23. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Valgudis, Ralfs, Vitālijs

Apzinās saudzējamās vērtības GNP mežos

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Pro­jek­ta pa­mat­do­ma

Feb­ru­ā­ra bei­gās Si­gul­dā iz­zi­no­šā se­mi­nā­rā ri­si­nā­jās sa­ru­na par ne­sen sāk­to pro­jek­tu «Me­ža bio­to­pu at­jau­no­ša­na Gau­jas na­ci­o­nā­la­jā par­kā / FOR-REST». Ie­prie­ci­nā­ja ie­in­te­re­sē­to kup­lais pulks, īpa­ši daudz bi­ja jau­nie­šu, arī ze­mes īpaš­nie­ki, da­žā­du or­ga­ni­zā­ci­ju un tū­ris­ma no­za­res pār­stāv­ji.

Apzinās saudzējamās vērtības GNP mežos

Attēlā:

KOORDINATORE. ES Li­fe un Lat­vi­jas vi­des aiz­sar­dzī­bas fon­da līdz­fi­nan­sē­to pro­jek­tu va­da In­ga Ka­ba­no­va.

 

Par pro­jek­ta bū­tī­bu stās­ta tā ko­or­di­na­to­re Inga Kabanova:

— Pro­jek­tu īs­te­no­jot, tiks ie­gū­ta piln­vēr­tī­ga in­for­mā­ci­ja par vai­rā­ku īpa­ši aiz­sar­gā­ja­mu me­ža bio­to­pu un su­gu stā­vok­li Gau­jas Na­ci­o­nā­la­jā par­kā, kā arī tiks sa­ga­ta­vo­tas vai­rā­ku aiz­sar­gā­ja­mu bio­to­pu un su­gu at­jau­no­ša­nas un ap­saim­nie­ko­ša­nas pro­gram­mas. Sa­ska­ņā ar pro­gram­mām tās te­ri­to­ri­jas, ku­rās da­bas vēr­tī­bas ir ap­drau­dē­tas, tiks at­jau­no­tas un turp­māk īpa­ši ap­saim­nie­ko­tas 500 ha pla­tī­bā.

At­bil­dī­bas ak­cents

To se­mi­nā­ra ie­vad­da­ļā uz­svē­ra Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des ģe­ne­rāl­di­rek­tors Jānis Strautnieks:

— Pro­jek­tu re­a­li­zē­ša­na, lī­dzek­ļu pie­sais­te da­bas aiz­sar­dzī­bai kļūst ar­vien sva­rī­gā­ka, jo tam vi­sur pa­sau­lē trūkst nau­das, arī Lat­vi­ja ša­jā zi­ņā nav iz­ņē­mums. Tā­pēc pirms da­žiem ga­diem Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de ir pie­ņē­mu­si stra­tē­ģis­ku lē­mu­mu, ka mēs mak­si­mā­li daudz mē­ģi­nām pa­ši ie­sais­tī­ties pro­jek­tu lī­dzek­ļu pie­sais­tē.

ATBILDĪBA. Par to pro­jek­ta re­a­li­zē­tā­jiem at­gā­di­nā­ja Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des ģe­ne­rāl­di­rek­tors Jā­nis Straut­nieks.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
6. Marts, 2012

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

HIACINTE

To ko Jūs darījāt šā gada pēdējās dienās- Ziemassvētkos Latvijas kaut kādas institūcijas pārstāvis- ko pat nezinām kādas- kabineti un cilvēki, tas skaits.... laiks atteikties no amata!
Sprūdžs viens nav vainīgs. nesiet savu atbildību~!

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri