22. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Maigurs, Mārica, Māris

Dzīvesstils

Neiznieko brīvdienas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­ru rī­tu ejot uz sko­lu un pēc­pus­die­nā nā­kot at­pa­kaļ, pa­laist ga­rām pil­sē­tā vir­mo­jo­šo Zie­mas­svēt­ku sa­jū­tu nav ie­spē­jams. Uz­ņē­mē­ji no­trau­su­ši pu­tek­ļus no mir­go­jo­ša­jām lam­pi­ņām un iz­kā­ru­ši tās uz ēku fa­sā­dēm, mā­ju lo­gu ai­lēs ie­lik­tas sve­cī­tes, un pa­šā Val­mie­ras cen­trā sa­vu vie­tu at­ra­du­si pil­sē­tas gal­ve­nā eg­le.

2010. gada pēdējais "pitstops"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zie­ma at­kal at­nā­ku­si pa­vi­sam piln­vēr­tī­ga. Snie­ga diez­gan, ce­ļu un ie­lu tī­rī­tā­ji ņe­mas vai­ga svied­ros. Ta­ču arī pa­šiem brau­cē­jiem jā­at­ce­ras, ka la­bi no­blie­tēts balts zie­mas ceļš vien­mēr būs sli­dens, tā­pēc ar au­to nav jā­tra­ko. La­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā tas var beig­ties ar trā­pī­ša­nu dzi­ļā­kā ku­pe­nā...

"Ežamuiža" ar vairāk nekā simts ežiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Vil­pul­kas pa­gas­ta Nied­rām un to saim­nie­ku Ediju Ameriku jau rak­stī­jām va­sa­rā, kad 1866. ga­dā cel­tā un ar Edi­ja ro­kām pē­dē­jos des­mit ga­dos pil­nī­bā at­jau­no­tā mā­ja pel­nī­ti kļu­va par 2010. ga­da sa­kop­tā­ko nam­īpa­šu­mu Rū­jie­nas no­va­dā. To­reiz ar saim­nie­ku vie­no­jā­mies, ka tik­si­mies vēl­reiz, jo ne­ap­rak­stī­ta pa­li­ka Edi­ja ežu ko­lek­ci­ja. Kad nu vi­ņa eži guļ zie­mas mie­gu, laiks tos ap­ska­tīt.

Dzīves aizraušanās — adīšana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­ta Skaid­rā sa­vu­laik bi­ju­si Nauk­šē­nu arod­vi­dus­sko­las ra­žo­ša­nas ap­mā­cī­bas meis­ta­re, pēc tam arī so­ci­ā­lās ko­rek­ci­jas ie­stā­dē strā­dā­ju­si par au­dzi­nā­tā­ju, bet ta­gad vi­ņa va­da adī­ša­na pul­ci­ņu. Adī­ju­mi top arī mā­jās, jo šī no­dar­bo­ša­nās esot vi­sas dzī­ves aiz­rau­ša­nās.

Ziemassvētku prieks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Klu­si ne­ma­not pa­skries ad­ven­te, un at­kal klāt būs Zie­mas­svēt­ku va­kars. Kāds tas būs šo­gad? Dau­dzi jau do­mā — kur, kā un ar ko to svi­nē­sim.

Garos vakaros padarītais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ra­ma­tas pa­gas­ta paš­val­dī­bas ēkā līdz 21. de­cem­brim ska­tā­ma vie­tē­jo ie­dzī­vo­tā­ju rok­dar­bu iz­stā­de. Ta­jā ir šal­les, džem­pe­ri, ze­ķes, cim­di, ap­svei­ku­ma kar­tī­tes un ko­lāž­vei­da glez­ni­ņas.

 

Mācoties saprast pasauli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra spor­ta re­ha­bi­li­tā­ci­jas cen­trā ik­mē­ne­ša te­ma­tis­ka­jā sa­ru­nā par tē­mu Pa­sau­les uz­tve­res ie­spē­jas ar in­te­re­sen­tiem ti­kās pa­zīs­ta­mais ārsts re­a­ni­ma­ta­logs PĒTERIS KĻAVA.

Optimistiskās ceturtdienas Vilpulkā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau piek­to ga­du kat­ru ce­turt­die­nu pul­ciņš Vil­pul­kas dā­mu la­bā­ka­jos ga­dos re­gu­lā­ri un ar prie­ku do­das uz feld­šer­pun­ktu iz­vin­gri­nāt ro­kas, kā­jas un stī­vo spran­du, jo stā­ja ne­esot ag­rā­kā. Tie­ši tā Stā­ja nav ag­rā­kā arī no­sauk­ta vin­gro­tā­ju ne­lie­lā ko­pa, ko ar ra­do­šu iz­do­mu va­da feld­še­re Il­ga Kļa­vi­ņa.

Harmonijā ar Visumu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

San­skri­tā vārds jo­ga no­zī­mē ap­vie­not. Tā pa­līdz har­mo­ni­zēt prā­tu, ķer­me­ni un ga­ru, snie­dzot vie­no­tī­bas sa­jū­tu ar Vi­su­mu. Jo­gas kā se­nās in­die­šu vē­dis­kās fi­lo­zo­fi­jas pa­mat­prin­ci­pi ir mū­žī­gi un tik­pat pa­tie­si šo­dien, kā pirms vai­rā­kiem ga­du tūk­sto­šiem. Tā ir pa­sau­lē se­nā­kā me­to­de cil­vē­ka per­so­nī­bas vis­pu­sī­gai at­tīs­tī­bai. Jo­ga ne­slu­di­na vie­nu kon­krē­tu re­li­ģi­ju, un tie­ši tā­pēc jo­gas dzī­ves­vei­du un fi­lo­zo­fi­ju var lie­tot jeb­kurš ne­at­ka­rī­gi no re­li­ģis­kās pār­lie­cī­bas. Nā­kot no se­nās In­di­jas kul­tū­ras, ta­jā ne­ap­šau­bā­mi pa­rā­dās hin­duis­ma ele­men­ti un aus­tru­mu pa­sau­les uz­tve­re.

Jo­gas bū­tī­bu skaid­ro vē­dis­kais as­tro­logs un jo­gas sko­lo­tājs ATIS ZARIŅŠ.

Godina meistarus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Čet­ras sest­die­nas tau­tas daiļ­ama­ta meis­ta­re maz­sa­la­cie­te Ras­ma Ābol­ti­ņa mā­cī­ja adīt du­bult­cim­dus. Lie­kot val­dzi­ņu pie val­dzi­ņa un pa­ve­die­nu vi­su lai­ku uz­ma­not, top dar­biņš, kas ie­sā­cē­jam sā­ku­mā šķiet tik sa­rež­ģīts. Ras­ma sa­ka: adī­tā­ji, ka­mēr mā­cās, pat ne­sa­ru­nā­jas, jo vi­sa uz­ma­nī­ba pie­vēr­sta adīk­lim. Ik pa brī­ti­ņam no­san pa sma­gai no­pū­tai, ka viss jā­sāk no ga­la un at­kal jā­vai­cā meis­ta­ram vai uz­vir­mo pa sa­jūs­mas sau­cie­nam, ka iz­de­vies gan un mā­ka gan­drīz ro­kā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri