24. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Agris, Agrita

Dzīvesstils

Gadiem lolots meistarstiķis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pir­mais, ko, ie­ejot Sim­jū­da ga­da­tir­gū, abas ar fo­to­grā­fi Āri­ju Ro­ma­nov­sku pa­ma­nī­jām, bi­ja tik­ko no­pirkts ko­ka zir­dziņš. Smalks, gluds, plūs­to­šām lī­ni­jām, var­būt arī tie­ši tā­dēļ mums tas li­kās tik eks­klu­zīvs. Mek­lē­jām tā au­to­ru. Tā ta­pa sa­ru­na ar kok­ap­strā­des meis­ta­ru DAINI LĒGENBERGU no Jel­ga­vas no­va­da Se­sa­vas pa­gas­ta Amat­nie­kiem, kur Dai­nis ga­ta­vo mu­cas, baļ­ļas, ska­lu gro­zus, ķeb­ļus, pu­ķu sta­tī­vus, dār­za mē­be­les, vir­tu­ves pie­de­ru­mus un pē­dē­jo ga­du arī ko­ka zir­dzi­ņus bēr­niem. Iz­rā­dās, ka meis­tars tie­ši šo ko­ka iz­strā­dā­ju­mu ga­ta­vo­jis un piln­vei­do­jis vis­il­gāk — vi­sus 12 ga­dus kopš viņš dar­bo­jas kok­ap­strā­dē.

Valmiera — Valga astoņās stundās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­die­nas rī­tā 63 au­to­ma­šī­nas un vai­rāk ne­kā 240 da­līb­nie­ku no ka­fej­nī­cas Ma­zais An­sis Ru­be­nē de­vās as­to­ņu stun­du au­to­fo­to­ori­en­tē­ša­nās sa­cen­sī­bā Val­mie­ra — Val­ga 2011.

Izveidots ģimenes muzejs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā jau lau­ku sē­tās ie­rasts, viss, kas kļu­vis ne­de­rīgs, no­nāk bē­ni­ņos. Ska­ņā­kal­na pa­gas­ta «Brīv­ze­mēs» Mā­ra Per­se kā­du die­nu no­lē­mu­si iz­tī­rīt bē­ni­ņus, ta­ču ro­ka ne­cē­lu­sies iz­mest dau­dzos mā­tei, vī­ram un bēr­niem pie­de­rē­ju­šos priekš­me­tus, un vi­ņa no­lē­mu­si iz­vei­dot ne­lie­lu mu­ze­ju. Mā­ra at­zi­nās, ka ide­ju aiz­ņē­mu­sies no «Jaun­bom­ju» saim­nie­ces Il­zes Lai­zā­nes. Ta­gad šķū­nī ap­ska­tā­mi priekš­me­ti no pirms­ka­ra un pēc­ka­ra Lat­vi­jas lai­ka. — Dau­dzām šīm lie­tām mūs­die­nu jau­nat­ne ne­zi­na pat no­sau­ku­mu, kur nu vēl ko par tā lie­to­ju­mu,— vi­ņa sa­ka. Eks­po­zī­ci­ju ap­ska­tī­ju­ši ne ti­kai drau­gi un ra­di, te jau vie­so­ju­sies arī no­va­da se­ni­o­ru bied­rī­ba.

Tam rokas aug no īstās vietas

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Tā pa­ras­ti mēdz teikt par vī­ru, kam ik­viens darbs šķi­ras, ta­ču kā­dā jo­mā viņš kļu­vis par tie­šām iz­ci­lu sa­va ama­ta meis­ta­ru. Par tā­diem slie­cos uz­ska­tīt arī šos trīs sa­vu in­ter­vi­ju va­ro­ņus. Vi­sus sa­sta­pu vie­nu­viet kal­nai­na­jā un skais­ta­jā Pie­bal­gā —Jaun­pie­bal­gas no­va­da svēt­kos. Un kas gan bū­tu šāds ļau­žu bur­ziņš bez kār­tī­ga ga­da­tir­gus!

Mācīsimies dejot!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­die­nas va­ka­rā a/s «Sa­da­les tīkls» Zie­me­ļu re­ģi­o­na klu­bā ti­ka griez­ti val­ši, foks­trots un ci­tas de­jas, ļau­dis va­kar­tēr­pos pie­da­lī­jās Bal­les de­ju va­ka­rā. No­ti­ka arī de­ju sko­lo­tā­ja Dai­ņa Lie­pi­ņa grā­ma­tas Mā­cī­si­mies de­jot pre­zen­tā­ci­ja.

Trīspadsmit dienas, septiņas valstis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Man kā jau kār­tī­gai Nauk­šē­nu no­va­da ie­dzī­vo­tā­jai mežs stāv bla­kus. Kā mā­jai, tā sir­dij. Lai­kam tā­dēļ ma­ni kā­du rī­tu pa­mo­di­nā­ja ne­jē­dzī­gā ag­ru­mā ar te­le­fo­na zva­nu un iz­mi­su­šu lū­gu­mu: vai ne­vē­los do­ties Igau­ni­jas me­žu vir­zie­nā uz il­gā­ku lai­ku? Pie­kri­tu.

Jaunietis ir jaunietis visu gadu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pie­ķē­ru se­vi do­mā­jam, ka viss, kas sais­tās ar «ak­tu­a­li­tā­tēm sep­tem­brī», ir sko­la, mā­cī­bas, ap­ņem­ša­nās la­bāk mā­cī­ties un tam­lī­dzī­gi. Kris­tī­ne ie­tei­ca la­bāk iz­pē­tīt, vai jau­nie­šiem Val­mie­rā vis­pār ir ko da­rīt. Un tie­šām — sko­las sā­kums ta­ču ne­no­zī­mē ār­pus­kla­ses in­te­re­šu pēk­šņu pa­nī­ku­mu. Jau­nie­tis ir jauns un ak­tīvs ne ti­kai va­sa­rā, tāds tas ir vi­su ga­du.

Caku vietā — vienkāršība un dabiskums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Strau­ji tu­vo­jas ru­dens ar ga­riem va­ka­riem. Līdz Mi­ķe­ļiem ra­ža būs no­vāk­ta, sa­lik­ta pa­gra­bos, ze­me uz­rak­ta un viss zie­mo­ja­mais ie­zie­mots un vai­rāk lai­ka pa­liks mā­jas so­lim. Lai­ku pa lai­kam tā­dās rei­zēs uz­nāk vēl­me mā­jās kaut ko pa­mai­nīt, pie­mē­ram, aiz­ka­rus. Te nu bez pro­fe­si­o­nā­ļa pa­do­ma ne­iz­tikt. Pēc tā de­vā­mies pie GUNAS PENKAS uz Gu­nas aiz­ka­ru darb­nī­cu.

Bagātu dzimtas svētnīca «Smiltenēs»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc konkursa par sakoptāko īpašumu komisijas ieteikuma devāmies uz Rubenes Rāvām, kur «Smiltenēs» saimnieko Bagātu ģimene. Jau iebraucot pagalmā, pārsteidz plašums un, atzīšos, arī tas, ka te izpaliek tradicionālie puķu stādījumi. Toties viss pakārtots aktīvai atpūtai brīvā dabā. Aprunājoties ar saimnieci MĀRU BAGĀTU, izbrīnu nomainīja apbrīna par ģimenes lielo uzņēmību.

Zirgi, gleznas un torte

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sar­mī­te Pēr­ko­na sa­vā mā­jī­ga­jā dzī­vok­lī­tī Burt­nie­kos, Par­ka ie­lā, at­vai­no­jas: esot vēl ne­pa­beigts re­monts, tā­pēc viss ju­ku ju­kām. To­ties bei­dzot va­rē­šot vir­tu­vi ie­kār­tot, kā vē­las un par ko il­gi sap­ņots. Bū­šot la­ba ce­peš­krāsns, cep­šot tor­tes...

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri