23. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Strauta, Grieta

Ekonomika

Saņem augstāko piena iepirkuma cenu Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai arī Māršava ir samērā jauna lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, tās valdes priekšsēdētājas Daces Pastares kabinetā pie sienas izvietotā Latvijas karte nepārprotami liecina, ka šīs piensaimnieku kooperācijas biedri atrodas nu jau vai visos valsts reģionos.

SIA Valmiera - Andrēn: īstie darbi īstajā laikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pat­la­ban sa­lī­dzi­no­ši kluss ir Val­mie­ra - An­drēn stikl­plas­ta ra­žot­nes ce­hos. Ei­ro­pā ne­daudz sa­trau­ku­šies par krī­zi Grie­ķi­jā un Por­tu­gā­lē, tā­pēc ar jau­niem mil­zu stikl­plas­ta mu­cu pa­sū­tī­ju­miem Lat­vi­jas - Zvied­ri­jas kop­uz­ņē­mu­mā pa­gai­dām pau­zē. Tie­ši tā­pēc val­mie­rie­šiem ir īs­tais laiks re­a­li­zēt vie­tē­jos pro­jek­tus pa­šu ra­žot­nes uz­la­bo­ša­nai, piekt­dien, uz­ņe­mot Val­mie­ras di­rek­to­ru pa­do­mes pār­stāv­jus, at­zi­na Val­mie­ra - An­drēn va­dī­tājs Gints Briedis:

Stādu miljoni Latvijas mežiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par jau­nu­miem kopš ie­priek­šē­jās sa­ru­nas pēr­na­jā pa­va­sa­rī stās­ta a/s «Lat­vi­jas valsts me­ži» Stren­ču kok­au­dzē­ta­vas va­dī­tājs Jānis Zvejnieks:

Drīz kāzu laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ANDRIS ŠTEINBERGS, sau­lē ie­de­dzis, saim­nie­ko Bren­gu­ļu pa­gas­ta Jaun­dzēr­vī­tēs. Ze­me vien 9 hekt­āri, bet skais­tās ap­kārt­nes ak­cents ir vie­su nams un Abuls.

Zemē audzis — garšīgāks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu cen­trā jau pa ga­ba­lu uz­ma­nī­bu sais­ta au­to pie­ka­be ar da­žā­du stā­du kas­tī­tēm. Pie tām liet­pra­tī­gi ši­ve­rē­jas INESE PULČA, at­klā­jot, ka ar sēk­lu die­dzē­ša­nu sa­vā sil­tum­nī­cā no­dar­bo­jo­ties kopš de­viņ­des­mi­to ga­du sā­ku­ma.

Rozīne — mazliet citāds saldējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lelde Sotniece ir Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tē mā­cī­ta pār­ti­kas teh­no­lo­ģe, meis­ta­re, kas sa­vas mā­jas ra­žot­nē Skrī­ve­ros ga­ta­vo sal­dē­ju­mu. Tas Lel­des, vi­ņas ve­cā­ku un brā­ļu iz­prat­nē ir ra­došs pro­cess, tā­dēļ dro­ši var teikt, ka ģi­me­nes uz­ņē­mu­mā SIA Ro­zī­ne top Lat­vi­jai ne­tra­di­ci­o­nāls sal­dē­jums. Par to aiz­rau­tī­gi stās­ta Lel­de.

No bitēm uz govīm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Esot bi­jis brī­dis, kad jā­iz­vē­las, vai dzī­vos šeit pa­ši vien vai bēr­ni ie­sāk­to tur­pi­nās. Nu Ra­ma­tas pa­gas­ta Ķau­ka­tās par jau­no saim­nie­ci dē­vē El­gu un Li­li­ta un Ojārs Bie­zie ir prie­cī­gi par sa­vu jau­no mā­ju un sla­vē zno­tu Kas­pa­ru: te viss vi­ņa celts un vei­dots. Vi­sas čet­ras Bie­zo mei­tas rū­dī­ju­šās čak­lu­mā un peļ­ņā Īri­jā, di­vas vēl tur strā­dā par fri­zie­ra pa­lī­dzēm, pel­na la­bi.

Latvijā vienīgais papīra ražotājs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Pa­pīr­fab­ri­ka Lī­gat­ne, ra­žo­jot pa­pī­ru un kar­to­nu, tur­pi­na gan­drīz 200 ga­du se­nas pa­pī­ra ra­žot­nes tra­dī­ci­jas. Pa­pīr­fab­ri­ka ta­pu­si 1815. ga­dā mil­tu dzir­na­vu vie­tā. Ie­gā­dā­tas jau­nas ie­kār­tas. Bla­kus fab­ri­kai iz­vei­dots Ei­ro­pā to­laik mo­der­nā­kais strād­nie­ku cie­mats ar ko­ka dzī­vo­ja­mām mā­jām un sa­bied­ris­kām celt­nēm. Fab­ri­ka de­gu­si, eva­ku­ē­ta uz Krie­vi­ju, bom­bar­dē­ta, to­mēr iz­dzī­vo­ju­si vēs­tu­res līk­lo­čos.

Par uz­ņē­mu­ma šo­die­nu Lies­mai stās­ta ser­ti­fi­cē­ta gi­de Rasma Vanaga, kas fab­ri­kā no­strā­dā­ju­si 44 ga­dus, iz­au­gu­si no strād­nie­ces līdz di­rek­to­ra viet­nie­cei un re­a­li­zā­ci­jas da­ļas va­dī­tā­jai.

Mācās domāt un rīkoties zaļi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­bū­tu ie­do­mā­ju­sies, ka tā­da skais­ta vie­ta kā Dik­ļu pa­gas­ta «Saul­go­ži» var kļūt par mā­cī­bu po­li­go­nu, pie tam tā­dam priekš­me­tam kā at­kri­tu­mu šķi­ro­ša­na. VINETA GONČARE pie­rā­da, ka tas ir ie­spē­jams.

Valmierā "Vidzeme" skan jau 14. reizi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pat so­lī­tā (ne)lai­ka pro­gno­ze va­kar no­pau­zē­ja, ļau­jot priekš­pus­die­nā Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra priek­šā ar pro­mi­nen­tu per­so­nu īsiem ce­ļa­vār­diem at­klāt nu jau 14. gads­kār­tē­jās biz­ne­sa die­nas Vid­ze­me 2011. Šī bi­ja vie­na no tām re­ta­jām rei­zēm, kad bi­ja pat Valsts pre­zi­den­ta ap­svei­kums, un no­teik­ti pir­mā, kad go­da ru­nā ti­ka pie­mi­nēts klāt­e­sošs dzīv­nieks — Lai­mes Lā­ča jau­nais vei­dols Vid­ze­mē ka­mie­lis Sul­tāns.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri