22. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Rudīte, Everts

Dzīvesstils

Soho meistari — pasaules konkursa finālisti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Re, kā: ik­ga­dē­jie Gold­well pa­sau­les fi­nā­li vairs ne­iz­tiek bez Val­mie­ras sa­lo­na fri­zier­meis­ta­ru līdz­da­lī­bas! Kopš sa­lo­na pa­stā­vē­ša­nas ar vi­ņiem sta­bi­li rē­ķi­nās na­ci­o­nā­lā kon­kur­sa rī­ko­tā­ji. Arī šī ga­da Co­lor Zoom Chal­len­ge kon­kur­sā par fi­nā­la da­līb­nie­kiem — ok­tob­ra vi­dū Mi­a­mi — at­zī­ti Il­mārs Eg­lī­tis un Sa­ni­ta Ādam­so­ne.

Veckabuļos — kā jau mednieku sētā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kon­kur­sa Sa­kop­tā­kais nam­īpa­šums Rū­jie­nas no­va­dā uz­va­rē­tā­ji Ipi­ķu pa­gas­tā ir Vec­ka­bu­ļi, kur jau 37 ga­du ko­pā dzī­vo un saim­nie­ko LŪCIJA un JĀNIS KAULIŅI, bet se­no mā­ju ap­kārt­nes skais­tu­ma vai­ro­ša­nā vi­ņiem pa­līdz Lū­ci­jas mā­sas mei­ta DIGNA — Ķo­ņu sko­las sko­lo­tā­ja.

"Riktīgi" reāla nometne

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā no 8. līdz 12. au­gus­tam Ķo­ņu sko­lā no­ti­ka Nauk­šē­nu no­va­da paš­val­dī­bas spon­so­rē­ta sko­lē­nu va­sa­ras no­met­ne No Rū­jas līdz jū­rai. Ta­jā pie­da­lī­jās 25 jau­nie­ši ve­cu­mā no 8 līdz 13 ga­diem gan no Nauk­šē­nu no­va­da, gan no Rū­jie­nas, Val­mie­ras, Rī­gas un pat tā­lās Lu­dzas, vis­pu­sī­gi piln­vei­do­jo­ties da­žā­da — in­te­lek­tu­ā­la, fi­zis­ka un iz­klai­des — rak­stu­ra no­dar­bī­bās.

Valmieras skauti pasaules džamborejā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar mo­to «Vien­kār­ši skau­tisms» Zvied­ri­jā no 27. jū­li­ja līdz 7. au­gus­tam no­ti­ka 22. pa­sau­les skau­tu no­met­ne jeb džam­bo­re­ja, ku­rā pul­cē­jās ap­mē­ram  39 000 skau­tu no 154 val­stīm. Lat­vi­jas skau­tis­mu pār­stā­vē­ja pie­ci da­līb­nie­ki, di­vi va­dī­tā­ji no Rī­gas un trīs Val­mie­ras 4.  skau­tu vie­nī­bas pār­stāv­ji — Atis An­tons, Pē­te­ris Gre­dzens un Pē­te­ris Mu­rīss. Vi­ņi no­met­ņo­ja tel­šu pil­sē­ti­ņā, ko­pī­gi pie­da­lī­jās da­žā­dās āra no­dar­bī­bās un pie­dzī­vo­ju­mos.

Kā tilts starp cilvēkiem un gadsimtiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lu­pa­tas, lu­pa­tas, sau­cis pa­gal­mā ie­brau­ku­šais tir­go­tājs. No­do­dot lu­pa­tas un pie­mak­sā­jot, va­rē­ju­ši ie­gā­dāt la­bas lie­tas. Piec­ga­dī­ga­jai Īri­sai un vi­ņas brā­lim mā­te to­reiz no­pir­ku­si pī­tu un stum­ja­mu ko­ka krēs­li­ņu. Gal­dā pa­rā­dī­ju­šās arī jau­nas mā­la bļo­das. Šo bēr­nī­bas epi­zo­di Tau­tas daiļ­ama­ta meis­ta­re, ke­ra­mi­ķe Īri­sa Vai­nov­ska at­ce­ras vēl šo­dien, jo pir­ku­mi iz­rā­dī­ju­šies kā Lik­te­ņa zī­me. Īri­sai ar vī­ru Iman­tu nu jau des­mi­to ga­du Vai­da­vas pa­gas­ta Le­jas Bregžos pie­der Krēs­li­nie­ku mu­zejs, bet ke­ra­mi­kas darb­nī­cā  — i/u Si­bil­la vi­ņa da­ri­na ne ti­kai mā­la bļo­das un šķīv­jus, bet arī daudz ko ci­tu.

Caurvēju pilsēta un tās idejas. III

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sal­dā brī­nu­ma bur­vī­bā

Ķel­nes šo­ko­lā­des mu­zejs... Jau pa lie­lu ga­ba­lu re­dzams pā­ri Rei­nas zaļ­pe­lē­ka­jai ūdens strau­mei iz­lē­jies stik­lots, daudz­stā­vīgs, Nau­ti­lus lī­dzīgs ar­hi­tek­tū­ras flag­ma­nis. Caur tā ka­bī­ni kā caur mil­zu ilu­mi­na­to­ru jau pa lie­lu ga­ba­lu var sa­ska­tīt ap­jo­mī­gus zel­tā da­ri­nā­tus ka­kao ko­ka aug­ļus lie­la čie­ku­ra for­mā. Tā ir strūkl­aka, kas ap­lai­mo kā­rum­nie­kus ar trīs­met­rī­gu stā­vu un pi­lo­šu, sil­tu, smar­žo­jo­šu, vi­jī­gi pa­ve­di­no­šu gai­ši brū­nu šo­ko­lā­des ma­su. Nu kā­pēc gan ne!

Latvieša dvēselei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las za­ļa­jā na­mi­ņā Bau­ma­ņa ie­lā nu jau tre­šo die­nu klau­sās, dis­ku­tē un iz­zi­na cil­vē­ki, kas in­te­re­sē­jas par diev­tu­rī­bu — se­no lat­vie­šu re­li­ģi­ju. In­te­re­sen­tiem sa­vas dau­dzu ga­du ga­ru­mā krā­tās at­zi­ņas dā­vā Ma­ru­ta Voit­kus-Lū­ki­na, kas šo no­ri­si no­sau­ku­si par diev­tu­rī­bas se­mi­nā­ru.

Kā top meistari

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Reti gadās, ka izstādē ar saviem darbiem piedalās māte un meita — Rencēnos Inārai audumi, Anetei pērļu rotas.

Autobrīnumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vasara panesusies ekstrēma — te sutīga svelme tecina sviedrus no matu galiem litriem vien un asfalts saulē gluži vai raujas čokurā, te virs Valmieras vai visu nakti debesis vārās baltos zibeņos, un Lietus vīriņam vairākas reizes dienā no sliedēm noskrien pa cisternai remdena ūdens. Tāpēc arī domas par automašīnām šoreiz ir pavisam polāras...

Caurvēju pilsēta un tās idejas. II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Ķelnes izstādi INTERZUM runājot, gribas pajūsmot par stendu noformējumu, par rozīnīti katrā. Vieni no nažfiniera ražotājiem bija uzbūruši intīmu parka stūrīti, izmantojot tikai savas produkcijas atbilstošo koku sugu toņus.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri