25. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Maiga, Milija

Dzīvesstils

"Omīte" pēc izsaukuma

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

REGĪNA JURGENOVSKA no Rī­gas uz Nauk­šē­nu no­va­da Vi­dus­bran­ti­ņiem pār­cē­lu­sies, kad gal­vas­pil­sē­tā ti­ka slēg­ta Po­po­va ra­dio­rūp­nī­ca, ku­rā strā­dā­ja vīrs, un lik­vi­dē­ta pa­dom­ju saim­nie­cī­ba Rī­ga, ku­rā to­mā­tus au­dzē­ja pa­ti Re­gī­na. Mā­sa, kas jau mi­tu­si šai­pu­sē, pa­lī­dzē­ju­si at­rast tuk­šu mā­ju, arī bēr­ni, pa­bei­gu­ši Rī­gas sko­las, pār­nā­ku­ši uz Val­mie­ru: mei­ta Jo­lan­ta Buh­ro­te ir sla­ve­na ār­zem­ju kon­kur­sos rū­dī­ta fri­zie­re, ot­ra mei­ta kon­di­to­re Di­ā­na Pē­ter­so­ne par la­bu dar­bu no­pel­nī­ju­si ce­ļo­ju­mu uz Fran­ci­ju. No čet­riem maz­bēr­niem ve­cā­kā maz­mei­ta Rī­gā stu­dē, ve­cā­kais maz­dēls pa­va­sa­rī beigs vi­dus­sko­lu, bet ma­zā­ka­jiem — 8 un 5 ga­di­ņi.

Galvenais ir darīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lin­da Ķu­ze ir vēl viens labs pie­mērs, kā var mā­cī­ties un strā­dāt. Lin­da ir vie­na no de­ju stu­di­jas «JV Clubs» de­ju pa­snie­dzē­jiem un va­da arī hip hop de­ju tre­ni­ņus stu­di­jā.

Būs tik, cik paši izdarīsim

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Agnese Rozenberga stu­dē un strā­dā, pie tam vēl at­ra­du­si ie­spē­ju sa­vu va­ļas­prie­ku pa­da­rīt par pa­pil­dus ie­nā­ku­mu avo­tu. Jau kā­du lai­ku Ag­ne­se pa­sniedz body bi­ke un step aero­bi­kas no­dar­bī­bas.

Lai gaišāka aura

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vē­ja zva­nus pa­ras­ti vis­pirms sa­dzird un ti­kai tad ie­rau­ga. Tas sa­kāms arī par Maz­sa­la­cas dārz­nie­ces An­tras Aiz­pu­rie­tes ide­ju Di­no­zau­ru par­kā iz­vie­tot vē­ja zva­nus.

Katrā latvietī sēž gaumes gariņš

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir di­vi pa­ma­to­ti ie­mes­li, lai tik­tos ar Lat­vi­jas Amat­nie­cī­bas Ka­me­ras flo­ris­ti­kas meis­ta­ri, val­mie­rie­ti BAIBU GRĪNBERGU. Vi­ņas iz­vei­do­ta­jai un va­dī­ta­jai Flo­ris­ti­kas un zī­da ap­glez­no­ša­nas meis­tar­darb­nī­cai sep­tem­brī ap­ri­tē­ja piek­tā gads­kār­ta, bet Kau­gu­ru kul­tū­ras na­ma fo­a­jē un lie­lās zā­les pla­ša­jos lo­gos, sa­gai­dot Zie­mas­svēt­kus, paš­laik ap­ska­tā­mi stu­di­jas da­līb­nie­ku no­dar­bī­bu lai­kā ta­pu­šie 49 flo­ris­ti­kas dar­bi.

Radoši, skaisti un no sirds

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gai­dot Zie­mas­svēt­kus, svēt­dien, Val­mie­ras pa­gas­ta at­bal­sta cen­trā ģi­me­nēm ar bēr­niem bied­rī­bas Pie­re­dzes tel­pa or­ga­ni­zē­ta­jā Zie­mas­svēt­ku dā­va­nu da­ri­nā­ša­nas darb­nī­cā ori­ģi­nā­las tu­vo­jo­šos svēt­ku dā­va­nas un at­ri­bū­tus da­ri­nā­ja mam­mas un vec­mam­mas, sie­vas un lie­lās mei­tas.

Dzied un spēlē savam priekam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras pirts sil­tās un mā­jī­gās ēkas ot­ra­jā stā­vā, kur nu jau vai­rā­kus ga­dus māj­vie­ta ir pen­si­o­nā­ru die­nas cen­tram «At­va­sa­ra», kopš ok­tob­ra vi­dus div­reiz ne­dē­ļā skan lus­tī­gas me­lo­di­jas — zā­lī­tē mē­ģi­na jau­nā mu­zi­kā­lā gru­pa.

Vaļasprieki dzīvespriekam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ap­mek­lē­jot GUNU ĶIBERI dar­ba jau­tā­ju­mos Rū­jie­nas paš­val­dī­bā, ik rei­zi es­mu pār­steigts par vi­ņas dzī­ves­prie­ku un dau­dza­jiem ho­bi­jiem.

Klintīs kāpt var arī Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes klin­šu kāp­ša­nas at­tīs­tī­bas bied­rī­ba cī­nās LabieDarbi.lv pro­jek­tu kon­kur­sā par fi­nan­sē­ju­mu klin­šu kāp­ša­nas in­ven­tā­ra ie­gā­dei. Bied­rī­ba vē­las ra­dīt pir­mo ti­kai un vie­nī­gi klin­šu kāp­ša­nai pa­re­dzē­to tel­pu Vid­ze­mē. Klin­šu sie­na būs pie­eja­ma ik­vie­nam — tā sniegs ie­spē­ju ie­pa­zīt klin­šu kāp­ša­nas bur­vī­bu kā dros­mī­ga­jiem, tā arī par se­vi ne tik pār­lie­ci­nā­ta­jiem kā­pē­jiem jeb­ku­rā ve­cu­mā.

Omulības oāzīte Ēvelē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš žur­nā­lis­ta gai­tas ma­ni aiz­pērn aiz­ve­da Lies­mas pil­nī­gi ne­ap­gū­tā te­ri­to­ri­jā — bi­ju­šā Val­kas ra­jo­na ro­bež­pa­gas­tā Ēve­lē, kas ta­gad ie­kļā­vies Burt­nie­ku no­va­da seš­jū­gā, klāt nā­ku­si vēl vie­na vie­ta, kur lab­prāt ie­grie­žos, ja sa­nāk būt ta­jā pu­sē. Tas ir Ēve­les sko­las bib­li­o­tē­kas na­miņš, kur saim­nie­ko Ae­li­ta Punk­sti­ņa, fan­tas­tis­ki iz­do­mas ba­gā­ta un ru­nā­tī­ga dā­ma, īs­ta zel­ta āde­re žur­nā­lis­tam.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri