20. Aprīlis, 2019
Vārda dienu svin: Mirta, Ziedīte

Ekonomika

Pieejamie atbalsti lauksaimniekiem. Kā tos izmanto Ziemeļvidzemē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lau­ku saim­nie­cī­bu mo­der­ni­zā­ci­ja

ES Ei­ro­pas Lauk­saim­nie­cī­bas fon­da lau­ku at­tīs­tī­bai (ELFLA) un Lau­ku at­tīs­tī­bas pro­gram­mas pa­sā­ku­mā «Lau­ku saim­nie­cī­bu mo­der­ni­zā­ci­ja» de­vī­ta­jā kār­tā pro­jek­tu ie­snie­gu­mus pie­ņē­ma šī ga­da mar­tā. Lau­ku at­bal­sta die­nests (LAD) sa­ņē­ma 1765 pro­jek­tu ie­snie­gu­mus, no tiem 258 — Zie­meļ­vid­ze­mes re­ģi­o­nā­la­jā lauk­saim­nie­cī­bas pār­val­dē (RLP).

Atjaunota graudkopības saimniecību interešu grupa

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­sen Lies­mā pa­rā­dī­jās zi­ņa par se­mi­nā­ru graud­ko­pī­bas saim­nie­cī­bu in­te­re­šu gru­pai. Kas tā ir par gru­pu un kāds ir tās dar­bī­bas mēr­ķis?

Uz naudas sēdēt nedrīkst

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dī­zeļ­deg­vie­las uz at­vieg­lo­ju­mu no ak­cī­zes ir pie­teikts vai­rāk ne­kā li­mits at­ļauj, zem­nie­kus in­for­mē Lauk­saim­nie­cī­bas at­bal­sta die­nes­ta di­rek­to­re An­na Vī­to­la-Hel­vi­ga un se­ci­na: var rē­ķi­nā­ties, ka būs ma­zāk ne­kā pērn, jo arī li­mits ir ma­zāks.

Precīzā lauksaimniecība Matīšos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valtera Etmaņa z/s Bērziņas Matīšos ir viena no lielākajām un spēcīgākajām reģiona saimniecībām, kur apsaimnieko gandrīz 700 ha īpašuma un nomas zemes. Tās pamatnozares ir graudkopība, tehnikas pakalpojumu sniegšana un mežizstrāde.

Vides saudzēšana prasa domāt tālredzīgi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Katrai darbībai ir sekas
Atcerēsimies, ka jebkas, ko cilvēks dara, rada lielāku vai mazāku ietekmi uz vidi. Sēdēt pie galda un prātuļot, kā būtu, ja kādā vietā nebūtu dīķa, ir koks tikai ar vienu galu, jo šis dīķis ir izveidots, cilvēks dabā kaut ko ir darījis un ir jārēķinās, ka šai darbībai noteikti būs vidi vairāk vai mazāk ietekmējošas sekas.

Burtniekos kanālam — starpfinišs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Trešdien Liesma raudzīja, kā pašā Burtnieku centrā sokas ar Burtnieku (Kaltes) kanāla rekonstrukciju.

Graudu maize bez cukura un rudzu maize bez rauga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maiznīca Liepkalni pašlaik cep vairāk nekā 50 dažādu maizes veidu un plašā izvēlē cepumus, smalkmaizītes, tortes visdažādākajām vēlmēm. Vasarā, kad patērētājs savā ēdienkartē priekšroku dod kam vieglākam, SIA Liepkalni tirdzniecībā piedāvā maizi Gudrā saimniece ar veseliem miežu graudiem.

Strādā darba tirgum

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņnedēļ apaļu jubileju svinēja Vidzemes reģiona profesionālās izglītības attīstības kompetences     centrs. Pēc svētku patosa šoreiz saruna par centra darba ikdienu, ko vislabāk zina tā vadītājs Kārlis Greiškalns.

Viesu ierosinājumi "Jaunbomjos"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Mazsalacas novada Skaņākalna pagasta Jaunbomjiem, kur darbojas izdarīgā saimniece IlzE LaizānE, Liesma rakstījusi vairākkārt: te senās kūts šaurības dēļ likvidēja pienkopību un kā alternatīvu izraudzīja puķu stādu un dārzāju audzēšanu siltumnīcās, te ierīkoja upeņu stādījumu, vecajā kūtsaugšā tapa moderna puķu stādu māja, bet vēlāk stāvu zemāk ierīkoja daudz pieredzējušās mājas muzeju.

Latvijas aitas vērtē "Klimpās"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Izsolē uzvar Ances
Gadskārtējā notikumā, šoreiz Aitu dienās 2011, Jeru pagasta Klimpās bija vairāk nekā 400 dalībnieku un interesentu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Partneri