SIA «Nauk­šē­ni», kas dar­bo­jas vai­rā­kās no­za­rēs — aug­ko­pī­bā, lop­ko­pī­bā un pār­ti­kas ra­žo­ša­nā. Te dar­bu at­ra­du­ši ap 80 cil­vē­ku. Da­ļa uz­ņē­mu­ma at­ro­das bi­ju­šā Nauk­šē­nu alus brū­ža ēkā, kam šo­gad ap­rit 130 ga­di.

Saimniecība ar dievkociņu sētvidū

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

PĀRSLA BRANTA ir sko­lo­ta ag­ro­no­me dārz­ko­pe, bet ie­gu­vu­si aug­stā­ko eko­no­mis­ta iz­glī­tī­bu. Lie­lu da­ļu dar­ba stā­ža vi­ņa va­dī­ju­si dār­zeņ­ko­pī­bā, bi­ju­si arī grā­mat­ve­de un pat gal­ve­nā eko­no­mis­te. Pē­dē­jās al­go­tā dar­ba vie­tas —trans­por­ta fir­mās Val­mie­ras au­to un Aut­ra, kur vi­ņa kom­plek­tē­ju­si eks­por­ta un im­por­ta kra­vas. Kad šie uz­ņē­mu­mi Val­mie­rā bei­dza sa­vu dar­bī­bu, Pār­slai nā­cās iz­lemt: ko tā­lāk? Vi­ņa at­kal kļu­va par dārz­ko­pi, ti­kai ta­gad jau pa­ti sa­vā saim­nie­cī­bā.

Realizēt gliemežus ir problēma

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas no­va­da Skaņ­kal­nes pa­gas­ta z/s «Dzin­ta­ri» saim­nie­ko Mag­nuss Zir­nī­tis. Sa­vu lai­ku saim­nie­cī­bā bi­ju­ši šķir­nes tru­ši un strau­si. Pirms di­viem ga­diem sāk­ta glie­me­žu au­dzē­ša­na. In­te­re­sen­tiem jo­pro­jām ap­ska­tā­mi arī ve­cie mo­to­cik­li un au­to­mo­bi­ļi, un ne­sen ko­lek­ci­jai klāt nā­ku­si 1970. ga­dā ra­žo­ta GAZ 63 uguns­dzē­sē­ju ma­šī­na.

Daivai klāt pilngadība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Je­ru pa­gas­ta lauk­saim­nie­cī­bas ko­ope­ra­tī­va­jai sa­bied­rī­bai DAIVA, kas no­dar­bo­jas ar grau­du pirm­ap­strā­di, uz­gla­bā­ša­nu un re­a­li­zā­ci­ju, šī esot 18. se­zo­na jeb, kā smej sa­bied­rī­bas iz­pild­di­rek­tors ARNIS ĶIBERS: — Sa­snieg­ta piln­ga­dī­ba!

Graudu pieņemšanā laiku nejūt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir 9. au­gus­ta rīts, kad vēl īs­ti ne­var sa­prast, ko die­na dos — lie­tu vai vēl vie­nu jau­nās ra­žas vā­ku­mu. Vid­ze­mes ag­ro­eko­no­mis­kās ko­ope­ra­tī­vās sa­bied­rī­bas pa­gal­mā uz grau­du kra­vu pie­ņem­ša­nu un pirm­ap­strā­di iz­vei­do­ju­sies ne­lie­la  at­brau­cē­ju rin­da, ta­jā spēk­ra­ti cits par ci­tu mo­der­nā­ki un jau­dī­gā­ki. Rin­da uz priek­šu vir­zās tik mu­dī­gi, ka Lies­mai pat ne­iz­nāk kār­tī­ga sa­ru­na ar grau­du ve­dē­jiem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri