16. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Daiga, Dinija

Akcija «Iegādājies dārgāk!»

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

At­tēls uz­ņemts 20. jan­vā­rī pl. 19.49 tirdz­nie­cī­bas na­mā «Nel­di» Val­mie­rā, Brī­vī­bas ie­lā 2a. Kā re­dzams, pir­cē­jiem tiek pie­dā­vāts ie­gā­dā­ties ak­ci­jas pre­ci — a/s «Val­mie­ras piens» ra­žo­tu 15 % skā­bo krē­ju­mu 340 g ie­pa­ko­ju­mā par Ls 0,64. Ki­lo­gra­ma ce­na nav no­rā­dī­ta, kas, ma­nu­prāt, ir pār­kā­pums. Tā ir Ls 1,88.

Akcija «Iegādājies dārgāk!»

Tur­pat bla­kus ir «ne­ak­ci­jas» tā­da pa­ti pre­ce ti­kai 500 g ie­pa­ko­ju­mā un ar no­rā­dī­tu ce­nu ki­lo­gra­mā Ls 1,64. Tā­tad vei­ka­la saim­nie­ki mums pie­dā­vā ak­ci­ju «Ie­gā­dā­jies pre­ci par 15 % dār­gāk!».

Vei­ka­la ka­sie­re uz jau­tā­ju­mu, kā­pēc uz ce­nu zī­mes nav no­rā­dī­ta ki­lo­gra­ma ce­na, at­bil­dē­ja, ka tai tur ne­esot jā­būt, un no tā­lā­kas sa­ru­nas iz­vai­rī­jās, aiz­bil­di­no­ties ar aiz­ņem­tī­bu pie ka­ses. Es to­brīd vei­ka­lā bi­ju vie­nī­gais pir­cējs.

Ne­aiz­mir­sī­sim uz­teikt arī a/s «Val­mie­ras piens» pār­do­ša­nas da­ļu par spo­žo ide­ju 340 g ie­pa­ko­ju­mu iz­vei­dot pēc ska­ta gan­drīz ne­at­šķi­ra­mu no pie­ras­tā 500 g ie­pa­ko­ju­ma.

Ar cie­ņu
An­drejs Kri­lovs

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
22. Janvāris, 2011

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri