24. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Krišs, Eglons, Ksenija

Dzīvesstils

Brīvā laika kavēklis — rokdarbi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Anete Kurpniece-Ozola nā­ku­si no Burt­nie­ku no­va­da Ēve­les pa­gas­ta. Tur pa­beig­ta Ēve­les pa­mat­sko­la. Pēc Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las ab­sol­vē­ša­nas Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tē ie­gūts vies­nī­cu un ēdi­nā­ša­nas uz­ņē­mēj­dar­bī­bas ba­ka­lau­ra dip­loms. Dar­bu sa­vā spe­ci­a­li­tā­tē at­rast ne­iz­de­vies ve­se­lu ga­du, tā­pēc ar No­dar­bi­nā­tī­bas valsts aģen­tū­ras pa­lī­dzī­bu ie­sais­tī­ju­sies pro­jek­tā un ga­du strā­dā­ju­si par grā­mat­ve­ža pa­lī­gu. Brī­va­jos brī­žos Ane­te aiz­rā­vu­sies ar da­žā­diem rok­dar­biem.

Motosporta entuziasts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts uguns­dzē­sī­bas un glāb­ša­nas die­nes­ta Vid­ze­mes re­ģi­o­na sa­ka­ru pun­kta priekš­nie­ka EGĪLA KAUŽĒNA brī­vā lai­ka aiz­rau­ša­nās ir mo­to­sports un pie­da­lī­ša­nās sa­cen­sī­bās «Mo­to pie­dzī­vo­ju­mi», pār­stā­vot ko­man­du «Abi la­bi». Lai gan lī­dzī­gas sa­cen­sī­bas or­ga­ni­zē­tas jau pa­dom­ju lai­kos, šis spor­ta veids Lat­vi­jā tā īs­ti sā­kās div­tūk­sto­šo ga­du pir­mā des­mi­ta vi­dū.

Paliec fokusā!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nav ne­maz tik vieg­li, ja te­vi vēr­tē pa­dsmit ci­tu acu pā­ru, bet viens — dro­ši un ne­kaut­rē­da­mies at­ļau­jas arī kri­ti­zēt.

Ugunī, ūdenī, pirtī un uz skatuves

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

HARDIJU ĶĪSĪTI var uz­ska­tīt par lai­mī­gu cil­vē­ku, jo viņš da­ra tos dar­bus, kas pa­šam pa­tīk un arī pa­do­das. Sa­vā pa­mat­pro­fe­si­jā uguns­dzē­sī­bas un glāb­ša­nas die­nes­tā viņš no­strā­dā­jis jau as­toņ­pa­dsmit ar pu­si ga­dus, at­ro­dot lai­ku arī sirds­lie­tām — mū­zi­kai, me­di­cī­nai, pe­da­go­ģi­jai un pirts pro­ce­dū­rām, kas ap­stip­ri­nā­tas ar Spor­ta pe­da­go­ģi­jas aka­dē­mi­jā ie­gū­tu spor­ta sko­lo­tā­ja un fi­zio­te­ra­pei­ta dip­lo­mu un čet­riem pirt­nie­ka ser­ti­fi­kā­tiem.

Florists. Par spīti stereotipam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Starp vī­rie­šiem ne­at­ra­dī­sies daudz tā­du, ku­ru in­te­re­ses sais­tī­tos ar flo­ris­ti­ku, bet val­mie­rie­tim Aivim Megrim tā ra­du­sies jau pa­mat­sko­las ga­dos.

Sešdesmit gads gadus — vīra "labā roka"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lo­des pa­gas­tā VILMAI un ĀRENDAM ANŠMITIEM 2011. gads bi­ja īpašs. Va­sa­rā Eze­rie­ši — Lo­des mui­žas kād­rei­zē­jā dzī­vo­ja­mā mā­ja, ku­ras vie­nā ga­lā dzī­vo Anš­mi­ti, bet ot­rā Vil­mas brā­lis Ri­hards Gre­dzens ar sa­vu kun­dzi Dzid­ru — ie­gu­va Rū­jie­nas no­va­da sa­kop­tā­kā nam­īpa­šu­ma ti­tu­lu. Ve­cā ga­da no­ga­lē Āren­dam pa­li­ka 80, bet Vil­mai 83, sa­vu­kārt jau­nā ga­da 2. jan­vā­rī abiem ir 60. ko­pā bū­ša­nas gads­kār­ta.

Jaunā gada apņemšanās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir pie­nā­ku­si ga­da iz­ska­ņa, un, sā­ko­ties jau­nam ga­dam, dau­dzi cil­vē­ki dod sev so­lī­ju­mu sākt jau­nu dzī­vi vai vis­maz at­mest slik­tos ie­ra­du­mus. Da­ži to pa­sa­ka ska­ļi, ci­ti vien no­do­mā pie se­vis, ie­spē­jams, tā­pēc, lai ne­veik­smes ga­dī­ju­mā jus­tos at­bil­dīgs ti­kai sa­vā priek­šā, jo sev pie­dot ir vieg­lāk.

Teicu sevi laimīgu esam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā par sa­vu dzī­vi pir­ma­jā no­zī­mī­ga­jā ju­bi­le­jā — kād­rei­zē­jais val­mie­rie­tis Normunds Zariņš. Dau­dzi at­ce­ras vi­ņa bēr­nī­bas un ag­rās jau­nī­bas ga­dus, kas bi­ja sais­tī­ti gan ar cen­tī­bu mā­cī­bās un mū­zi­kā, gan ar ie­ro­be­žo­ju­miem kus­tī­bās un ne­mi­tī­ga­jām pro­blē­mām fi­zis­ka­jā ve­se­lī­bā, ko Nor­munds pār­va­rē­ja ar gri­bas­spē­ku, me­di­ķu un tu­vi­nie­ku rū­pēm. Viņš pie­vēr­sās kris­tī­ga­jai pa­sau­lei un ta­gad at­zīst: vi­sus ap­zi­nā­tos dzī­ves ga­dus es­mu cen­ties mērķ­tie­cī­gi kal­pot baz­nī­cai un es­mu sa­pra­tis, ka tie­ši uz tā bal­stās ma­na bū­tī­ba.

"Omīte" pēc izsaukuma

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

REGĪNA JURGENOVSKA no Rī­gas uz Nauk­šē­nu no­va­da Vi­dus­bran­ti­ņiem pār­cē­lu­sies, kad gal­vas­pil­sē­tā ti­ka slēg­ta Po­po­va ra­dio­rūp­nī­ca, ku­rā strā­dā­ja vīrs, un lik­vi­dē­ta pa­dom­ju saim­nie­cī­ba Rī­ga, ku­rā to­mā­tus au­dzē­ja pa­ti Re­gī­na. Mā­sa, kas jau mi­tu­si šai­pu­sē, pa­lī­dzē­ju­si at­rast tuk­šu mā­ju, arī bēr­ni, pa­bei­gu­ši Rī­gas sko­las, pār­nā­ku­ši uz Val­mie­ru: mei­ta Jo­lan­ta Buh­ro­te ir sla­ve­na ār­zem­ju kon­kur­sos rū­dī­ta fri­zie­re, ot­ra mei­ta kon­di­to­re Di­ā­na Pē­ter­so­ne par la­bu dar­bu no­pel­nī­ju­si ce­ļo­ju­mu uz Fran­ci­ju. No čet­riem maz­bēr­niem ve­cā­kā maz­mei­ta Rī­gā stu­dē, ve­cā­kais maz­dēls pa­va­sa­rī beigs vi­dus­sko­lu, bet ma­zā­ka­jiem — 8 un 5 ga­di­ņi.

Galvenais ir darīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lin­da Ķu­ze ir vēl viens labs pie­mērs, kā var mā­cī­ties un strā­dāt. Lin­da ir vie­na no de­ju stu­di­jas «JV Clubs» de­ju pa­snie­dzē­jiem un va­da arī hip hop de­ju tre­ni­ņus stu­di­jā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri