17. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Tenis, Dravis

Ekonomika

Gribas palikt Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā da­žā­du lī­me­ņu va­dī­tā­ji un ie­rēd­ņi skais­ti, bet diem­žēl vē­lē­ju­ma iz­teik­smē ru­nā, ka jā­at­bal­sta jau­nu cil­vē­ku pa­lik­ša­na Lat­vi­jā. At­ro­das pat tā­di fan­ta­zē­tā­ji, kas ga­ta­vi saukt mā­jās jau aiz­brau­ku­šos. Cik re­ā­la paš­laik ir vēl­me ie­sak­ņo­ties dzim­ta­jā pu­sē un sākt tur no nul­les pa­šam sa­vu lauk­saim­nie­cis­ko ra­žo­ša­nu? Kā ar šo ie­ce­ri vei­cas ARTŪRAM RAKECKIM?

Valmierieši gatavo sieru Francijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nupat — no 9. līdz 23. aprīlim — starptautiskā Da Vinči projekta ietvaros 10 Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas audzēkņi kopā ar divām skolotājām pabija siera ražošanas praksē Francijā. Iespaidos par šajā laikā veikto, redzēto un izjusto viņceturtdien dalījās franču grupa teju pilnā sastāvā.

Abpusēji saprasties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­da­vas cen­trā pre­tim kul­tū­ras na­mam lie­lās ēkas lo­gi il­gi bi­ja ak­li. At­vē­rās vai­rā­ki ma­zi vei­ka­li­ņi, bet ap­saim­nie­kot tā­du pla­šu­mu ne­viens ne­ris­kē­ja. Ka­mēr šo vie­tu no­lū­ko­ja kla­ses­bied­ri, strau­pē­nie­ši Jā­nis Lau­ga un Mā­ris Šķes­te­ris.

Ja pircējs prasa, precei jābūt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar šā­du at­tiek­smi pret pa­tē­rē­tā­ju jau ga­diem sa­vās dau­dza­jās maiz­nī­cās strā­dā SIA Liep­kal­ni. Ar­vien tiek uz­svērts, ka šā iz­teik­ti lat­vis­kā uz­ņē­mu­ma mi­si­ja ir no­dro­ši­nāt ie­dzī­vo­tā­jus ar vi­ņu vēl­mēm un mai­zes lie­to­ša­nas pa­ra­du­miem at­bil­sto­šiem aug­stas kva­li­tā­tes mai­zes pro­duk­tiem, pie kam ar īpa­šu — Liep­kal­nu — gar­šu. Vai tas ir maiz­nie­ku vai kon­di­to­ru darbs lie­lā vai arī pa­vi­sam ma­zā cep­tu­vē, at­bil­dī­ba pret pir­cē­ju ir vien­līdz sva­rī­ga.

Mežā ir darbs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par zie­mas snieg­gā­zēm un snieg­lau­zēm un to ne­ga­tī­vo ie­spai­du uz me­žiem sa­bied­ris­ka­jā tel­pā ru­nāts daudz. Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas or­ga­ni­zē­ta­jā re­ģi­o­nā­lās pre­ses die­nā par to vēl­reiz at­gā­di­nā­ja a/s Lat­vi­jas Valsts me­ži val­des priekš­sē­dē­tājs Roberts Strīpnieks.

Nerēķina, tikai dara

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­cei sil­tum­nī­cas nāk klāt. Vis­pirms stā­diem, tad arī ra­žai, kas te ie­nāk­sies va­sa­rā.

— Es ne­rē­ķi­nu, es ti­kai da­ru,— tau­jā­ta par ap­jo­mu, sa­ka ren­cē­nie­te Dace Lohina. — Mū­su val­stī kaut ko rē­ķi­nāt nav vērts, ir ti­kai jā­da­ra.

Var iekrist lamatās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­mez­glo­ju­mus ko­men­tē zem­ko­pī­bas mi­nistrs Jānis Dūklavs un spe­ci­ā­lis­ti.

Ar automašīnām tagad brauc retāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lauk­saim­nie­cī­bas ko­ope­ra­tī­vā sa­bied­rī­ba «Ak­ro­na» Ķo­ņu pa­gas­tā sek­mī­gi dar­bo­jas jau 19 ga­dus. Stās­ta val­des priekš­sē­dē­tājs Gundars Bergs:

Sociālās mājas "Aldari" pārvērtības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Do­mā­jams, ka Nauk­šē­nu ie­dzī­vo­tā­ji pē­dē­jos mē­ne­šos būs jau pa­ma­nī­ju­ši Al­da­ru mā­jas pār­vēr­tī­bas. Ēkā tiek īs­te­nots ERAF pro­jekts Sil­tum­no­tu­rī­bas uz­la­bo­ša­nas pa­sā­ku­mi Nauk­šē­nu no­va­da so­ci­ā­la­jā dzī­vo­ja­mā mā­jā Al­da­ri par Ls 28963 ar 75 % ERAF līdz­fi­nan­sē­ju­mu.

Tikai produkcijas ražošanai un zemes apstrādei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta sē­dē ap­spries­ti gro­zī­ju­mi Li­ku­mā par ak­cī­zes no­dok­li. Tie pa­redz, ka lauk­saim­nie­kiem, lai sa­ņem­tu dī­zeļ­deg­vie­las li­mi­tu, kam ne­pie­mē­ro ak­cī­zes no­dok­li jau­na­jā saim­nie­cis­ka­jā ga­dā, kas sāk­sies šā ga­da 1. jū­li­jā, būs jā­pie­rā­da no­teikts ie­ņē­mu­mu ap­joms no lauk­saim­nie­cis­kās pro­duk­ci­jas ra­žo­ša­nas ie­priek­šē­jā ga­dā. Pa­re­dzēts pre­ci­zēt šī at­vieg­lo­ju­ma sa­ņē­mē­ju lo­ku. Ak­cī­zes no­dok­ļu at­vieg­lo­ju­mu va­rē­šot sa­ņemt arī par ziv­ju dī­ķu ze­mes ap­strā­di, ta­ču arī tam būs jā­pie­rā­da ie­ņē­mu­mi no ziv­ju pro­duk­ci­jas re­a­li­zā­ci­jas. Gro­zī­ju­mi no­sa­ka dar­bī­bas, kam pie­mē­ro li­ku­mā no­teik­to at­brī­vo­ju­mu lauk­saim­nie­cī­bas pro­duk­ci­jas ra­žo­ša­nai un ze­mes ap­strā­dei. Arī turp­māk dī­zeļ­deg­vie­las li­mi­tu, kam ne­pie­mē­ro ak­cī­zes no­dok­li, va­rēs sa­ņemt tie lauk­saim­nie­ki, kas no­dar­bo­jas ar ra­žo­ša­nu. Lies­ma lū­dza zem­ko­pī­bas mi­nis­tra Jāņa Dūklava ko­men­tā­ru.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri