23. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija

Dzīvesstils

Brenguļos būs piparkūku talka

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Sar­ka­nā Krus­ta Val­mie­ras ko­mi­te­jas Bren­gu­ļu no­da­ļas iz­vei­do­tā­ja In­ga Ro­zi­ņa ko­pā ar In­gu Ra­su un Lin­du Ri­bu ro­si­na pirms Zie­mas­svēt­kiem Be­ve­rī­nas no­va­dā rī­kot pi­par­kū­ku cep­ša­nas tal­ku.

Pirmo adventa svētdienu gaidot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ad­vents no­zī­mē gai­das, ce­rī­bu, at­brī­vo­ša­nos. Šo svēt­dien mil­jo­niem mā­jās vi­sā pa­sau­lē ad­ven­ta vai­na­gos ie­deg­sies pir­mā sve­ce, jo sā­cies lau­kā pats tum­šā­kais, bet dvē­se­lēs gai­šā­kais Zie­mas­svēt­ku gai­dī­ša­nas laiks.

Dejotprieks vainagojies panākumiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No Rī­gas V starp­tau­tis­kā jau­nie­šu jaun­ra­des TV kon­kur­sa «De­bi­ja 2010» at­grie­zu­šās de­ju stu­di­jas «Hai­dar» da­līb­nie­ces Irī­na Bo­ri­se­vi­ča, Lu­ī­ze Ber­ga un Ja­na Sol­da­to­va, vi­ņas ka­te­go­ri­jā «de­ja» iz­cī­nī­ju­šas ot­ro vie­tu.

"Liesma" uzlauž kodu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­die­nas pie­va­ka­res no­ti­ku­mi pil­sē­tas cen­trā vien­kār­šus ga­rām­gā­jē­jus, ie­spē­jams, at­stā­ja ne­zi­ņā. Ko gan va­rē­tu no­zī­mēt se­šu sig­nāl­ra­ķe­šu iz­šau­ša­na pa­šā cen­trā un 81 tra­ka cil­vē­ka iz­mi­sī­ga skrai­de­lē­ša­na pa ie­lām ar gais­mas ķer­me­nī­šiem, tur­klāt tā­dos laik­ap­stāk­ļos, kā­dos lie­lā­kā da­ļa cil­vē­ku la­bāk iz­vē­lē­tos sil­tu dī­vā­nu un kar­stu tē­ju.

Māras torte Skaņkalnē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Uz­vā­ra pie­nu, met iek­šā man­nu — tas viss jā­da­ra ūdens pel­dē, un, kad put­ra ga­ta­va, liek klāt svies­tu un pu­to, ka­mēr ne­la­bi pa­liek,— tas ir tāds iz­rauts sī­ku­miņš no Mā­ras Per­ses pa­do­miem (— Pie­rak­stiet: uz ki­lo­gra­mu tor­tes bis­kvī­tam va­jag se­šas olas!).

Aizvien mundri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viesturs un Sarma Siktāri ir ak­tī­vi pen­si­o­nā­ri, kas ie­sais­tās pa­gas­ta un no­va­da sa­bied­ris­ka­jā dzī­vē. Abi sa­vu­laik pār­dzī­vo­ju­ši ko­mu­nis­tu re­pre­si­jas, bet jo­pro­jām sa­gla­bā­ju­ši op­ti­mis­mu un dzī­ves­prie­ku.

Ko Google zina par tevi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

In­ter­nets mū­su dzī­vē ir ie­sak­ņo­jies tik dzi­ļi, ka mēs vairs ne­spē­jam ie­do­mā­ties sa­vu ik­die­nu bez tā. Kat­ram in­ter­ne­ta lie­to­tā­jam vir­tu­ā­la­jā vi­dē ir iz­vei­do­jies «vir­tu­āls viņš» — fo­to­grā­fi­jas, iz­tei­ku­mi un ci­ta vei­da se­vis pre­zen­tē­ša­na ra­da sa­va vei­da vir­tu­ā­lo tē­lu. Vai šis vir­tu­ā­lais vei­dols pa­līdz ko­mu­ni­cēt in­ter­ne­tā un ār­pus tā vai to­mēr trau­cē? Cik daudz un ko var uz­ti­cēt in­ter­ne­tam? Tie ir šī mē­ne­ša lap­pu­ses «Starp ci­tu» ak­tu­ā­lie jau­tā­ju­mi.

Rotāties ir sievietes dabā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kur vien ska­ties un klau­sies, ar­vien vai­rāk sie­vie­šu at­rod, kā, ne­šķie­žot nau­du, uz­meis­ta­rot vie­nī­gi sa­vu ro­tu, tā lie­lis­ki pa­pil­di­not sa­vu ak­se­su­ā­ru klās­tu. Nav ne­kā­du šķēr­šļu: pil­sē­tas daudz­dzī­vok­ļu vai lau­ku mā­jas saim­nie­ce ta­po, ada, pēr­ļo, fil­cē...

KRISTĪNE RUBLOVSKA, bi­ju­sī tal­se­nie­ce, kas jau ga­dus čet­rus ie­dzī­vo­jas Val­mie­rā, mā­cās Māk­slas vi­dus­sko­las ap­ģēr­bu di­zai­na no­da­ļas 3. kur­sā, sā­ka tā­pat kā dau­dzas — ar kā­du ro­tu ti­kai sev un ori­ģi­nā­lām dā­va­ni­ņām Zie­mas­svēt­kos drau­dze­nēm.

Rūjienas "Rūzeles"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar pil­nu spa­ru Rū­jie­nas rok­darb­nie­ku ko­pa Rū­ze­les (dar­bī­gais, čak­lais) at­sā­ku­šas se­zo­nu.

Krāsas novembra krēslā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Īso die­nu un no­vem­bra krēs­las sma­gu­mu gri­bas ār­stēt ar krāsām. Tas ie­nāca prātā, ska­tot au­dējas Gu­nas Miķel­so­nes krāsu prie­ku tik dažāda­jos da­ri­nāju­mos, pa­klājiņos — pa­vi­sam ma­zos vai lie­los, par lu­pa­tu deķīšiem sauk­tos.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri