18. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Madis, Alberts

Dzīvesstils

Dievs, dod mums ziedēt!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­da­vie­te INITA JURGENBERGA dzi­mu­si ap­rī­lī, kad da­ba mos­tas un cil­vē­kiem vēs­tī — viss vēl tik sāk­sies! — Pa­vē­ro­jiet kaut vai kār­klu me­ža ma­lā. Pe­lēks, ne­ie­vē­ro­jams, bet, kad uz­zied, no­tiek brī­nums. Kārkls kļūst ko­ši dzel­tens, smar­žīgs, bi­šu un tau­re­ņu pilns! Dievs, dod arī mums tā zie­dēt! — sa­ka Ini­ta. Vi­ņai šīs Liel­die­nas būs īpa­šas, vi­ņa sa­gai­da tās du­bul­tvec­mā­mi­ņas sta­tu­sā — Ale­nam Ral­fam ir pie­ci ga­di, bet Sa­man­tai ot­ra­jās Liel­die­nās būs pir­mie čet­ri mē­ne­ši. Pa­me­tu­si dar­bu kul­tū­ras na­mā, Ini­ta kļu­vu­si par māj­saim­nie­ci un ir mā­mi­ņa, vec­mā­mi­ņa, mei­ta un mā­sa uz pil­nu slo­dzi. Arī dār­za cil­vēks, kam vi­sas pa­lo­dzes dēs­tu pil­nas, lai ir ko ru­de­nī likt bur­kās, puš­ķos un flo­ris­ti­kas de­ko­ros. Ini­tai esot lie­lis­ki bēr­ni un drau­gi.

Izgudrotājs no «Podniekiem»

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Ing­mārs un Ie­va Gro­ti par ra­ma­tie­šiem kļu­va pirms as­to­ņiem ga­diem. Ing­mārs ir cēs­nieks, bet Ie­va nāk no Si­gul­das. Sa­vu­laik abi Dā­ni­jā strā­dā­ju­ši pie kā­da zem­nie­ka, kas ie­gā­dā­jies ze­mi Ra­ma­tas pa­gas­tā. Vi­ņam va­ja­dzē­jis cil­vē­kus, kas šeit strā­dā un pār­val­da īpa­šu­mu, tā­dēļ Gro­tu ģi­me­ne pār­cē­lu­sies uz Ra­ma­tas pa­gas­tu un ie­gā­dā­ju­sies mā­ju «Pod­nie­kos», kur sa­vu­laik pa­tie­šām bi­jis pod­nie­ka cep­lis. Pa­gal­mā vēl esot sa­gla­bā­ju­sies bi­ju­sī pa­ze­mes mā­lu mī­cī­ta­va, kā arī at­ro­da­mas ci­tas lie­cī­bas. Vēs­tu­ris­ko ēku, kas bi­ju­si uz sa­bruk­ša­nas ro­be­žas, Gro­ti pa­ma­zām at­jau­no.

Visu dienu kopā ar suni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Zi­lā­kal­nā va­rē­ja vē­rot līdz šim pa­gas­tā ne­pie­re­dzē­tu ska­tu — spor­ta lau­ku­mu bi­ja ie­ņē­mu­ši 39 su­ņi un vi­ņu saim­nie­ki, ko­pā ap 120 sa­cen­sī­bu «Vid­ze­mes suns» da­līb­nie­ku no Tal­siem, Lim­ba­žiem, Dau­gav­pils, Rī­gas, Val­mie­ras. Vi­ņus ar in­te­re­si vē­ro­ja ne viens vien vie­tē­jais div­kā­jai­nis un četr­kā­jai­nis.

Paralēlā pasaule

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

INGUNA DUKURE strā­dā­ju­si par an­gļu va­lo­das sko­lo­tā­ju, tad Mūž­iz­glī­tī­bas cen­trā Vid­ze­mes Augst­sko­lā, bet ta­gad se­vi uz­ska­ta par pro­fe­si­o­nā­lu klai­do­ni, jo vi­ņas darbs sais­tīts ar ce­ļo­ša­nu.

Numurs septiņpadsmit

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmierietis GAIDARS SOKOLOVS, SIA SB pārdevējs - konsultants Valmieras filiālē, ir arī Rīgas hokeja kluba Dinamo aktīvs karsējs. Klubam sezona pēc zaudējuma Gagarina kausa izcīņas spēlē 10. martā beigusies. Mūsu saruna — drīz pēc tam.

Sen zināmi izgudrojumi palīdz ietaupīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

EDUARDS SKRASTIŅŠ par teh­ni­ku in­te­re­sē­jas jau kopš sko­las lai­ka, kad bi­jis iz­sū­tīts uz Si­bī­ri­ju. To­laik ie­gā­dā­ties teh­ni­ku bi­jis sa­rež­ģī­ti, tā­pēc vi­ņam pa­lūgts uz­kons­tru­ēt kom­bai­nu, ar to viņš pie­da­lī­jies iz­stā­dē.

Citāda kafija jeb Karaliskais civeta dzēriens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Savs stāsts Vjet­na­mas ap­ce­ļo­tā­jiem ir arī par kā­du ne­pa­ras­tu au­gu, kas kopš se­niem lai­kiem au­got kriet­ni aug­stāk kal­nos. Tie esot ka­fi­jas krū­mi. Tie­sa gan, kriet­ni ci­tā­di. Kad ša­jos krū­mos ie­nā­kas ka­fi­jas aug­lis, tas pēc iz­ska­ta esot tāds pats kā mū­su ķir­sis. Ap­kārt ga­ļīgs mīk­stums, bet vi­dū ciets ko­dols. Vjet­na­ma lī­dzī­gi kā Su­mat­ra, Ja­va, Ķī­na, In­di­ja un vēl ci­tas tā­lo Aus­tru­mu val­stis ra­žo Ei­ro­pai ne­tra­di­ci­o­nā­lo ka­fi­ju, ko Vjet­na­mā tās pil­na­jā no­sau­ku­mā sauc: Kop­fe chon.

"Skumjo" slēpju iepriecinātājs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ežu ser­vi­sa vīrs Māris Belovs ga­lī­gi nav no tiem, kas pa­ši rau­tin rau­jas avī­zē. Viņ­va­sar ar vi­ņu sī­kāk pār­ru­nā­jām ri­ču­ku ap­kop­ša­nas ni­an­ses, iz­grie­zums no tās Lies­mas, drau­gu dā­vi­nāts, vi­ņam ta­gad ir go­da vie­tā pie sie­nas starp ser­vi­sa rī­kiem. Ka­mēr Val­mie­rā un ap­kārt vēl sniegs un le­dus, sa­vas ak­tī­vās at­pū­tas in­ven­tā­ra meis­ta­ra pras­mes Mā­rim nā­kas likt lie­tā pie im­pro­vi­zē­tā slēp­ju un snie­ga dē­ļu darb­gal­da.

Sieviešu diena

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­ļa Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju uz­ska­ta, ka 8. mar­tam ir so­ci­ā­lis­ma un fe­mi­nis­ma pie­ska­ņa. Lai arī šis da­tums ka­len­dā­rā jau dau­dzus ga­dus vairs nav at­zī­mēts kā svēt­ki un brīv­die­na, to­mēr dau­dziem tā ir vēl vie­na ie­spē­ja ie­prie­ci­nāt sie­vie­tes ar zie­diem un kā­du dā­va­ni­ņu. 8. mar­tā zie­du sa­lo­niem un flo­ris­tiem dar­bu ne­trūkst.

Savij šalli, uzlabo kažokādu un — esi stilā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gla­mū­ra žur­nā­li un dzel­te­nie arī­dzan vi­si kā viens steidz pa­rā­dīt sla­ve­no ak­tri­šu tēr­pus uz Os­ka­ra ce­re­mo­ni­jas Ho­li­vu­das sar­ka­nā pa­klā­ja. Ko­men­tā­ros ņirb bril­jan­tu uz­skai­tī­jums un pa­sau­les lep­nā­ko mo­des na­mu vār­di — Lan­vin, At­e­lier Ver­sa­ce, Chris­ti­an Di­or, Louis Vuit­ton... Arī sa­va vei­da vei­da sa­cen­sī­ba, sa­vi os­ka­ri.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri