24. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Krišs, Eglons, Ksenija

Dzīvesstils

Jaunietis ir jaunietis visu gadu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pie­ķē­ru se­vi do­mā­jam, ka viss, kas sais­tās ar «ak­tu­a­li­tā­tēm sep­tem­brī», ir sko­la, mā­cī­bas, ap­ņem­ša­nās la­bāk mā­cī­ties un tam­lī­dzī­gi. Kris­tī­ne ie­tei­ca la­bāk iz­pē­tīt, vai jau­nie­šiem Val­mie­rā vis­pār ir ko da­rīt. Un tie­šām — sko­las sā­kums ta­ču ne­no­zī­mē ār­pus­kla­ses in­te­re­šu pēk­šņu pa­nī­ku­mu. Jau­nie­tis ir jauns un ak­tīvs ne ti­kai va­sa­rā, tāds tas ir vi­su ga­du.

Caku vietā — vienkāršība un dabiskums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Strau­ji tu­vo­jas ru­dens ar ga­riem va­ka­riem. Līdz Mi­ķe­ļiem ra­ža būs no­vāk­ta, sa­lik­ta pa­gra­bos, ze­me uz­rak­ta un viss zie­mo­ja­mais ie­zie­mots un vai­rāk lai­ka pa­liks mā­jas so­lim. Lai­ku pa lai­kam tā­dās rei­zēs uz­nāk vēl­me mā­jās kaut ko pa­mai­nīt, pie­mē­ram, aiz­ka­rus. Te nu bez pro­fe­si­o­nā­ļa pa­do­ma ne­iz­tikt. Pēc tā de­vā­mies pie GUNAS PENKAS uz Gu­nas aiz­ka­ru darb­nī­cu.

Bagātu dzimtas svētnīca «Smiltenēs»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc konkursa par sakoptāko īpašumu komisijas ieteikuma devāmies uz Rubenes Rāvām, kur «Smiltenēs» saimnieko Bagātu ģimene. Jau iebraucot pagalmā, pārsteidz plašums un, atzīšos, arī tas, ka te izpaliek tradicionālie puķu stādījumi. Toties viss pakārtots aktīvai atpūtai brīvā dabā. Aprunājoties ar saimnieci MĀRU BAGĀTU, izbrīnu nomainīja apbrīna par ģimenes lielo uzņēmību.

Zirgi, gleznas un torte

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sar­mī­te Pēr­ko­na sa­vā mā­jī­ga­jā dzī­vok­lī­tī Burt­nie­kos, Par­ka ie­lā, at­vai­no­jas: esot vēl ne­pa­beigts re­monts, tā­pēc viss ju­ku ju­kām. To­ties bei­dzot va­rē­šot vir­tu­vi ie­kār­tot, kā vē­las un par ko il­gi sap­ņots. Bū­šot la­ba ce­peš­krāsns, cep­šot tor­tes...

Māksla kā blakus nodarbe

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dvī­ņu mā­sām Gin­tai un San­tai Špa­tēm bēr­nī­ba pa­gā­ja Smil­te­nes pu­sē, kur lau­ku sko­lā ap­gū­ta pa­mat­sko­las iz­glī­tī­ba, pa­ra­lē­li mā­co­ties Smil­te­nes māk­slas sko­lā. Vē­lāk iz­glī­tī­ba tur­pi­nā­ta Val­mie­ras māk­slas vi­dus­sko­lā, ku­ru bei­dzot, San­ta dip­lom­dar­bā pre­zen­tē­ja re­klā­mas di­zai­ne­ra dar­bus — ka­len­dā­ru, kar­ti­ņas utt., sa­vu­kārt Gin­ta — ap­glez­no­tos sie­nas por­ce­lā­na de­ko­ra­tī­vos šķīv­jus. Lat­vi­jas uni­ver­si­tā­tē ie­gūts dip­loms, kas ap­lie­ci­na, ka ie­gū­ta vi­zu­ā­lās māk­slas un māk­slas vēs­tu­res sko­lo­tā­ja pro­fe­si­ja.

Soho meistari — pasaules konkursa finālisti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Re, kā: ik­ga­dē­jie Gold­well pa­sau­les fi­nā­li vairs ne­iz­tiek bez Val­mie­ras sa­lo­na fri­zier­meis­ta­ru līdz­da­lī­bas! Kopš sa­lo­na pa­stā­vē­ša­nas ar vi­ņiem sta­bi­li rē­ķi­nās na­ci­o­nā­lā kon­kur­sa rī­ko­tā­ji. Arī šī ga­da Co­lor Zoom Chal­len­ge kon­kur­sā par fi­nā­la da­līb­nie­kiem — ok­tob­ra vi­dū Mi­a­mi — at­zī­ti Il­mārs Eg­lī­tis un Sa­ni­ta Ādam­so­ne.

Veckabuļos — kā jau mednieku sētā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kon­kur­sa Sa­kop­tā­kais nam­īpa­šums Rū­jie­nas no­va­dā uz­va­rē­tā­ji Ipi­ķu pa­gas­tā ir Vec­ka­bu­ļi, kur jau 37 ga­du ko­pā dzī­vo un saim­nie­ko LŪCIJA un JĀNIS KAULIŅI, bet se­no mā­ju ap­kārt­nes skais­tu­ma vai­ro­ša­nā vi­ņiem pa­līdz Lū­ci­jas mā­sas mei­ta DIGNA — Ķo­ņu sko­las sko­lo­tā­ja.

"Riktīgi" reāla nometne

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā no 8. līdz 12. au­gus­tam Ķo­ņu sko­lā no­ti­ka Nauk­šē­nu no­va­da paš­val­dī­bas spon­so­rē­ta sko­lē­nu va­sa­ras no­met­ne No Rū­jas līdz jū­rai. Ta­jā pie­da­lī­jās 25 jau­nie­ši ve­cu­mā no 8 līdz 13 ga­diem gan no Nauk­šē­nu no­va­da, gan no Rū­jie­nas, Val­mie­ras, Rī­gas un pat tā­lās Lu­dzas, vis­pu­sī­gi piln­vei­do­jo­ties da­žā­da — in­te­lek­tu­ā­la, fi­zis­ka un iz­klai­des — rak­stu­ra no­dar­bī­bās.

Valmieras skauti pasaules džamborejā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar mo­to «Vien­kār­ši skau­tisms» Zvied­ri­jā no 27. jū­li­ja līdz 7. au­gus­tam no­ti­ka 22. pa­sau­les skau­tu no­met­ne jeb džam­bo­re­ja, ku­rā pul­cē­jās ap­mē­ram  39 000 skau­tu no 154 val­stīm. Lat­vi­jas skau­tis­mu pār­stā­vē­ja pie­ci da­līb­nie­ki, di­vi va­dī­tā­ji no Rī­gas un trīs Val­mie­ras 4.  skau­tu vie­nī­bas pār­stāv­ji — Atis An­tons, Pē­te­ris Gre­dzens un Pē­te­ris Mu­rīss. Vi­ņi no­met­ņo­ja tel­šu pil­sē­ti­ņā, ko­pī­gi pie­da­lī­jās da­žā­dās āra no­dar­bī­bās un pie­dzī­vo­ju­mos.

Kā tilts starp cilvēkiem un gadsimtiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lu­pa­tas, lu­pa­tas, sau­cis pa­gal­mā ie­brau­ku­šais tir­go­tājs. No­do­dot lu­pa­tas un pie­mak­sā­jot, va­rē­ju­ši ie­gā­dāt la­bas lie­tas. Piec­ga­dī­ga­jai Īri­sai un vi­ņas brā­lim mā­te to­reiz no­pir­ku­si pī­tu un stum­ja­mu ko­ka krēs­li­ņu. Gal­dā pa­rā­dī­ju­šās arī jau­nas mā­la bļo­das. Šo bēr­nī­bas epi­zo­di Tau­tas daiļ­ama­ta meis­ta­re, ke­ra­mi­ķe Īri­sa Vai­nov­ska at­ce­ras vēl šo­dien, jo pir­ku­mi iz­rā­dī­ju­šies kā Lik­te­ņa zī­me. Īri­sai ar vī­ru Iman­tu nu jau des­mi­to ga­du Vai­da­vas pa­gas­ta Le­jas Bregžos pie­der Krēs­li­nie­ku mu­zejs, bet ke­ra­mi­kas darb­nī­cā  — i/u Si­bil­la vi­ņa da­ri­na ne ti­kai mā­la bļo­das un šķīv­jus, bet arī daudz ko ci­tu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri