23. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija

Ekonomika

Aivis izvēlas smiltsērkšķi ar mango

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­ras­ti ne­pie­vēr­šam uz­ma­nī­bu, ka piens ne­maz nav ko­ši balts, bet ti­kai pien­balts un kā­pēc ma­nis ie­cie­nī­tais jo­gur­tiņš šķiet gar­šī­gāks par pā­rē­jiem. Ie­dzi­ļi­nā­ties iz­vē­lē mu­di­na ak­ci­ju sa­bied­rī­bas Val­mie­ras piens tik­ko ie­di­bi­nā­tie cen­tie­ni ie­sais­tīt pir­cē­jus un bau­dī­tā­jus jau­nu pie­na pro­duk­tu tap­ša­nā. TV in­ter­ak­tī­vās spē­les Aiz­sar­gā il­gāk! uz­va­rē­tājs Ai­vis Va­ļu­lis bal­vā ie­gu­vis tie­sī­bas iz­vē­lē­ties gar­šu jau­nu­mam pre­o­bio­tis­kā jo­gur­ta dzē­rie­na BI’ OK sē­ri­jas tur­pi­nā­ju­mā.

Gandrīz visās stellēs — iesākti darbi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA At­spo­le šo­gad at­zī­mē des­mi­to gads­kār­tu. Aus­tu­vē Rū­jie­nā no li­na die­giem auž dvie­ļus, gald­au­tus, se­dzi­ņas, sal­ve­tes un pat šal­les, bet no vil­nas dzi­jas top dī­vā­nu se­gas, krēs­lu pār­klā­ji, de­ko­ra­tī­vie spil­ve­nu pār­val­ki. Pē­dē­jos ga­dos ar­vien vai­rāk pa­sū­tī­ju­mu ir tau­tis­ka­jiem brun­čiem. Pro­duk­ci­jas klās­tā ir arī ko­ši lu­pa­tu ce­li­ņi un ci­ti iz­strā­dā­ju­mi, kam ir lie­la pie­vie­no­tā vēr­tī­ba — ro­ku darbs.

Stās­ta SIA At­spo­le īpaš­nie­ce, va­dī­tā­ja, uz­ņē­mē­ja Gunita Velpa.

Premjera redzējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir sva­rī­gi zi­nāt, ko un kā Lat­vi­jas šo­die­nas eko­no­mis­ka­jā si­tu­ā­ci­jā sa­ska­ta mū­su valsts iz­pild­va­ras pir­mā per­so­na. Lūk, bū­tis­kā­kais no tā, ko Mi­nis­tru pre­zi­dents Valdis Dombrovskis piekt­dien Ces­vai­nē klās­tī­ja vid­zem­nie­kiem.

Pavasaris jau kopš rudens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gar Abu­la ma­lu, gar Tri­kā­tas pa­mat­sko­lu ved ceļš uz kād­reiz ro­sī­go kūd­ras ie­gu­ves vie­tu Ka­čo­ros. Ce­ļa la­ba­jā pu­sē ne­tā­lu no pa­gas­ta cen­tra ir Jaun­ap­sī­tes: Sku­ji­ņu sil­tum­nī­cu saim­nie­cī­ba. Par to lie­ci­na trīs pa­ma­tī­gi an­gā­ri, arī vēl jau­na, uz se­niem pa­ma­tiem cel­ta mā­ja, pa­pla­ši­nā­ta, skais­ta, ar lie­liem lo­giem.

Pa māla ceļu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar ke­ra­mi­ķiem ANDI BĀRĪTI un DACI MELNALKSNI sa­ru­nā­jā­mies nā­ka­ma­jā die­nā pēc lie­lā no­ti­ku­ma — il­gi gai­dī­tās jau­nās krāsns uz­stā­dī­ša­nas.

"Narvesen" atkal uzvar

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kon­kur­sa Lat­vi­jas la­bā­kais tir­go­tājs 2010 uz­va­rē­tā­ja ti­tuls pie­šķirts arī SIA Nar­ve­sen Bal­ti­ja vei­ka­lam Val­mie­rā, Rī­gas ie­lā 4. At­kār­to­ta uz­va­ra pēc 2008. ga­da lie­ci­na par aug­stu ap­kal­po­ša­nas kul­tū­ru. Kā tas iz­do­das? Stās­ta vei­ka­la va­dī­tā­ja Inita Kociņa.

Galdniecība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ga­tis Vē­ve­ris dzi­mis un au­dzis Nauk­šē­nos, pēc 9. kla­ses mā­cī­jies Rī­gas amat­nie­cī­bas vi­dus­sko­lā par sti­la mē­be­ļu iz­ga­ta­vo­tā­ju un sā­cis strā­dāt kā­dā gald­nie­cī­bā Rī­gā. Vē­lāk viņš at­grie­zies dzim­ta­jā pu­sē un no­di­bi­nā­jis sa­vu SIA «We­ga».

Piedāvā skolēnu mācību uzņēmumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu Va­len­tīn­die­nai vel­tī­ta­jā sko­lē­nu mā­cī­bu uz­ņē­mu­mu (SMU) dā­va­nu tir­dzi­ņā pie­da­lī­jās 21 SMU no Val­mie­ras, Cē­sīm, Lim­ba­žiem un Ma­do­nas.

Soli pa priekšu gadalaikiem, svētkiem un tautas tradīcijām

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Pres­tižā kon­kur­sa Lat­vi­jas la­bā­kais tir­go­tājs 2010 uz­va­rē­tā­ja ti­tuls ti­cis SIA Val­rek vai­rum­tirdz­nie­cī­bas bā­zei Val­mie­rā, bet lau­re­ā­ta gods — SIA Val­rek saim­nie­cī­bas pre­ču vei­ka­liem Stren­čos, Rū­jie­nā un Val­mie­rā. Pie­dā­vā­jam sa­ru­nu ar SIA Val­rek īpaš­nie­ku, uz­ņē­mē­ju Jāni Lilienfeldu.

SIA Madis: dzīvojam no uzkrājumiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu jau trīs ga­di, kopš būv­fir­mas Ma­dis ra­žo­ša­nas bā­ze at­ro­das Val­mie­rā, Lie­pu ie­lā 9, tā­pēc zi­nā­mā mē­rā šī in­ter­vi­ja ar uz­ņē­mu­ma va­dī­tā­ju ir vai­rā­ku dar­ba ga­du kop­sa­vil­kums. SIA Ma­dis val­des priekš­sē­dē­tājs Visvaldis Barons stās­ta:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri