18. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Antis, Antons

Dzīvesstils

Lai gaišāka aura

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vē­ja zva­nus pa­ras­ti vis­pirms sa­dzird un ti­kai tad ie­rau­ga. Tas sa­kāms arī par Maz­sa­la­cas dārz­nie­ces An­tras Aiz­pu­rie­tes ide­ju Di­no­zau­ru par­kā iz­vie­tot vē­ja zva­nus.

Katrā latvietī sēž gaumes gariņš

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir di­vi pa­ma­to­ti ie­mes­li, lai tik­tos ar Lat­vi­jas Amat­nie­cī­bas Ka­me­ras flo­ris­ti­kas meis­ta­ri, val­mie­rie­ti BAIBU GRĪNBERGU. Vi­ņas iz­vei­do­ta­jai un va­dī­ta­jai Flo­ris­ti­kas un zī­da ap­glez­no­ša­nas meis­tar­darb­nī­cai sep­tem­brī ap­ri­tē­ja piek­tā gads­kār­ta, bet Kau­gu­ru kul­tū­ras na­ma fo­a­jē un lie­lās zā­les pla­ša­jos lo­gos, sa­gai­dot Zie­mas­svēt­kus, paš­laik ap­ska­tā­mi stu­di­jas da­līb­nie­ku no­dar­bī­bu lai­kā ta­pu­šie 49 flo­ris­ti­kas dar­bi.

Radoši, skaisti un no sirds

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gai­dot Zie­mas­svēt­kus, svēt­dien, Val­mie­ras pa­gas­ta at­bal­sta cen­trā ģi­me­nēm ar bēr­niem bied­rī­bas Pie­re­dzes tel­pa or­ga­ni­zē­ta­jā Zie­mas­svēt­ku dā­va­nu da­ri­nā­ša­nas darb­nī­cā ori­ģi­nā­las tu­vo­jo­šos svēt­ku dā­va­nas un at­ri­bū­tus da­ri­nā­ja mam­mas un vec­mam­mas, sie­vas un lie­lās mei­tas.

Dzied un spēlē savam priekam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras pirts sil­tās un mā­jī­gās ēkas ot­ra­jā stā­vā, kur nu jau vai­rā­kus ga­dus māj­vie­ta ir pen­si­o­nā­ru die­nas cen­tram «At­va­sa­ra», kopš ok­tob­ra vi­dus div­reiz ne­dē­ļā skan lus­tī­gas me­lo­di­jas — zā­lī­tē mē­ģi­na jau­nā mu­zi­kā­lā gru­pa.

Vaļasprieki dzīvespriekam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ap­mek­lē­jot GUNU ĶIBERI dar­ba jau­tā­ju­mos Rū­jie­nas paš­val­dī­bā, ik rei­zi es­mu pār­steigts par vi­ņas dzī­ves­prie­ku un dau­dza­jiem ho­bi­jiem.

Klintīs kāpt var arī Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes klin­šu kāp­ša­nas at­tīs­tī­bas bied­rī­ba cī­nās LabieDarbi.lv pro­jek­tu kon­kur­sā par fi­nan­sē­ju­mu klin­šu kāp­ša­nas in­ven­tā­ra ie­gā­dei. Bied­rī­ba vē­las ra­dīt pir­mo ti­kai un vie­nī­gi klin­šu kāp­ša­nai pa­re­dzē­to tel­pu Vid­ze­mē. Klin­šu sie­na būs pie­eja­ma ik­vie­nam — tā sniegs ie­spē­ju ie­pa­zīt klin­šu kāp­ša­nas bur­vī­bu kā dros­mī­ga­jiem, tā arī par se­vi ne tik pār­lie­ci­nā­ta­jiem kā­pē­jiem jeb­ku­rā ve­cu­mā.

Omulības oāzīte Ēvelē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš žur­nā­lis­ta gai­tas ma­ni aiz­pērn aiz­ve­da Lies­mas pil­nī­gi ne­ap­gū­tā te­ri­to­ri­jā — bi­ju­šā Val­kas ra­jo­na ro­bež­pa­gas­tā Ēve­lē, kas ta­gad ie­kļā­vies Burt­nie­ku no­va­da seš­jū­gā, klāt nā­ku­si vēl vie­na vie­ta, kur lab­prāt ie­grie­žos, ja sa­nāk būt ta­jā pu­sē. Tas ir Ēve­les sko­las bib­li­o­tē­kas na­miņš, kur saim­nie­ko Ae­li­ta Punk­sti­ņa, fan­tas­tis­ki iz­do­mas ba­gā­ta un ru­nā­tī­ga dā­ma, īs­ta zel­ta āde­re žur­nā­lis­tam.

Dzīve aiz kameras

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Pēc de­vī­tās kla­ses pie­tei­cos kla­sē, kur pa­dzi­ļi­nā­ti mā­ca bio­lo­ģi­ju un ķī­mi­ju, jo vē­lē­jos kļūt par zob­ār­stu, ta­gad es­mu sa­pra­tis, ka tas man ne­in­te­re­sē, es vē­los stu­dēt re­ži­ju. Ne­va­ru sa­gai­dīt, kad ab­sol­vē­šu vi­dus­sko­lu, jo vē­los mā­cī­ties to, kas pa­tīk un aiz­rauj, — tā par sa­vu tu­vo­jo­šos nā­kot­ni iz­sa­kās Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas 12. kla­ses skol­nieks EDGARS ŠVECS.

Mirkļi un domas Baltijas jūras otrā krastā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­sen ra­dās ie­spē­ja ne­vis pēc tū­ris­ma fir­mas no­teik­ta marš­ru­ta, bet pa­zi­ņas Rai­mon­da va­dī­tā au­to­ma­šī­nā brī­vā ce­ļo­ju­mā iz­skriet da­žus lo­kus pa Zvied­ri­ju. Pēc brau­cie­na ar prā­mi no Rī­gas uz Stok­hol­mu de­vā­mies ne­lie­las pil­sē­ti­ņas Oreg­run­des vir­zie­nā, lai tās tu­vu­mā jū­rā starp ar­hi­pe­lā­ga sa­lām gan prie­cā­tos par brī­niš­ķiem da­bas ska­tiem, gan (tas ne­būt ne­bi­ja maz­sva­rī­gi) mē­ģi­nā­tu spi­nin­got.

Krētas brīvdienas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā nav sa­la, bet dvē­se­les stā­vok­lis!.. Nor­munds, val­mie­rie­tis ar māk­sli­nie­ka da­bu, kā vien­mēr ir emo­ci­o­nāls un krāšņs iz­tei­cie­nos. Mū­su ce­ļi ne­krus­to­jās, va­rē­tu ti­kai pa­smai­dīt, bet pēc ok­tob­ra die­nām Krē­tā va­rē­tu vi­ņam pie­krist. At­ce­ros Ei­ro­pas per­fek­tas pār­zi­nā­tā­jas ViA rek­to­res Vi­jas Dauk­štes reiz teik­to: Grie­ķi­jā ma­na dvē­se­le dzied. Arī ci­ti Krē­tā bi­ju­šie, sa­las vār­du dzir­dot, ceļ ska­tu aug­šup un kļūst tā­di sap­ņai­ni. Kas tas īs­ti ir?

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri