20. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Leonīda, Leonīds

Dzīvesstils

Mēs esam krāsas, kuras izvēlamies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā apgalvo krāsu speciāliste Sandra Pallo, kas nesen pulcēja interesentus lekcijā VOC Sporta rehabilitācijas centrā. Lai gan viņas pamatnodarbošanās ir pasniedzējas un ekspertes darbs personāla vadības jomā, Sandra Pallo pievērsusies aurasomai jeb mācībai par krāsu, lai izprastu lietu dabu pasaulē un kļūtu laimīgāka.

Ar cīsiņiem šūnas nepabarosim

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

INĀRA KAĻIŅINA ir viena no nedaudzajiem nutriciologiem jeb šūnu uztura speciālistiem Latvijā.

Futbola šaļļu kolekcionārs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmieras muzeja Izstāžu namā vēl līdz 2. jūnijam apskatāma Valmieras izglītības iestāžu, to skolotāju dažādu kolekcionēto lietu izstāde. To starpā arī Valmieras jaunatnes centra Vinda direktora DĀVJA SIRMĀ futbola šaļļu krāsainā kolekcija.

Mājdzīvnieks, kas smaržo pēc muskatriekstiem un medus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ritvars atzīstas, ka, mājdzīvnieka izvēlē vēlēdamies būt oriģinālāks, gribējis pierunāt Kristīni ņemt čūsku vai vismaz ūdeli. Tā kā tas neizdevās, sāka interesēties par seskiem (fretkām). Pie tā arī abi palika.

Jaunzēlandes iekarošana I

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Februāra sākumā Mazsalacas novada lapā rakstījām, ka sēlietis Jānis Krastiņš plāno doties uz Jaunzēlandi, lai tur kādu laiku pastrādātu un iepazītu šo skaisto un interesanto zemi. Viņš nokļuvis Jaunzēlandē un raksta par to www.krastins.lv. Lūk, daži izvilkumi.

Mači līdaku paradīzē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Re, jau aizskrējusi puse maija, un tie prasmīgākie copmaņi pamanījušies krietni vien pasirot Burtnieka līdaku aplokos. Aizvadītas arī pirmās oficiālās sacensības, ko 12. maijā Vecates laivu bāzē rīkoja Ojārs Beķeris.

Cremon vīni no... Krimuldas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šoreiz par vēl vienu izteikti vīru lietu. Jau pats amata nosaukums — vīndaris — par to liecina. Šī prasme sākusies tik sen, ka līdz šim nav izdevies noskaidrot, kurš tad un kur bijis pasaulē pirmais vīndaris.

Ar auto uz Mazsalacu pirms 77 gadiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien mo­dē ko­pī­gi iz­brau­cie­ni vien­die­nī­ši ar au­to­ma­šī­nām pa Lat­vi­ju. Brauc da­žā­du bied­rī­bu un klu­bu — gan lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­ju, gan kon­krē­tu au­to mar­ku pie­kri­tē­ju — bied­ri, ko­pā ar sa­vām ģi­me­nēm un drau­giem ie­pa­zīs­tot dzim­to ze­mi.

Draudzīgā bariņā — eži, zirgi, tauriņi, nauda...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vē­rī­gā­kie Val­mie­ras mu­ze­ja iz­stā­žu ap­mek­lē­tā­ji jau pa­ma­nī­ju­šies, dažs pat at­kār­to­ti un ko­pā ar maz­bēr­niem, ap­ska­tīt sko­lo­tā­ju un sko­lē­nu ko­lek­ci­ju iz­stā­di Velv­ju zā­lē.

Mu­ze­ja dar­bi­nie­ces pa­redz, ka pēc ne­dē­ļas Mu­ze­ju nak­tī tai būs ne ma­zā­ka pie­kri­ša­na kā pā­rē­jām eks­po­zī­ci­jām, jo būs arī ie­spē­ja ap­ru­nā­ties un iz­zi­nāt ko­lek­ci­ju au­to­ru stās­tus par sa­vu aiz­rau­ša­nos.

Rūkoņi ieeļļoti, izrādīti un gatavi "gāzt"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Val­mie­ras pa­šā sir­dī pie kul­tū­ras cen­tra no tu­vē­jas un tā­lā­kas ap­kārt­nes (Alo­ja, Val­ka, Rū­jie­na, Smil­te­ne) uz Val­mie­ras mo­to se­zo­nas at­klā­ša­nas pa­sā­ku­mu bi­ja sa­brau­ku­ši ap sim­tu dzelzs zir­gu īpaš­nie­ku. Lai arī šā­di bur­zi­ņi ne­o­fi­ci­ā­li no­ti­ka arī ci­tus ga­dus, pir­mo rei­zi ofi­ci­ā­lā kār­tā sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras paš­val­dī­bu to or­ga­ni­zē­ja mo­to klubs Re­tro Ja­wa.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri