19. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Sibilla, Teika, Lita

Dzīvesstils

Tāds ļoti personisks dzēriens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­tei VENERANDAI BELAJAI pa­tīk mā­cī­ties, vi­ņa ie­gu­vu­si pe­da­go­ģis­ko iz­glī­tī­bu un arī paš­laik ar šo dar­bu ir sais­tī­ta. Ta­ču vi­ņas mū­ža darbs ir — pa­vār­māk­sla. Pēc Smil­te­nes teh­ni­ku­mā ie­gū­tās spe­ci­a­li­tā­tes mei­te­ne čet­rus ga­dus strā­dā­ju­si par ku­ģa pa­vā­ri un ap­brau­kā­ju­si vai pus­pa­sau­les. Piec­des­mit vī­rie­ši jā­ba­ro četr­reiz die­nā un vēl mai­ze jā­cep, Ve­ne­ran­da sme­jas. No­en­ku­ro­ju­sies ti­kai tad, kad ap­pre­cē­ju­sies ar jūr­nie­ku... Ta­gad jau sep­ti­ņus ga­dus ir šef­pa­vā­re Ka­fi­jas na­mā Val­mie­rā. Pro­tams, arī par tē­ju vi­ņai ir savs vie­dok­lis.

Ceriņa pumpurs no gobas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­tie­sī­bā šo ele­gan­to sa­vas di­zai­ne­ra ide­jas ie­mie­so­ju­mu ko­kā — drēb­ju uz­ka­ra­mo (ne pa­ka­ra­mo) — Nor­munds Cer­cins ar vi­ņam pie­mī­to­šo feinš­me­ke­ra pie­si­tie­nu un klu­su, ta­ču, ie­spē­jams, pa­vi­sam re­ā­lu ce­rī­bu uz starp­tau­tis­ku no­ie­ta tir­gu no­sau­cis par Bur­ge­on, kas an­glis­ki tas pats pum­purs vien ir, ta­ču skan kriet­ni vien no­slē­pu­mai­nāk, daudz­so­lo­šāk... Arī šos abus ama­tus — di­zai­nu un la­bu gald­nie­ka pras­mi — at­ļau­šos tā sub­jek­tī­vi pat­ri­ar­hā­li pie­skai­tīt vī­ru lie­tām. Par šo drēb­ju uz­ka­ra­mo — mo­no­lo­gā NORMUNDS CERCINS no Di­zai­na cen­tra.

Welcome to Jordan, sir!*

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ivars Ozols-Ozoliņš ir gald­nieks, bet ap­tu­ve­ni ga­du ar gald­nie­cī­bu vairs ne­no­dar­bo­jas. Il­gus ga­dus viņš arī lī­mē­jis ak­vā­ri­jus un bi­ju­si pat ide­ja par sa­vu ak­vā­ri­ju darb­nī­cu, bet krī­zes dēļ pār­do­mā­jis. Ne­sen no­pirk­ta stik­la kau­sē­ja­mā krāsns, un paš­laik Ivars paš­mā­cī­bas ce­ļā ap­gūst stik­la vei­do­ša­nu un no iz­lie­to­tām stik­la pu­de­lēm vei­do su­ve­nī­rus — sveč­tu­rus, stik­la trau­ci­ņus, pulk­ste­ņus.

Kad dīdžejs ķeras pie naglu pistoles

Reģistrēties, lai varētu balsot
1

Ap Zie­mas­svēt­kiem sā­kās ru­nas, ka Val­mie­rā at­grie­zies DJ Ričs — it kā tas pats ve­cais lā­ga zēns Ri­hards Sī­ka, bet ma­nā­mi smai­dī­gāks un op­ti­mis­tis­kāks par ie­priekš­zi­nā­mo. Tā­pēc mū­su pir­ma­jā tik­ša­nās rei­zē ne­no­tu­rē­jos pa­jau­tā­jis, kur šo lai­ku viņš bi­ja pa­zu­dis un no ku­rie­nes ro­da­mas vi­ņa dzī­ves­prie­ka un po­zi­tī­vis­ma re­zer­ves:

Skaitļi latviešu tradīcijās

Reģistrēties, lai varētu balsot
1

Ik­die­nā skait­ļus mēs re­dzam, sa­klau­sām un uz tiem re­a­ģē­jam glu­ži ne­ap­zi­nā­ti. Tie pa­rā­dās or­na­men­tos, no­rā­dēs, mā­ju fa­sā­dēs u. c. Šis ir se­no tra­dī­ci­ju man­to­jums, kas no­nā­cis līdz mūs­die­nām, to­mēr tā dzi­ļo jē­gu mēs bie­ži vien ne­iz­pro­tam. Pa­ras­ti skait­ļus lie­to pro­fā­nā no­zī­mē, pie­mē­ram, au­to­ma­šī­nu nu­mu­ra zī­mēs iz­vē­lo­ties vie­nā­dus skait­ļus. To­mēr ma­ni­pu­lā­ci­jas ar skait­ļiem mūs­die­nās pa­ras­ti no­tiek, ne­iz­pro­tot to no­zī­mi, bet lai vien­kār­ši pa­di­žo­tos vai pie­vēr­stu uz­ma­nī­bu.

Pirmais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dzī­vē ne­jau­šī­bu nav, ir ti­kai li­kum­sa­ka­rī­bas. Par to es­mu pār­lie­ci­nā­jies vai­rāk­kārt. Tā sa­nā­ca arī ar ma­na pir­mā rak­sta va­ro­ni, sā­kot dar­bu «Lies­mā». Laik­rak­sta 11586. nu­mu­rā 2005. ga­da 5. jan­vā­rī pub­li­kā­ci­jā «Pie­lā­go­jie­ties ce­ļam, pa ku­ru brau­cat!» to­rei­zē­jais VAS «Lat­vi­jas ce­ļu uz­tu­rē­tājs» Val­mie­ras ce­ļu ra­jo­na iz­pild­di­rek­tors VACLAVS KONCEVIČS la­sī­tā­jiem vēs­tī­ja par ce­ļu tī­rī­ša­nu zie­mā. Kā ta­gad no­skaid­ro­ju, viņš šo in­ter­vi­ju vairs ne­at­ce­rē­jās, bet man tā bi­ja īpa­ša — pir­mā.

Dzīvot ar garšu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Skait­ļu vir­knēs ap­sprie­žot trīs­pa­dsmit va­ri­ā­ci­jas, ne­vi­ļus ie­do­mā­jām par 13. krēs­lu 13. rin­dā. Sē­dē­ja tur po­pu­lā­rais te­āt­ra kri­ti­ķis vai nē, bet G. Trei­ma­ņa te­āt­ra stās­ti par iz­rā­dēm, ak­tie­riem fas­ci­nē­ja.

Savā elementā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

MĀRIS PUTENIS so­ļo­ša­nā uz­zib­snī­ja kā ko­mē­ta, sep­tiņ­pa­dsmit ga­du ve­cu­mā (1999.) kļūs­tot par Ei­ro­pas ju­ni­o­ru čem­pi­o­nu 10000 m dis­tan­cē, Dau­ga­vas sta­di­o­nā ar va­re­nu fi­ni­ša spur­tu aiz­ejot ga­rām gan ko­man­das bied­ram Ai­va­ram Ka­da­kam, gan krie­vam Pot­jom­ki­nam un spā­nim Do­min­ge­sam. Jau nā­ka­ma­jā se­zo­nā Mā­rim pa spē­kam bi­ja A kva­li­fi­kā­ci­jas nor­ma­tīvs 20 km so­ļo­ju­mā, kas jo­pro­jām ir ce­tur­tais āt­rā­kais gā­jiens Lat­vi­jas viegl­at­lē­ti­kas vēs­tu­rē, un ka­ba­tā ce­ļa­zī­me uz Olim­pis­ka­jām spē­lēm.

Brīvā laika kavēklis — rokdarbi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Anete Kurpniece-Ozola nā­ku­si no Burt­nie­ku no­va­da Ēve­les pa­gas­ta. Tur pa­beig­ta Ēve­les pa­mat­sko­la. Pēc Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las ab­sol­vē­ša­nas Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tē ie­gūts vies­nī­cu un ēdi­nā­ša­nas uz­ņē­mēj­dar­bī­bas ba­ka­lau­ra dip­loms. Dar­bu sa­vā spe­ci­a­li­tā­tē at­rast ne­iz­de­vies ve­se­lu ga­du, tā­pēc ar No­dar­bi­nā­tī­bas valsts aģen­tū­ras pa­lī­dzī­bu ie­sais­tī­ju­sies pro­jek­tā un ga­du strā­dā­ju­si par grā­mat­ve­ža pa­lī­gu. Brī­va­jos brī­žos Ane­te aiz­rā­vu­sies ar da­žā­diem rok­dar­biem.

Motosporta entuziasts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts uguns­dzē­sī­bas un glāb­ša­nas die­nes­ta Vid­ze­mes re­ģi­o­na sa­ka­ru pun­kta priekš­nie­ka EGĪLA KAUŽĒNA brī­vā lai­ka aiz­rau­ša­nās ir mo­to­sports un pie­da­lī­ša­nās sa­cen­sī­bās «Mo­to pie­dzī­vo­ju­mi», pār­stā­vot ko­man­du «Abi la­bi». Lai gan lī­dzī­gas sa­cen­sī­bas or­ga­ni­zē­tas jau pa­dom­ju lai­kos, šis spor­ta veids Lat­vi­jā tā īs­ti sā­kās div­tūk­sto­šo ga­du pir­mā des­mi­ta vi­dū.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri