20. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Made, Irbe

Dzīvesstils

Smēdē arī var izkalt laimi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš tā­liem lai­kiem, kad zie­mas nakts vis­ga­rā­kā, kā gais­mas at­dzim­ša­nas brī­nums bi­ja arī ka­lē­ja smē­de, kur ēzē zem og­lēm un pel­niem uguns dzī­vo mū­žī­gi. Vien da­žas rei­zes jā­pūš plē­šas, lai og­les ie­gai­lē­tos un at­dzim­tu lies­mas. Ta­jās ka­lējs tad ka­la gan pa­ka­vus Zie­mas­svēt­ku ka­ma­nu vil­cē­jam bē­rim, gan pie lau­ku sē­tas vār­tu sta­ba pie­nag­lo­ja­mu lai­mes pa­ka­vu.

Par saulgriežiem, Ziemassvētkiem un senču saknēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

BAIBA (va­lod­nie­ce, 27) un JURIS (tie­su me­di­cī­nas eks­perts, 27) IVULĀNI ar dē­lu Jur­ģi ne­sen pār­cē­lu­šies uz Val­mie­ru. Bai­ba un Ju­ris cen­šas kopt lat­vie­šu sen­se­nās tra­dī­ci­jas un svi­nēt Zie­mas saul­grie­žus. Vi­ņu īs­tie svēt­ki sā­kas ne­vis kā lie­lā­ka­jai da­ļai Zie­mas­svēt­ku va­ka­rā 24. de­cem­brī, bet gan pā­ris die­nu ag­rāk, kad vis­ga­rā­kā nakts un īsā­kā die­na.

Latvieši nav pazaudējuši savas mācības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Man Zie­mas­svēt­ki tā­pat kā Jā­ņi un pā­rē­jās svi­na­mās die­nas ga­dā ir no­zī­mī­gas, un lie­lā­ko­ties tā­dēļ, ka vei­do ma­nas dzī­ves rit­mu, va­da ma­nas iz­jū­tas, brie­du­mu. Ja vēr­tē pēc veik­tās dar­bī­bas — jā, ne­ko daudz es ne­da­ru, lai šos svēt­kus (vai die­nas) ie­kus­ti­nā­tu, bet — tās pa­stā­vēs ne­at­ka­rī­gi no ma­nis, no ci­tu uz­ska­tiem, no ide­o­lo­ģi­jas vai ma­su spie­die­na — tā­pat kā dien­nakts ritms ri­tēs ne­at­ka­rī­gi no tā, kā mēs to no­sau­cam vai ci­kos lie­kam tam sāk­ties un beig­ties!

Neiznieko brīvdienas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­ru rī­tu ejot uz sko­lu un pēc­pus­die­nā nā­kot at­pa­kaļ, pa­laist ga­rām pil­sē­tā vir­mo­jo­šo Zie­mas­svēt­ku sa­jū­tu nav ie­spē­jams. Uz­ņē­mē­ji no­trau­su­ši pu­tek­ļus no mir­go­jo­ša­jām lam­pi­ņām un iz­kā­ru­ši tās uz ēku fa­sā­dēm, mā­ju lo­gu ai­lēs ie­lik­tas sve­cī­tes, un pa­šā Val­mie­ras cen­trā sa­vu vie­tu at­ra­du­si pil­sē­tas gal­ve­nā eg­le.

2010. gada pēdējais "pitstops"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zie­ma at­kal at­nā­ku­si pa­vi­sam piln­vēr­tī­ga. Snie­ga diez­gan, ce­ļu un ie­lu tī­rī­tā­ji ņe­mas vai­ga svied­ros. Ta­ču arī pa­šiem brau­cē­jiem jā­at­ce­ras, ka la­bi no­blie­tēts balts zie­mas ceļš vien­mēr būs sli­dens, tā­pēc ar au­to nav jā­tra­ko. La­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā tas var beig­ties ar trā­pī­ša­nu dzi­ļā­kā ku­pe­nā...

"Ežamuiža" ar vairāk nekā simts ežiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Vil­pul­kas pa­gas­ta Nied­rām un to saim­nie­ku Ediju Ameriku jau rak­stī­jām va­sa­rā, kad 1866. ga­dā cel­tā un ar Edi­ja ro­kām pē­dē­jos des­mit ga­dos pil­nī­bā at­jau­no­tā mā­ja pel­nī­ti kļu­va par 2010. ga­da sa­kop­tā­ko nam­īpa­šu­mu Rū­jie­nas no­va­dā. To­reiz ar saim­nie­ku vie­no­jā­mies, ka tik­si­mies vēl­reiz, jo ne­ap­rak­stī­ta pa­li­ka Edi­ja ežu ko­lek­ci­ja. Kad nu vi­ņa eži guļ zie­mas mie­gu, laiks tos ap­ska­tīt.

Dzīves aizraušanās — adīšana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­ta Skaid­rā sa­vu­laik bi­ju­si Nauk­šē­nu arod­vi­dus­sko­las ra­žo­ša­nas ap­mā­cī­bas meis­ta­re, pēc tam arī so­ci­ā­lās ko­rek­ci­jas ie­stā­dē strā­dā­ju­si par au­dzi­nā­tā­ju, bet ta­gad vi­ņa va­da adī­ša­na pul­ci­ņu. Adī­ju­mi top arī mā­jās, jo šī no­dar­bo­ša­nās esot vi­sas dzī­ves aiz­rau­ša­nās.

Ziemassvētku prieks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Klu­si ne­ma­not pa­skries ad­ven­te, un at­kal klāt būs Zie­mas­svēt­ku va­kars. Kāds tas būs šo­gad? Dau­dzi jau do­mā — kur, kā un ar ko to svi­nē­sim.

Garos vakaros padarītais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ra­ma­tas pa­gas­ta paš­val­dī­bas ēkā līdz 21. de­cem­brim ska­tā­ma vie­tē­jo ie­dzī­vo­tā­ju rok­dar­bu iz­stā­de. Ta­jā ir šal­les, džem­pe­ri, ze­ķes, cim­di, ap­svei­ku­ma kar­tī­tes un ko­lāž­vei­da glez­ni­ņas.

 

Mācoties saprast pasauli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra spor­ta re­ha­bi­li­tā­ci­jas cen­trā ik­mē­ne­ša te­ma­tis­ka­jā sa­ru­nā par tē­mu Pa­sau­les uz­tve­res ie­spē­jas ar in­te­re­sen­tiem ti­kās pa­zīs­ta­mais ārsts re­a­ni­ma­ta­logs PĒTERIS KĻAVA.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri