18. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Kintija, Kora

Dzīvesstils

Pasaules durvis nav aizslēgtas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Smai­dī­gais po­ļu pui­sis Marcins Jagodzinskis (Mar­cin Ja­go­dziń­ski) ir viens no 13 jau­nie­šiem, kas šo­gad Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas pro­gram­mas Jau­nat­ne dar­bī­bā ie­tva­ros pie­da­lī­jās gai­sa ba­lo­nu fes­ti­vā­la Val­mie­ras kauss 2011 or­ga­ni­zē­ša­nā.

— Man pa­tīk fo­to­gra­fēt, ce­ļot un rī­ko­ties spon­tā­ni. Pa­ras­ti ce­ļo­ju ar au­to­sto­piem, es­mu bi­jis Hor­vā­ti­jā un ga­du no­dzī­vo­ju An­gli­jā, — stās­ta Mar­sins.

Gandrīz tā: atnācu, ieraudzīju, uzvarēju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burt­nie­cie­tis JĀNIS ŠATROVSKIS uz­reiz pa­ņem ar sa­vu brī­vī­bas iz­jū­tu, vien­kār­šī­bu, at­rak­ti­vi­tā­ti. Un ar sa­vu pa­tie­so da­bas iz­jū­tu, kā­da pie­mīt bez­maz fa­nā­tis­kiem fo­to­mir­kļu cil­vē­kiem.

Sirds apziņa

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­žas at­zi­ņas pēc tik­ša­nās ar Sa­ei­mas de­pu­tā­tu pro­fe­so­ru Andri Buiķi.

Kur pazuda tradīcijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai tu zi­nā­ji, ka Liel­die­nās daudz jā­šū­po­jas, jo tad vi­su ga­du ne­nāks miegs un ne­ko­dīs odi? Vai mam­ma tev bēr­nī­bā stās­tī­ju­si, ka olas Liel­die­nās ob­li­gā­ti jā­ēd ar sā­li, ci­tā­di vi­su va­sa­ru me­lo­si? Vai zi­nā­ji arī, ka cil­vē­kiem, kas ne­grib lie­las pē­das, Liel­die­nu rī­tā pirms sau­les lēk­ta ar kai­lām kā­jām jā­kāpj uz ak­mens?

Skaidrā uz Tartu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bā­ra Mel­no ce­pu­rī­šu Ba­le­ri­ja bār­me­nis Ed­gars Pru­lis un pro­fe­si­o­nāls fo­to­grāfs San­tis Zī­bergs pirm­dien kā­jām sā­ka mē­rot ce­ļu uz Tar­tu. Piekt­dien Val­mie­ras pie­vār­tē sa­sto­pu di­vus bār­dai­nus pui­šus, kas stumj ķer­ru, un no­do­mā­ju — būs kār­tē­jie me­tāl­lūž­ņu vā­cē­ji.

— Esam slais­ti, mū­su mo­to — kaut kā­jām uz Tar­tu, lai tik ne­bū­tu jā­strā­dā,— jo­ko ce­ļo­tā­ji.

Divriteņa 200. jubileju gaidot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl ša­jā ga­du des­mi­tā va­rē­sim svi­nēt apa­ļu 200 ga­du ju­bi­le­ju, kopš pa­sau­lē kāds iz­gud­ro­jis ko lī­dzī­gu div­ri­te­nim. Tie­sa, vā­cu ba­ro­na Kar­la fon Dreis­sa 1818. ga­dā pa­ten­tē­ta­jam iz­gud­ro­ju­mam ne­bi­ja pe­dā­ļu un ķē­des, ta­ču šis brau­ca­mais to­laik bi­ja pa­tie­šām re­vo­lu­ci­o­nārs pie­dā­vā­jums: bi­ja ra­dī­ta sa­mē­rā uni­ver­sā­la, va­dā­ma trans­por­ta vie­nī­ba, ko ar mus­ku­ļu spē­ku dar­bi­nā­ja cil­vēks. In­te­re­san­ti, ka fon Dreis­sa div­ra­tu stum­ri­te­nis iz­rā­dī­jās arī ko­mer­ci­ā­li veik­smīgs un āt­ri kļu­va po­pu­lārs. Pir­ma­jā ofi­ci­ā­li do­ku­men­tē­ta­jā iz­mē­ģi­nā­ju­ma brau­cie­nā ba­rons 13 ki­lo­met­rus no­brau­ca, pa­rei­zāk, no­stū­mās ar sa­vu ko­ka div­ri­te­ni ma­zāk ne­kā stun­dā.

Starp japāņiem dzīvojot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jās ne­dē­ļās Ja­pā­nai jūt lī­dzi vi­sā pa­sau­lē. Arī val­mie­rie­te Rūta Vorpa, kas pērn pie­cus mē­ne­šus no­dzī­vo­ja ģi­me­nē To­ki­jā. Par lai­mi, šī sa­ru­na ir pil­nī­gi at­rau­ta no Uz­lē­co­šās sau­les ze­mes šo­die­nas skum­ja­jām ak­tu­a­li­tā­tēm, vien­kār­ši par ik­die­niš­ķām lie­tām.

Kamēr atļauj kartupeļi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bren­gu­ļu pa­gas­ta Jau­no­zo­lu saim­nieks ILMĀRS IMMURS, tā­lu zi­nāms kar­tu­pe­ļu au­dzē­tājs, nu­pat at­grie­zies no in­te­re­san­ta brau­cie­na.

Gaidīts ciemiņš DJ Viesis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas val­mie­rie­tis VIESTURS MITĀNS, ko klu­bu un bal­lī­šu zvē­ri pa­zīst kā DJ Vie­si, sa­vus pir­mos eks­pe­ri­men­tus ar au­di­to­ri­ju vei­cis vēl sko­las ga­dos, kad uz Maz­sa­la­cas ra­dio sev lī­dzi vi­ņu aiz­vil­cis brā­lis — ta­gad tau­tā cie­nīts ga­rīdz­nieks. Kā jau za­ļa­jam gur­ķim, ra­dio va­dī­tājs An­dris Lauz­nis Vies­tu­ram, kam sā­ku­mā ne­kas lā­dzīgs no ēte­ra mu­zi­kā­li ver­bā­lās aiz­pil­dī­ša­nas ne­sa­nā­cis, pie­šķī­ris to ļau­nā­ko, ko vien tā­dam de­vīt­klas­nie­kam ie­mē­rīt — va­dīt šlā­ger­stun­du. Tad nu lai­dis to, kas pa­šam ne­rie­bies — Kan­to­ri 04, Lau­ku mu­zi­kan­tus un vēl tās gru­pas, ko klau­sī­ju­sies mam­ma.

Atgriešanās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas kul­tū­ras cen­trā nu jau ve­se­lu se­zo­nu mūs­die­nu de­jas un aero­bi­kas no­dar­bī­bas va­da jau­nā un ener­ģis­kā pa­snie­dzē­ja AGNESE DEGLE. Kat­ru otr­die­nas un ce­turt­die­nas va­ka­ru vi­ņa mē­ro ce­ļu no Val­mie­ras. To­mēr ar Maz­sa­la­cu vi­ņai esot īpa­šas at­tie­cī­bas vēl kopš bēr­nī­bas:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri