18. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Doloresa, Aleksandrs

Dzīvesstils

«Eži» ziemā neguļ

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Esam ne­ti­pis­ki eži, kas zie­mā ne­guļ,— sa­ka ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra «Eži» va­dī­tājs ROLANDS MELBĀRDIS, — Tik­līdz no­vem­brī uz­sni­ga, sā­kām ak­tī­vi ro­sī­ties. Val­mie­ras sli­do­ta­vai šī bi­ju­si ga­rā­kā se­zo­na, kopš mēs to ap­saim­nie­ko­jam. Lie­lā­kā ak­ti­vi­tā­te bi­ja de­cem­brī un jan­vā­rī sko­lē­nu brīv­lai­kā. At­vē­rām arī sli­do­ta­vu Cē­sīs, Pils lau­ku­mā, tā ir slī­pā­kā sli­do­ta­va Lat­vi­jā. Cēs­nie­ki ir no­vēr­tē­ju­ši šo ori­ģi­nā­lo ide­ju un lab­prāt pa­va­da lai­ku, sli­do­jot ro­man­tis­ka­jā vi­dē pie se­na­jiem mū­riem.

Dagnijas balles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­tei DAGNIJAI LUKSTRAUPAI lik­te­nis lē­mis pil­dīt vai­rā­kas mi­si­jas. Vi­ņa ir ne ti­kai uz­ņē­mē­ja, mī­lo­ša sie­va, di­vu bēr­nu mā­te, bet brī­va­jā lai­kā arī pa­sā­ku­mu un kā­zu plā­no­tā­ja, rī­ko­tā­ja un va­dī­tā­ja. Jau vis­maz 30 jau­na­jiem pā­riem kā­zu die­nu Dag­ni­ja ir pa­da­rī­ju­si ne­aiz­mir­sta­mu. Jaut­rī­bu vi­ņa ie­ne­su­si arī kor­po­ra­tī­vos pa­sā­ku­mos, ju­bi­le­jās un sa­rī­ko­ju­mos vai vi­sā Lat­vi­jā. Kā­das ir Dag­ni­jas bal­les un kā tās top?

Cigun atklāj cilvēka potenciālu

Reģistrēties, lai varētu balsot
1

Salona Radošā telpa īpašniece ANNA IVETA VĪTOLA stāsta, ka citādais skatījums uz pasauli radies vēl skolas laikā, kad viņa interesējusies par budismu, saistījusi arī psiholoģija un filozofija. Starp tām viņa atradusi kopsakarības, kas mudinājis studēt psiholoģiju un apgūt hipnozi pie franču skolotāja Žana Bekeo. Kopš 1999. gada Anna Iveta Vītola praktizē cigun, bet 2004. gadā viņa kļuva par šīs senās ķīniešu metodes instruktori.

Lielās patiesības meklējumos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras bib­li­o­tē­kas gal­ve­nā bib­li­o­te­kā­re AGITA LAPSA pa­lī­dzē­ju­si ie­pa­zīt val­mie­rie­šiem vai­rā­kas in­te­re­san­tas per­so­nī­bas. Ar vi­ņas gā­dī­bu šeit vie­so­ju­šies di­vi bu­dis­tu mū­ki - sko­lo­tā­ji, par diev­tu­rī­bu lek­ci­jas la­sī­ju­si Ma­ru­ta Voit­kus-Lū­ki­na. Vi­ņi vi­si ai­ci­nā­ju­ši val­mie­rie­šus uz sa­ru­nu par ne­ik­die­niš­ķo un ne­tve­ra­mo pa­sau­li. Par to jau dau­dzus ga­dus at­bil­des mek­lē arī pa­ti Agi­ta:

Sākušies spēļu vakari

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā, lai uz­spē­lē­tu pa­sau­les la­bā­kās un po­pu­lā­rā­kās gal­da spē­les, uz pir­mo gal­da spē­ļu va­ka­ru ie­ra­dās pir­mie in­te­re­sen­ti. Val­mie­ras no­va­da fon­da (VNF) jau­nie­šu ide­ju la­bo­ra­to­ri­ja ko­pā ar jau­nat­nes cen­tra «Vin­da» jau­nie­šu klu­bu «Acis» bib­li­o­tē­kas tel­pās gal­da spē­ļu va­ka­rus turp­māk rī­kos ik mē­ne­si. Ik­viens te va­rēs at­rast sev ko tī­ka­mu un aiz­rau­jo­šu, jo jau­nie­ši ir sa­gā­dā­ju­ši vai­rāk ne­kā 40 spē­ļu 500 la­tu vēr­tī­bā.

Inese Ziņģīte: ķermenis ir jāmīl!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai tad Lat­vi­jā vēl ir kāds, kas vi­ņu ne­zi­na! — arī tāds ap­gal­vo­jums dzir­dēts. Lai­kam jau tais­nī­ba: kad pa­jau­tā in­ter­ne­tā vis­zi­nei Go­og­le, «Ine­se Ziņ­ģī­te» pa­rā­dās vai­rāk rei­žu ne­kā dau­dzu lat­vie­šu pop­mū­zi­kas zvaig­žņu un dā­mu po­li­ti­ķu vār­di, un skait­ļi ir ie­spai­dī­gi. Lies­ma lai­kam ir vie­na no ne­dau­dza­jiem se­vi cie­no­ša­jiem iz­de­vu­miem, kas ap­brī­no­ja­mo sie­vie­ti vēl nav pie­mi­nē­jis, tā­tad... Ga­lu ga­lā vi­ņa jo­pro­jām dzī­vo te­pat Vid­ze­mē, Nī­tau­rē — kai­mi­ņos, bi­ju­ša­jā Cē­su ra­jo­nā.

Fiziskās aktivitātes paša veselībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Fi­zis­kās ak­ti­vi­tā­tes cil­vē­kam ir tik­pat ne­pie­cie­ša­mas, kā pār­ti­ka. Dau­dzi tās veic vin­gro­ša­nas zā­lēs, kur pie­eja­mi da­žā­di rī­ki un var iz­vē­lē­ties teh­ni­kas.

Mājās — ar pārliecību un savu motivāciju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

—  Īs­te­nī­bā pirms des­mit ga­diem, kad pa­bei­dzu vi­dus­sko­lu, ne­bi­ja īs­tas sa­pra­ša­nas, kur ir ma­na īs­tā vie­ta, — sa­ka val­mie­rie­te AIJA BŪMANE. — Pēc to­rei­zē­jās Val­mie­ras 4. vi­dus­sko­las iz­vē­lē­jos stu­dēt bio­lo­ģi­ju, lai gan par bio­lo­ga pro­fe­si­jām zi­nā­ju maz. Bet, pro­tams, pa­ti to iz­do­mā­ju. Pa­ra­lē­li stu­di­jām 18 ga­dos jau sā­ku strā­dāt fa­kul­tā­tes la­bo­ra­to­ri­jā. Strā­dā­jot ba­ka­lau­ra dar­bu, mik­ro­bio­lo­ģi­jas la­bo­ra­to­ri­jā sē­dē­ju ar pi­pe­ti ro­kās, tas nu ga­lī­gi vairs ne­pa­ti­ka. Vai­rāk vi­li­nā­ja sa­skar­sme ar cil­vē­kiem, un ma­ģis­tran­tū­rā iz­vē­lē­jos mā­cī­ties per­so­nā­la va­dī­bu Rī­gas Starp­tau­tis­ka­jā eko­no­mi­kas un biz­ne­sa ad­mi­nis­trā­ci­jas augst­sko­lā.

Sākas jauns fotokonkurss

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­gad «Lies­mas» fo­to­kon­kurss pār­ce­ļas uz in­ter­ne­tu. Turp­māk jū­su ie­sū­tī­tās fo­to­grā­fi­jas no­do­sim vēr­tē­ša­nai por­tā­lā www.elies­ma.lv re­ģis­trē­ta­jiem lie­to­tā­jiem.

Vindā kūsā dzīvība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aiz mu­gu­ras kār­tē­jie Zie­mas­svēt­ku un Jau­nā ga­da brīv­die­nu ka­mo­li, bet ne vi­siem. Sko­lē­niem un pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­žu bēr­niem brīv­die­nas vēl tur­pi­nās. Ak­tī­vā­kie šo lai­ku iz­man­to liet­de­rī­gi, cits bau­da zie­mas prie­kus, cits pa­līdz ve­cā­kiem tikt ga­lā ar snie­ga sa­gā­dā­ta­jām pro­blē­mām, bet vēl kā­da da­ļa šo lai­ku pa­va­da Val­mie­ras jau­nat­nes cen­tra Vin­da ra­do­ša­jos pul­ci­ņos.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

Partneri