16. Septembris, 2019
Vārda dienu svin: Dārgs, Asja, Asnate, Dāgs

Dzīvesstils

Cremon vīni no... Krimuldas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šoreiz par vēl vienu izteikti vīru lietu. Jau pats amata nosaukums — vīndaris — par to liecina. Šī prasme sākusies tik sen, ka līdz šim nav izdevies noskaidrot, kurš tad un kur bijis pasaulē pirmais vīndaris.

Ar auto uz Mazsalacu pirms 77 gadiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien mo­dē ko­pī­gi iz­brau­cie­ni vien­die­nī­ši ar au­to­ma­šī­nām pa Lat­vi­ju. Brauc da­žā­du bied­rī­bu un klu­bu — gan lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­ju, gan kon­krē­tu au­to mar­ku pie­kri­tē­ju — bied­ri, ko­pā ar sa­vām ģi­me­nēm un drau­giem ie­pa­zīs­tot dzim­to ze­mi.

Draudzīgā bariņā — eži, zirgi, tauriņi, nauda...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vē­rī­gā­kie Val­mie­ras mu­ze­ja iz­stā­žu ap­mek­lē­tā­ji jau pa­ma­nī­ju­šies, dažs pat at­kār­to­ti un ko­pā ar maz­bēr­niem, ap­ska­tīt sko­lo­tā­ju un sko­lē­nu ko­lek­ci­ju iz­stā­di Velv­ju zā­lē.

Mu­ze­ja dar­bi­nie­ces pa­redz, ka pēc ne­dē­ļas Mu­ze­ju nak­tī tai būs ne ma­zā­ka pie­kri­ša­na kā pā­rē­jām eks­po­zī­ci­jām, jo būs arī ie­spē­ja ap­ru­nā­ties un iz­zi­nāt ko­lek­ci­ju au­to­ru stās­tus par sa­vu aiz­rau­ša­nos.

Rūkoņi ieeļļoti, izrādīti un gatavi "gāzt"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Val­mie­ras pa­šā sir­dī pie kul­tū­ras cen­tra no tu­vē­jas un tā­lā­kas ap­kārt­nes (Alo­ja, Val­ka, Rū­jie­na, Smil­te­ne) uz Val­mie­ras mo­to se­zo­nas at­klā­ša­nas pa­sā­ku­mu bi­ja sa­brau­ku­ši ap sim­tu dzelzs zir­gu īpaš­nie­ku. Lai arī šā­di bur­zi­ņi ne­o­fi­ci­ā­li no­ti­ka arī ci­tus ga­dus, pir­mo rei­zi ofi­ci­ā­lā kār­tā sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras paš­val­dī­bu to or­ga­ni­zē­ja mo­to klubs Re­tro Ja­wa.

Sirds Beverīnas diena Pekas kalnā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar «Pēr­ko­nie­šu» dzies­mu par Die­va ku­me­ļu sā­kās Dzī­vās vēs­tu­res die­na «Be­ve­rī­na 2012» Pe­kas pils­kal­nā.

Elīnas sapņu suns Brendijs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai arī ne ģi­me­nē, ne ra­di­nie­kiem su­ņi nav bi­ju­ši, Elī­nai tie pa­ti­ku­ši jau no bēr­nī­bas. Vi­sā­di — lie­li, ma­zi, gar­spal­vai­ni, īs­spal­vai­ni. Kad vi­ņa pa­au­gās, sā­ka pa­stip­ri­nā­ti in­te­re­sē­ties tie­ši par zel­tai­na­jiem ret­rī­ve­riem, kas, kā lie­ci­nā­ja in­for­mā­ci­ja, ir ļo­ti drau­dzī­gi, ne­vie­nam ne­da­ra pā­ri, vien­lai­kus ir ener­ģis­ki, mī­ļi, ģi­me­nis­ki. Mei­te­ne, pa­ti bū­da­ma ļo­ti ak­tī­va, no­do­mā­ju­si, ka tie­ši zel­tai­nais ret­rī­vers bū­tu vi­ņai pie­mē­ro­tā­kais suns. Pie­pil­dīt sap­ni par sa­vu su­ni Elī­na ga­ta­vo­jās mērķ­tie­cī­gi un ļo­ti no­piet­ni.

Man ir šitāds nazīt’s...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­reiz par na­žiem, kā­di sa­vu­laik bū­tu bez­ga­la ie­prie­ci­nā­ju­ši Da­nie­la De­fo ro­mā­na va­ro­ni Ro­bin­so­nu Krū­zo, kad viņš pēc ku­ģa avā­ri­jas no­kļu­va uz vien­tu­ļas sa­las. Vis­maz pir­ma­jās die­nās vi­ņam šāds iz­dzī­vo­ša­nas na­zis — mul­ti­funk­ci­o­nāls in­stru­ments cil­vē­ka va­ja­dzī­bu no­dro­ši­nā­ša­nai jeb iz­dzī­vo­ša­nai eks­tre­mā­los ap­stāk­ļos — bū­tu lie­ti no­de­rē­jis.

Trīsritenis "bieziem" puišiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc teh­nis­kā rak­stu­ro­ju­ma tri­cikls ir trīs­ri­te­ņu me­hā­nis­kais trans­port­lī­dzek­lis, ku­ra kon­struk­ci­jā pa­re­dzē­tais mak­si­mā­lais āt­rums pār­sniedz 45 km stun­dā vai ku­ram ir iekš­de­dzes mo­tors ar 50 cm3 vai lie­lā­ku dar­ba til­pu­mu. Tas at­bilst B ka­te­go­ri­jas trans­por­ta lī­dzek­lim un tā­pēc pa­ģēr stū­rē­tā­jam at­tie­cī­gu va­dī­tā­ja ap­lie­cī­bu.

Mākslinieks aiz bezdarbības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ķo­ņu pa­gas­ta «Va­na­dzi­ņu» mā­jās dzī­vo Ju­rijs Ri­baks. Lat­vi­jā viņš no Uk­rai­nas ie­ra­dies 1989. ga­dā, lai strā­dā­tu celt­nie­cī­bā. Paš­laik viņš ir bez­darb­nieks un, lai ne­bū­tu gar­lai­cī­gi, sā­cis no­dar­bo­ties ar māk­slu.

Dievs, dod mums ziedēt!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­da­vie­te INITA JURGENBERGA dzi­mu­si ap­rī­lī, kad da­ba mos­tas un cil­vē­kiem vēs­tī — viss vēl tik sāk­sies! — Pa­vē­ro­jiet kaut vai kār­klu me­ža ma­lā. Pe­lēks, ne­ie­vē­ro­jams, bet, kad uz­zied, no­tiek brī­nums. Kārkls kļūst ko­ši dzel­tens, smar­žīgs, bi­šu un tau­re­ņu pilns! Dievs, dod arī mums tā zie­dēt! — sa­ka Ini­ta. Vi­ņai šīs Liel­die­nas būs īpa­šas, vi­ņa sa­gai­da tās du­bul­tvec­mā­mi­ņas sta­tu­sā — Ale­nam Ral­fam ir pie­ci ga­di, bet Sa­man­tai ot­ra­jās Liel­die­nās būs pir­mie čet­ri mē­ne­ši. Pa­me­tu­si dar­bu kul­tū­ras na­mā, Ini­ta kļu­vu­si par māj­saim­nie­ci un ir mā­mi­ņa, vec­mā­mi­ņa, mei­ta un mā­sa uz pil­nu slo­dzi. Arī dār­za cil­vēks, kam vi­sas pa­lo­dzes dēs­tu pil­nas, lai ir ko ru­de­nī likt bur­kās, puš­ķos un flo­ris­ti­kas de­ko­ros. Ini­tai esot lie­lis­ki bēr­ni un drau­gi.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Partneri