23. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Bez riska, ar pārliecību

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Kad 22. mar­tā Val­mie­rā dur­vis vē­ra SIA Cē­su ra­jo­na zob­ārst­nie­cī­bas po­li­klī­ni­ka struk­tūr­vie­nī­ba, skep­ti­ķu ne­trū­ka, li­kās, Val­mie­rā jau tā ir pie­tie­ka­mi daudz zob­ār­stu. Bet cēs­nie­ku ini­ci­a­tī­vai ne ma­zāk bi­ja arī at­bal­stī­tā­ju, jo dau­dzi il­gus ga­dus bi­ja ju­tu­ši mū­su spe­ci­ā­lis­tu pat šer­po at­tiek­smi pret jau­niem pa­cien­tiem.

Foto: Antis Lūsa
Foto: Antis Lūsa

BŪS LABI. Klien­tu no­mie­ri­na sto­ma­to­lo­ģe Sin­ti­ja Gus­ta. Cē­su ra­jo­na zob­ārst­nie­cī­bas po­li­klī­ni­kā Val­mie­rā strā­dā 9 sto­ma­to­lo­gi un 2 zo­bu hi­gi­ē­nis­ti.


— Ie­nāk­ša­na Val­mie­rā ne­bi­ja risks, drī­zāk pār­lie­cī­ba, ka bū­sim va­ja­dzī­gi, jo, ana­li­zē­jot val­mie­rie­šu ap­mek­lē­ju­mu mū­su po­li­klī­ni­kā Cē­sīs, pār­lie­ci­nā­jā­mies: ga­da lai­kā pā­ri par tūk­sto­ti. Lie­lā­kā da­ļa jau bi­ja kļu­vu­ši par mū­su pa­stā­vī­ga­jiem klien­tiem, un sa­pra­tām: vi­ņi Val­mie­rā tur­pi­nās ār­stēt zo­bus pie jau zi­nā­miem dak­te­riem, — skaid­ro Cē­su ra­jo­na zob­ārst­nie­cī­bas po­li­klī­ni­kas val­des priekš­sē­dē­tā­ja Te­rē­ze Bērz­kal­ne. — Pa­da­rī­ta­jam ir po­zi­tī­va bi­lan­ce: ap 7 tūk­sto­šiem ap­mek­lē­ju­mu, un, kaut arī strā­dā­jam ar do­mu klien­tus ap­kal­pot ar­vien la­bāk, lie­lā pie­pra­sī­ju­ma dēļ ne­va­ram sa­īsi­nāt rin­dā gai­dī­ša­nas lai­ku. Arī akū­tos ga­dī­ju­mos ne vien­mēr iz­do­das no­dro­ši­nāt āt­ru ap­kal­po­ša­nu, jo šis pro­cess nav plā­no­jams: ir die­nas, kad akū­tie pa­cien­ti sa­ro­das vai ve­sels au­to­buss, cit­reiz nav ne­vie­na. To­ties pa­tī­ka­mi, ka cil­vē­ki sa­pra­tu­ši pro­fi­lak­ses no­zī­mi un lai­kus ap­mek­lē sto­ma­to­lo­gu, jo ir no­vēr­tē­ju­ši, ka pro­fi­lak­se mak­sā piec­reiz lē­tāk ne­kā jau pa­ma­tī­gi sā­po­ša zo­ba ār­stē­ša­na.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
29. Decembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri