23. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Dzīvesstils

Atgriešanās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas kul­tū­ras cen­trā nu jau ve­se­lu se­zo­nu mūs­die­nu de­jas un aero­bi­kas no­dar­bī­bas va­da jau­nā un ener­ģis­kā pa­snie­dzē­ja AGNESE DEGLE. Kat­ru otr­die­nas un ce­turt­die­nas va­ka­ru vi­ņa mē­ro ce­ļu no Val­mie­ras. To­mēr ar Maz­sa­la­cu vi­ņai esot īpa­šas at­tie­cī­bas vēl kopš bēr­nī­bas:

Mīlestība no pirmā acu uzmetiena

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ZANDAS ŽENTIŅAS in­te­re­se par Itā­li­ju sā­kās pirms 16 ga­diem, kad vi­ņa aiz­brau­ku­si lī­dzi vī­ram uz folk­lo­ras fes­ti­vā­lu, viņš spē­lē­jis dzies­mu drau­gu ko­pā «Nā­bur­gi». Itā­li­jas fa­ni at­ras­ti arī Val­mie­ras ap­kārt­nē, tad no­di­bi­nāts Itā­lijas klu­biņš.

Ceļā uz praktiskumu un kvalitāti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­pu­re go­da vie­tā — ar šā­du de­vī­zi Vil­pul­kā no­ti­ka gads­kār­tē­jie amat­nie­ku svēt­ki, kur šo­reiz ma­zāk bi­ja rā­dī­tas vie­tē­jo pras­mes, vai­rāk — cie­mi­ņu rok­dar­bi, lai sa­lī­dzi­nā­tu, gū­tu pie­re­dzi un ie­ros­mes, jo no sep­ti­ņiem bied­rī­bas Pie­ne­ņu pū­ka pa­stā­vē­ša­nas ga­diem pu­se va­dī­ta se­vis piln­vei­do­ša­nā un dzī­ves sko­las mā­cī­bās.

Flamenko dejo arī Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

TV šo­va Dzie­do­šās ģi­me­nes rai­dī­ju­mos, vē­lāk arī Ri­ču ģi­me­nes kon­cer­tos Rī­gā un ci­tās pil­sē­tās, arī Val­mie­rā, pui­šu priekš­ne­su­mu kup­li­nā­ja drau­dze­nes de­ju sko­las Al­leg­ria de­jo­tā­jas VITA EGLĪTE un IEVA KRŪZKOPE.

Veiksmes akmens un citi darbi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā­da sie­va at­nāk no­sku­mu­si, sū­dzas, ka nav dar­ba. Ie­rau­ga krā­sai­nos ak­men­ti­ņus In­gas plauk­tā, prie­cā­jas.

Laukos ir tik daudz ko darīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas no­va­dā vie­ni no ak­tī­vā­ka­jiem ir Andris un Jana Laužņi. An­dris strā­dā sa­vā vei­ka­lā «Xcentrs», Ja­na — ap­tie­kā par grā­mat­ve­di. Abiem jā­au­dzi­na arī bēr­ni — Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­las 11. kla­ses skol­nie­ce El­za, 7. kla­ses skol­nie­ce Ka­te An­na un 5. kla­ses skol­nieks Pau­lis. Bēr­ni arī dzied un spē­lē mū­zi­kas in­stru­men­tus, paš­laik vi­ņiem ak­tu­ā­la ir ģi­tār­spē­les pras­me.

«Eži» ziemā neguļ

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Esam ne­ti­pis­ki eži, kas zie­mā ne­guļ,— sa­ka ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra «Eži» va­dī­tājs ROLANDS MELBĀRDIS, — Tik­līdz no­vem­brī uz­sni­ga, sā­kām ak­tī­vi ro­sī­ties. Val­mie­ras sli­do­ta­vai šī bi­ju­si ga­rā­kā se­zo­na, kopš mēs to ap­saim­nie­ko­jam. Lie­lā­kā ak­ti­vi­tā­te bi­ja de­cem­brī un jan­vā­rī sko­lē­nu brīv­lai­kā. At­vē­rām arī sli­do­ta­vu Cē­sīs, Pils lau­ku­mā, tā ir slī­pā­kā sli­do­ta­va Lat­vi­jā. Cēs­nie­ki ir no­vēr­tē­ju­ši šo ori­ģi­nā­lo ide­ju un lab­prāt pa­va­da lai­ku, sli­do­jot ro­man­tis­ka­jā vi­dē pie se­na­jiem mū­riem.

Dagnijas balles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­tei DAGNIJAI LUKSTRAUPAI lik­te­nis lē­mis pil­dīt vai­rā­kas mi­si­jas. Vi­ņa ir ne ti­kai uz­ņē­mē­ja, mī­lo­ša sie­va, di­vu bēr­nu mā­te, bet brī­va­jā lai­kā arī pa­sā­ku­mu un kā­zu plā­no­tā­ja, rī­ko­tā­ja un va­dī­tā­ja. Jau vis­maz 30 jau­na­jiem pā­riem kā­zu die­nu Dag­ni­ja ir pa­da­rī­ju­si ne­aiz­mir­sta­mu. Jaut­rī­bu vi­ņa ie­ne­su­si arī kor­po­ra­tī­vos pa­sā­ku­mos, ju­bi­le­jās un sa­rī­ko­ju­mos vai vi­sā Lat­vi­jā. Kā­das ir Dag­ni­jas bal­les un kā tās top?

Cigun atklāj cilvēka potenciālu

Reģistrēties, lai varētu balsot
1

Salona Radošā telpa īpašniece ANNA IVETA VĪTOLA stāsta, ka citādais skatījums uz pasauli radies vēl skolas laikā, kad viņa interesējusies par budismu, saistījusi arī psiholoģija un filozofija. Starp tām viņa atradusi kopsakarības, kas mudinājis studēt psiholoģiju un apgūt hipnozi pie franču skolotāja Žana Bekeo. Kopš 1999. gada Anna Iveta Vītola praktizē cigun, bet 2004. gadā viņa kļuva par šīs senās ķīniešu metodes instruktori.

Lielās patiesības meklējumos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras bib­li­o­tē­kas gal­ve­nā bib­li­o­te­kā­re AGITA LAPSA pa­lī­dzē­ju­si ie­pa­zīt val­mie­rie­šiem vai­rā­kas in­te­re­san­tas per­so­nī­bas. Ar vi­ņas gā­dī­bu šeit vie­so­ju­šies di­vi bu­dis­tu mū­ki - sko­lo­tā­ji, par diev­tu­rī­bu lek­ci­jas la­sī­ju­si Ma­ru­ta Voit­kus-Lū­ki­na. Vi­ņi vi­si ai­ci­nā­ju­ši val­mie­rie­šus uz sa­ru­nu par ne­ik­die­niš­ķo un ne­tve­ra­mo pa­sau­li. Par to jau dau­dzus ga­dus at­bil­des mek­lē arī pa­ti Agi­ta:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri