21. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Matīss, Modris, Mariss

Dzīvesstils

Caurvēju pilsēta un tās idejas. II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Ķelnes izstādi INTERZUM runājot, gribas pajūsmot par stendu noformējumu, par rozīnīti katrā. Vieni no nažfiniera ražotājiem bija uzbūruši intīmu parka stūrīti, izmantojot tikai savas produkcijas atbilstošo koku sugu toņus.

Tā ir mana vieta, mana sūtība un būtība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cienījamā «Liesmas» redakcija! Nosūtu mūsu laikrakstā «Kopsolī» publicēto interviju ar Latvijas Nedzirdīgo savienības Valmieras reģionālās biedrības tulku Ivetu Lāci-Miezīti. Varbūt šī intervija ir noderīga arī jūsu avīzei?
Ar cieņu Ivars Kalniņš

Par braukšanu ne tikai ar auto

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šoreiz divas aktualitātes — aizturēto iereibušo velosipēdistu arvien pieaugošais skaits un jaunumi autovadītājiem veselības izziņu lietās.

Suns palīdz cilvēkam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Canisterapijas nometnē Ilavā, Polijā, mācījāmies, kā ar īpaši apmācītu suni var palīdzēt cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, — stāsta Latvijas kinoloģiskās federācijas (LKF) sociālo programmu atbalsta grupas vadītāja Inguna Tihomirova. Regulāras mācības notiek ar LKF sadarbības partneru Polijas canisterapijas biedrības atbalstu.

Mūžs dziesmā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

JĀNIS ŠEKSTELLO jau dau­dzus ga­dus ir Val­mie­rā un pa­tā­lu no tās zi­nāms dzie­dā­tājs, so­lists.

Pastalu Jāņa apavnieka mūžs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzi, īpa­ši de­jo­tā­ji, šo in­te­li­ģen­to vī­ru Rai­mon­da Pau­la ve­cu­mā pa­zīst tie­ši kā Pa­sta­lu Jā­ni. Pa­tie­sī­bā, at­zīst JĀNIS ZĀRDS, pa­sta­las arī pa­li­ku­šas vie­nī­gie apa­vi, ko viņš pa rei­zei pa­ša prie­kam kā­dam uz­tai­sa. Bet pirms ga­diem...

Jaunieši piedāvā Velo modes skati

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pil­sē­tas svēt­kos sest­dien Vec­pui­šu par­kā no­tiks Ve­lo Fas­hi­on Show jeb Ve­lo mo­des ska­te, ko rī­ko Val­mie­ras no­va­da fon­da jau­nie­šu ide­ju la­bo­ra­to­ri­ja. Stās­ta Val­mie­ras no­va­da fon­da jau­nie­šu ide­ju la­bo­ra­to­ri­jas ko­or­di­na­to­re Gundega Siliņa:

Valmierā piestāj vecie auto

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lau­ku­mā pie Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra in­te­re­sen­ti ce­turt­dien va­rē­ja vē­rot lie­tu­vie­šu se­nās teh­ni­kas klu­ba ve­cos au­to­mo­bi­ļus, kas pie­stā­ja Val­mie­rā, tā­lāk tie de­vās uz Sankt­pē­ter­bur­gu.

Trīs interesanti letiņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Žur­nā­lis­ta darbs ir aiz­rau­jošs ar to, ka ne­kad ne­va­ri pa­re­dzēt, ko sa­stap­si sa­vā ce­ļā. Tie­ši tā­da iz­nā­ca sest­die­na pirms ne­dē­ļas, kad te­pat Burt­nie­ku no­va­dā — Ēve­lē un Ma­tī­šos — ra­dās ie­spē­ja pa­ru­nāt ar trim per­so­nī­bām. Jau­nā­kais no vi­ņiem ir Jē­zus ve­cu­mā, dzi­mis Aus­trā­li­jā, vi­dē­jais ir mans Ame­ri­kā dzi­mis vien­au­dzis, bet tre­šais — vēl īs­tos Ul­maņ­lai­kus te­pat Lat­vi­jā ska­tī­jis vīrs, kas šo­ru­den svi­nēs apa­ļus 90.

Atver ledusskapi un padomā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz­tu­ra spe­ci­ā­lis­ti ie­sa­ka ik die­nas ap­ēst 2 — 4 por­ci­jas (vie­na por­ci­ja ir ap­mē­ram sau­ja) aug­ļu un ogu. Lat­vi­jas augļ­kop­ju aso­ci­ā­ci­jas pē­tī­jums at­klā­jis pār­stei­dzo­šus fak­tus — lie­lā­kā da­ļa no mums aug­ļus un ogas kat­ru die­nu ne­ēd vis­pār, to da­ra ti­kai 40 pro­cen­ti.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri