16. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Lida, Lidija

Dzīvesstils

Ļaujies, un viss notiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SILVIJA MELNŪDRE se­šus ga­dus ir val­mie­rie­te, Māk­slas vi­dus­sko­las un Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas sko­lo­tā­ja.

Turp un atpakaļ

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vie­na ne­dē­ļa de­jo­tā­ja dzī­vē ir tik­pat sa­spring­ta un strau­ja, cik in­ten­sī­vais tre­niņš spor­ta zā­lē, to sa­pra­tu sa­ru­nā­jo­ties ar bre­ak­dan­ce de­jo­tā­ju un pa­snie­dzē­ju UĢI RĀCENI. Uģa dar­ba die­nas aiz­rit Rī­gā, kur viņš Kul­tū­ras aka­dē­mi­jā ap­gūst de­ju ko­lek­tī­vu va­dī­bu, bet ne­dē­ļas no­ga­les pa­iet tre­ni­ņos un ap­mā­cī­bās Val­mie­rā un Val­gā. Uz jau­tā­ju­mu, kā ie­spē­jams vi­su pa­spēt un de­jot 24/7, Uģis smai­dot at­bild: — Es­mu jau pie­ra­dis.

Ar slēpņošanas āķi lūpā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par slēp­ņo­ša­nu LAURIS MELKERS pir­mo rei­zi dzir­dē­jis, kad ie­stā­jies Vid­ze­mes Augst­sko­lā 2008. ga­dā:

— Kur­sā Lat­vi­jas tū­ris­ma ģeo­grā­fi­ja pa­snie­dzē­ja stās­tī­ja par jau­no ori­en­tē­ša­nās vei­du — slēp­ņo­ša­nu. Uz­zi­nā­ju par to vai­rāk in­ter­ne­tā mā­jas la­pā www.ge­o­cac­hing.com, kur at­ro­da­mas arī iz­vie­to­to slēp­ņu ko­or­di­nā­tes un ap­rak­sti. Es­mu no Si­gul­das. At­klā­ju, ka ne­tā­lu mā­jām ir vai­rā­ki slēp­ņi, tā­dēļ no­lē­mu tos at­rast. Sā­ku­mā man ne­bi­ja GPS uz­tvē­rē­ja, tā­dēļ iz­man­to­ju kar­tes. Iz­de­vās at­rast pir­mos di­vus, un āķis bi­ja lū­pā. Slēp­ņo­ša­na man ļauj īs­te­not bēr­nī­bas sap­ni — mek­lēt ap­slēp­to man­tu.

Gadiem lolots meistarstiķis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pir­mais, ko, ie­ejot Sim­jū­da ga­da­tir­gū, abas ar fo­to­grā­fi Āri­ju Ro­ma­nov­sku pa­ma­nī­jām, bi­ja tik­ko no­pirkts ko­ka zir­dziņš. Smalks, gluds, plūs­to­šām lī­ni­jām, var­būt arī tie­ši tā­dēļ mums tas li­kās tik eks­klu­zīvs. Mek­lē­jām tā au­to­ru. Tā ta­pa sa­ru­na ar kok­ap­strā­des meis­ta­ru DAINI LĒGENBERGU no Jel­ga­vas no­va­da Se­sa­vas pa­gas­ta Amat­nie­kiem, kur Dai­nis ga­ta­vo mu­cas, baļ­ļas, ska­lu gro­zus, ķeb­ļus, pu­ķu sta­tī­vus, dār­za mē­be­les, vir­tu­ves pie­de­ru­mus un pē­dē­jo ga­du arī ko­ka zir­dzi­ņus bēr­niem. Iz­rā­dās, ka meis­tars tie­ši šo ko­ka iz­strā­dā­ju­mu ga­ta­vo­jis un piln­vei­do­jis vis­il­gāk — vi­sus 12 ga­dus kopš viņš dar­bo­jas kok­ap­strā­dē.

Valmiera — Valga astoņās stundās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­die­nas rī­tā 63 au­to­ma­šī­nas un vai­rāk ne­kā 240 da­līb­nie­ku no ka­fej­nī­cas Ma­zais An­sis Ru­be­nē de­vās as­to­ņu stun­du au­to­fo­to­ori­en­tē­ša­nās sa­cen­sī­bā Val­mie­ra — Val­ga 2011.

Izveidots ģimenes muzejs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā jau lau­ku sē­tās ie­rasts, viss, kas kļu­vis ne­de­rīgs, no­nāk bē­ni­ņos. Ska­ņā­kal­na pa­gas­ta «Brīv­ze­mēs» Mā­ra Per­se kā­du die­nu no­lē­mu­si iz­tī­rīt bē­ni­ņus, ta­ču ro­ka ne­cē­lu­sies iz­mest dau­dzos mā­tei, vī­ram un bēr­niem pie­de­rē­ju­šos priekš­me­tus, un vi­ņa no­lē­mu­si iz­vei­dot ne­lie­lu mu­ze­ju. Mā­ra at­zi­nās, ka ide­ju aiz­ņē­mu­sies no «Jaun­bom­ju» saim­nie­ces Il­zes Lai­zā­nes. Ta­gad šķū­nī ap­ska­tā­mi priekš­me­ti no pirms­ka­ra un pēc­ka­ra Lat­vi­jas lai­ka. — Dau­dzām šīm lie­tām mūs­die­nu jau­nat­ne ne­zi­na pat no­sau­ku­mu, kur nu vēl ko par tā lie­to­ju­mu,— vi­ņa sa­ka. Eks­po­zī­ci­ju ap­ska­tī­ju­ši ne ti­kai drau­gi un ra­di, te jau vie­so­ju­sies arī no­va­da se­ni­o­ru bied­rī­ba.

Tam rokas aug no īstās vietas

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Tā pa­ras­ti mēdz teikt par vī­ru, kam ik­viens darbs šķi­ras, ta­ču kā­dā jo­mā viņš kļu­vis par tie­šām iz­ci­lu sa­va ama­ta meis­ta­ru. Par tā­diem slie­cos uz­ska­tīt arī šos trīs sa­vu in­ter­vi­ju va­ro­ņus. Vi­sus sa­sta­pu vie­nu­viet kal­nai­na­jā un skais­ta­jā Pie­bal­gā —Jaun­pie­bal­gas no­va­da svēt­kos. Un kas gan bū­tu šāds ļau­žu bur­ziņš bez kār­tī­ga ga­da­tir­gus!

Mācīsimies dejot!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­die­nas va­ka­rā a/s «Sa­da­les tīkls» Zie­me­ļu re­ģi­o­na klu­bā ti­ka griez­ti val­ši, foks­trots un ci­tas de­jas, ļau­dis va­kar­tēr­pos pie­da­lī­jās Bal­les de­ju va­ka­rā. No­ti­ka arī de­ju sko­lo­tā­ja Dai­ņa Lie­pi­ņa grā­ma­tas Mā­cī­si­mies de­jot pre­zen­tā­ci­ja.

Trīspadsmit dienas, septiņas valstis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Man kā jau kār­tī­gai Nauk­šē­nu no­va­da ie­dzī­vo­tā­jai mežs stāv bla­kus. Kā mā­jai, tā sir­dij. Lai­kam tā­dēļ ma­ni kā­du rī­tu pa­mo­di­nā­ja ne­jē­dzī­gā ag­ru­mā ar te­le­fo­na zva­nu un iz­mi­su­šu lū­gu­mu: vai ne­vē­los do­ties Igau­ni­jas me­žu vir­zie­nā uz il­gā­ku lai­ku? Pie­kri­tu.

Jaunietis ir jaunietis visu gadu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pie­ķē­ru se­vi do­mā­jam, ka viss, kas sais­tās ar «ak­tu­a­li­tā­tēm sep­tem­brī», ir sko­la, mā­cī­bas, ap­ņem­ša­nās la­bāk mā­cī­ties un tam­lī­dzī­gi. Kris­tī­ne ie­tei­ca la­bāk iz­pē­tīt, vai jau­nie­šiem Val­mie­rā vis­pār ir ko da­rīt. Un tie­šām — sko­las sā­kums ta­ču ne­no­zī­mē ār­pus­kla­ses in­te­re­šu pēk­šņu pa­nī­ku­mu. Jau­nie­tis ir jauns un ak­tīvs ne ti­kai va­sa­rā, tāds tas ir vi­su ga­du.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri