27. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Malvīne, Malvis

Ekonomika

Ielikti pamati SIA «Latvijas piens» jaunajai piena pārstrādes rūpnīcai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA «Latvijas piens» dibinātāji — lauksaimniecības kooperatīvi «Trikāta KS», «Dzēse» un «Piena partneri KS» trešdien iemūrēja pamatakmeni jaunajai piena pārstrādes rūpnīcai.

Par SIA «Latvijas piens» dibinātājiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

LPPKS «Trikāta KS» dibināta 2003. gadā, apvienojoties 11 Ziemeļvidzemes piena ražotāju saimniecībām. Līdz 2008. gada 10. aprīlim kooperatīva nosaukums bija «Jaunais piens».

Palielināt bioloģisko un nesamazināt integrēto

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrajā septembrī apritēja 20 gadu, kopš izveidota SIA Aloja Starkelsen — zviedru kompānijas Lucbeky Culinar uzņēmums, kur tikai septembrī un oktobrī no kartupeļiem iegūst cieti, bet pārējos gada mēnešos ražo desertus, ķīseļus, pēc citu pārtikas ražotāju pasūtījuma izstrādā specifiskas garšas, kā arī tirgo Zviedrijā ražotus garšvielu maisījumus.

Gandrīz vai monopolists

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš tā­lā 1990. ga­da jan­vā­ra, kad to­rei­zē­jais PSRS ju­ni­o­ru bob­sle­ja iz­la­ses pi­lots Ro­džers Lo­dziņš pēc sa­cen­sī­bām Itā­li­jā bla­kus­val­stī Švei­cē, kā pats jo­ko, at­kā­pās no vi­siem pa­dom­ju la­bu­miem, pa­gā­jis vai­rāk ne­kā 20 ga­du. Pēc div­ar­pus dar­ba ga­diem Vā­ci­jā Ro­džers to­reiz at­grie­zās jau brī­vā Lat­vi­jā un, kā dau­dzi ju­ku lai­kos, me­tās biz­ne­sā: zā­ģē­ja me­žus, dzi­na no ār­ze­mēm lie­to­tas au­to­ma­šī­nas... Pa­ra­lē­li nau­das pel­nī­ša­nai ve­se­lus se­šus ga­dus arī spor­to­ja un pie­li­ka kar­je­rai pun­ktu 1998. ga­dā, kad ar Lat­vi­jas iz­la­ses div­nie­ku iz­cī­nī­ja 16. vie­tu bob­sle­jā Na­ga­no olim­pi­ā­dē.

Fermai, ganāmpulkam un mājai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lauk­saim­nie­cī­bas pa­kal­po­ju­mu ko­ope­ra­tī­vā sa­bied­rī­ba Mār­ša­va pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē Val­mie­rā, Mūr­mui­žas ie­lā 9, at­vē­ra vei­ka­lu, ku­rā daudz­pu­sīgs lop­ko­pī­bas pre­ču klāsts pie­ejams ne ti­kai plauk­tos, bet arī pa­sū­tāms no lauk­saim­nie­ku vi­dū po­pu­lā­rā ka­ta­lo­ga Nas­co.

Elektrība un siltums no kūtsmēsliem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bio­gā­zi var ra­žot gan­drīz no jeb­ku­ra bio­lo­ģis­kas iz­cel­smes avo­ta: ēdie­nu at­lie­kām, za­ļās au­gu ma­sas un arī kūts­mēs­liem, tā­dēļ Lat­vi­jā paš­laik za­ļā ener­ģi­ja top daudz­vei­dī­gi. Burt­nie­ku no­va­da Zem­tu­ros bio­gā­zi ie­gūst no pien­saim­nie­cī­bas bla­kus­pro­duk­tiem: liel­lo­pu mēs­liem un pie­na sū­ka­lām. Sa­de­dzi­not bio­gā­zi, ie­gūst elek­trī­bu un sil­tu­mu. Zem­tu­ros rit to­po­šās bio­gā­zes ko­ģe­ne­rā­ci­jas sta­ci­jas ot­rās kār­tas dar­bi. Tos lū­kot de­vās Val­mie­ras lau­ku kon­sul­tā­ci­ju bi­ro­ja or­ga­ni­zē­tā se­mi­nā­ra da­līb­nie­ki, pār­sva­rā lop­kop­ji.

Jauns atspēriens vietējai uzņēmējdarbībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas pie­va­ka­rē mūs­pu­sē pa­zīs­ta­mais rie­pu ser­vi­sa uz­ņē­mums AK12, ku­ra māj­vie­ta līdz tam bi­ja no VTU Val­mie­ra īrē­tas vei­ka­la un ser­vi­sa tel­pas Ko­cē­nu pa­gas­ta Bran­de­ļos, svi­nē­ja uz­reiz di­vus Jur­ģus.

Bagātīga ābolu raža

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­da z/s «Jaun­brē­me­les» ābo­lus au­dzē no 2000. ga­da. Šo­gad ra­ža ir ba­gā­tī­ga.

Kartupeļu audzēšana — profesionāls darbs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Alo­ja Star­kel­sen sā­ku­sies jau­nā kar­tu­pe­ļu cie­tes ra­žo­ša­nas se­zo­na. Pār­strā­dei izej­vie­las vis­pirms pie­gā­dā in­te­grē­tās lauk­saim­nie­cī­bas kar­tu­pe­ļu au­dzē­tā­ji. Vie­na no pir­ma­jām sa­dar­bī­bas lī­gu­mu pil­dīt sā­ku­si SIA Burt­nie­ku grauds, par ko Alo­ja Star­kel­sen ag­ro­no­me Ai­ga Krauk­le sa­ka: — Jau ku­ro ga­du no Burt­nie­kiem sa­ņe­mam iz­ci­li tī­rus un augst­vēr­tī­gus cie­tes kar­tu­pe­ļus, kas ne­pār­pro­ta­mi lie­ci­na par pro­fe­si­o­nā­lu dar­bu. Uz­sla­va bi­ja ie­mesls sa­ru­nai ar SIA Burt­nie­ku grauds va­dī­tā­ju BAIBU KUPLI.

Rudens kartupeli dara dārgāku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ar kat­ru lie­tai­nu die­nu kar­tu­pe­ļu hekt­āra no­vāk­ša­na, kat­ra kar­tu­pe­ļu ton­na iz­nāk dār­gā­ka, jo ze­me pēc kat­ra lie­tus mā­ko­ņa kļūst sma­gā­ka, kom­bai­nam jā­brauc lē­nāk, vai­rāk tē­rē­jas deg­vie­la, — sa­ka Mā­ris Ri­ba zem­nie­ku saim­nie­cī­bā «Au­dzī­tēs» Bren­gu­ļu pa­gas­tā. — Šo­gad so­la kriet­nu ra­žu, ja vien pa­gū­šu no­rakt. Paš­laik gal­ve­nais ir da­būt kar­tu­pe­li no ze­mes ārā. Kad tiek pie rak­ša­nas, grū­žam vi­sos stū­ros un no­ju­mēs, kur vien var sa­likt. Pēc tam var šķi­rot un likt pa­gra­bos.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri